Horeb

Uit Christipedia

Horeb (Hebr. Choreb) is de naam van een gebergte in het land Midjan. De berg Sinaï is een deel van het gebergte. Op Horeb, in het bijzonder de berg Sinaï, gaf God zijn wet aan Mozes en het volk Israel. De naam Horeb betekent “woestijn”.

De naam Horeb wordt in de Bijbel 17 maal genoemd, het eerst in Ex. 3:1.

Ex 3:1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. (SV)

Mozes moest op de rotssteen in Horeb slaan om water voor het dorstige volk te ontsluiten.

Ex 17:6 Zie, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan; en gij zult op den rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinke. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël. (SV)

Op Horeb sprak God uit het midden van een vuur tot het volk Israel.

De 4:15 Wacht u dan wel voor uw zielen; want gij hebt geen gelijkenis gezien, ten dage als de HEERE op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak; (SV)

Op Horeb beval God Zijn wet aan het volk.

Mal 4:4  Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. (SV)

Bij Horeb maakte het volk een afgodisch kalf.

Ps 106:19 Zij maakten een kalf bij Horeb, en zij bogen zich voor een gegoten beeld. (SV)

Berg Gods

In twee Schriftplaatsen wordt Horeb “de berg Gods” genoemd:

Ex 3:1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. (SV)

1Kon 19:8 Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelver spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb. (SV)

Horeb en Sinai

De namen Sinaï en Horeb verwijzen oorspronkelijk niet naar hetzelfde. De Israëlieten waren eerst gelegerd bij Rafidim aan de Horeb (Ex. 17:6). Daar sloeg Mozes op een rotssteen en ontsloot zodoende water voor het dorstige volk. Van de rustplaats Rafidim trokken ze verder en bereikten daarna de woestijn Sinaï bij de berg Sinaï.

Ex 19:2 Want zij togen uit Rafidim, en kwamen in de woestijn Sinaï, en zij legerden zich in de woestijn; Israël nu legerde zich aldaar tegenover dien berg. (SV)

De naam Sinai wordt gebruikt voor een woestijn en een berg. Horeb wordt alleen voor een berg of een gebergte gebruikt, niet voor een woestijn. Het Hebreeuwse woord har kan zowel berg als gebergte betekenen.

Voor het verschil en de overeenkomst tussen Horeb en Sinaï zijn meerdere verklaringen gegeven. Eén lezing zegt dat Horeb het hele gebergte is, Sinaï een bepaalde berg van het gebergte Horeb.

Een andere lezing zegt dat het noordelijke, lagere deel van het gebergte Horeb is, en het zuidelijke deel met zijn hoogste punt Sinaï.  

Meer informatie

Over de locatie van Horeb, zie lemma Sinaï.