Sinaï (Bijbel)

Uit Christipedia

Sinaï is in de Bijbel de naam van een woestijn en van de berg bij die woestijn. Op de berg Sinaï daalde God neer en gaf Mozes de Wet voor het volk Israël. De naam Sinai betekent doorn-achtig. De berg Sinai wordt ook genoemd "de berg Gods" en wordt ook aangeduid door "(de berg) Horeb".

De naam Sinai wordt 39 maal in de Bijbel genoemd, 35 maal in het Oude Testament en 4 maal in het Nieuwe Testament. De eerste maal wordt de naam Sinai genoemd in Ex. 16:1:

Ex 16:1 Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan den vijftienden dag der tweede maand, nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. (SV)

De berg Sinaï en gelijknamige woestijn worden samen genoemd in dit vers:

Le 7:38 Die de HEERE Mozes op den berg Sinaï geboden heeft, ten dage als Hij den kinderen Israëls gebood, dat zij hun offeranden den HEERE, in de woestijn van Sinaï, zouden offeren. (SV)

De berg Sinai wordt in de Bijbel ook “de berg Gods” of “Horeb” genoemd. De berg Gods wordt het eerst genoemd in Ex. 3:1.

Ex 3:1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. (SV)

Woestijn Sinaï

De woestijn Sinaï is de woestijn bij de berg Sinaï.

Hnd 7:30 En toen veertig jaren waren vervuld, verscheen hem in de woestijn van de berg Sinai een engel in een vlam van een braamstruik. (TELOS)

In de derde maand na zijn vertrek uit Egypte kwam het volk Israël in de woestijn Sinai.

Ex 19:1 In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, ten zelfden dage kwamen zij in de woestijn Sinaï. Ex 19:2 Want zij togen uit Rafidim, en kwamen in de woestijn Sinaï, en zij legerden zich in de woestijn; Israël nu legerde zich aldaar tegenover dien berg. (SV)

De route van het volk Israël van Egypte naar Kanaän.

Rameses (vertrek 15e dag van 1e mnd) → SoekkothEthamPi-Hachiroth → door de Schelfzee → woestijn Etham of SurMaraElim → aan de SchelfzeeWoestijn Sin (aankomst 15e van 2e mnd) → DofkaAloesjRafidim → woestijn Sinaï (aankomst in de 3e mnd) → TaberaKibroth-ThaävaHazeroth → woestijn Paran, Kades → omzwerving gedurende 38 jaren → RithmaRimmon-perezeLibnaRissaKehelatha → gebergte van SaferHaradaMakhelothTachathTharahMithkaHasmonaMoserothBene-jaäkanHor-gidgadJotbathaAbronaEzeon-geber → woestijn Paran, woestijn Zin, Kadesberg Hor, dood van Aäron (in 40e jaar na uittocht, 1e van de 5e maand) → ZalmonaFunonObothIjje-Abarim, in Moab → beek Zered → rivier ArnonBeërMattanaNahaliël, Dibon-GadBamoth, Almon-Diblathaïm → bergen Abarim, Pisga, tegen NeboHesbon → vlakke velden van Moab → ... → Kanaän (aankomst 40 jaar na uittocht).

In de woestijn van Sinaï sprak God tot Mozes in de tent der samenkomst.

Nu 1:1 Voorts sprak de HEERE tot Mozes, in de woestijn van Sinaï, in de tent der samenkomst, op den eersten der tweede maand, in het tweede jaar, nadat zij uit Egypteland uitgetogen waren, zeggende: (SV)

In de woestijn Sinaï telde Mozes het volk.

Nu 1:19 Gelijk als de HEERE Mozes geboden had, zo heeft hij hen geteld in de woestijn van Sinaï. (SV)

In de woestijn Sinaï brachten Nadab en Abihu vreemd vuur voor het aangezicht van God.

Nu 3:4 Maar Nadab en Abihu stierven voor het aangezicht des HEEREN, als zij vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN in de woestijn van Sinaï brachten, en hadden geen kinderen, doch Eleazar en Ithamar bedienden het priesterambt voor het aangezicht van hun vader Aaron. (SV)

In de woestijn Sinaï hielden de Isralieten het pascha.

Nu 9:5 En zij hielden het pascha op den veertienden dag der eerste maand, tussen de twee avonden, in de woestijn van Sinaï; naar alles, wat de HEERE Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls. (SV)

Berg Sinaï

De eerste maal dat de Bijbel de uitdrukking “de berg Sinaï” bezigt is in Ex. 19:18:

Ex 19:18 En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de HEERE op denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse berg beefde zeer. (SV)

God daalde neer op de top van de berg en riep Mozes tot Zich.

Ex 19:20 Als de HEERE nedergekomen was op den berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de HEERE Mozes op de spits des bergs; en Mozes klom op. (SV)'

Op deze berg sprak God met Mozes en gaf hem de stenen tafels met de tien geboden. God vaardigde er zijn inzettingen, rechten en wetten voor het volk Israël uit.

Le 26:46 Dit zijn die inzettingen, en die rechten, en die wetten, welke de HEERE gegeven heeft, tussen Zich en tussen de kinderen Israëls, op den berg Sinaï, door de hand van Mozes. (SV)

Ne 9:13 En Gij zijt neergedaald op den berg Sinaï, en hebt met hen gesproken uit den hemel; en Gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten, en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. (SV)

Op deze berg werd het gedurig brandoffer ingesteld.

Nu 28:6 Het is het gedurig brandoffer, hetwelk op den berg Sinaï ingesteld was tot een liefelijken reuk, een vuuroffer den HEERE. (SV)

De berg werd geheiligd en het volk mocht haar niet beklimmen.

Ex 19:23 Toen zeide Mozes tot den HEERE: Het volk zal op den berg Sinaï niet kunnen klimmen, want Gij hebt ons betuigd, zeggende: Bepaal den berg, en heilig hem. (SV)

Sinaï en Horeb

In de Bijbel lijkt Horeb (“woestijn”) het gebergte te zijn waarvan de berg Sinaï een deel is. Zie lemma Horeb.

Lokaliseren van Sinaï

De Bijbel wijst Midjan aan als het land waar de berg Horeb was (Ex. 3:1; vgl. Ex. 4:19).

Ex 3:1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. (SV)

Ook volgens de oude Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus ligt de berg Sinaï in Midjan.

Midjan is een land ten oosten van de golf van Akaba, in het noord-westen van het Arabische schiereiland. Mozes trouwde in Midjan met Sippora, de dochter van de Midjanitische priester Jetro. De stad waar Jetro woonde, heet tegenwoordig Al Bad. Deze stad ligt in het huidige Saoedi-Arabië.

Paulus plaatst de berg Sinai in Arabië.

Ga 4:24 Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want dit zijn twee verbonden: het een van de berg Sinai die tot slavernij baart, dat is Hagar. Ga 4:25 Hagar nu is de berg Sinai in Arabie en komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem, want dit is in slavernij met haar kinderen;' (TELOS)

De meeste Bijbelgeleerden plaatsen Midjan uitsluitend in Arabië.

Plaatsopvattingen

Waar ligt de berg precies? Daarover bestaan drie opvattingen:

 1. de berg in het zuiden van het Sinaï-schiereiland
 2. een berg in het huidige Saoedi-Arabië (zie hieronder de kaart met de doortocht bij Pi-Hachirot).
 3. de berg Har Karkom in het noorden van de Negev-woestijn (zie kaar hieronder, 'Jebel Karkom')[1]

Traditionele plaatsopvatting

Volgens de overlevering is de Bijbelse berg Sinaï gelijk aan de Egyptische berg Sinaï, gelegen aan het zuidelijk einde van het schiereiland Sinai, tussen de horens van de Rode Zee.

De traditionele opvatting plaatst de berg en de woestijn Sinai in het tegenwoordige Sinaïtische schiereiland.

Jaarlijks reizen veel toeristen en pelgrims naar de Egyptische berg Sinaï en bezoeken het St. Catharinaklooster, dat in de 6e eeuw A.D. aan de voet van de berg is gebouwd. De traditie dat de berg Sinaï in Egypte ligt, is echter niet van Bijbelse tijden, maar dateert van de 4e eeuw na Chr. Toen kreeg de Romeinse keizer Constantijn een droom, waarin hij de berg Sinaï meende te zien. Zijn moeder Helena is daarna naar Egypte gereisd en heeft de berg aangewezen.

Er zijn een aantal problemen met de traditionele locatie van de berg Sinaï. Allereerst zijn er nooit archeologische bevestigingen geweest van Joodse aanwezigheid bij de Egyptische berg Sinaï.

Verder gaat de traditie er niet van uit dat de doortocht door de Rode Zee was, maar slechts door een bescheiden water als de Bittermeren. De Bittermeren liggen echter vlak bij het land Gosen, wat een lange reis naar de Rode Zee uitsluit. Bovendien was een doortocht door de Bittermeren niet wonderbaarlijk, maar wel onlogisch. De Israëlieten hadden immers gewoon om het water kunnen lopen en de Egyptenaren ook. Tenslotte is het onbegrijpelijk dat het leger van Farao verdronken zou zijn in de destijds ondiepe Bittermeren.

'Sinaï in Arabië'

Een moderne opvatting zegt dat de woestijn en de berg Sinaï ten oosten van de golf van Akaba in Arabië zijn gelegen. De berg Sinaï ligt in het land Midjan en Midjan ligt ten oosten van de golf van Akaba, in Arabië. Dan rijst de vraag waar de doortocht van het volk Israel door de Rode Zee (in het O.T. Schelfzee of Rietzee genoemd) heeft plaatsgevonden.

Een vermoedelijke reisroute en plaats van oversteek laat de volgende kaart zien:

Sinaï gelokaliseerd ten oosten van de golf van Akaba. Het volk Israel stak bij Pi-Hachirot de Schelfzee over.

Het enige zeewater tussen Arabië en Egypte is de Golf van Akaba, de oostelijke arm van de Rode Zee. Dus was de doortocht daar doorheen, en dat is in overeenstemming met de Bijbel, want de Golf van Akaba is de Rode Zee (of Schelfzee, Rietzee; zie Ex 23:31, 1 Koningen 9:26).

Sinds 1978 zijn er archeologische vondsten gedaan, die bevestigen maken dat de doortocht door de Golf van Akaba heeft plaatsgevonden en dat de berg Sinaï zich in Saoedi-Arabië bevindt. Zo is onder meer ontdekt:

 • Het strand van Nuweiba, dat precies overeenstemt met de beschrijving van Flavius Josephus: Hier was geen uitweg, omdat zij aan de ene kant de zee voor zich hadden en aan de andere kant omsloten waren door een ontoegankelijk gebergte, en rotsen, die zich aan de oever uitstrekten (Flav Jos, Joodse geschiedenis, 2, h6, p98)
 • Met koraal overdekte restanten van strijdwagens in de zee bij het strand van Nuweiba.
 • Een met koraal overdekt wagenwiel in de zee bij het Arabische strand.
 • Op beide stranden een grote granieten pilaar, om de oversteekplaats van Israël markeren.
 • Een oase met 12 waterputten, precies zoveel als de oase Elim (Ex 15:27).
 • Een volkomen gespleten rots van 18 m hoog op een heuvel, met een waterbedding aan de voet van de rots (Ex 17:6).
 • Een altaar in de buurt van rots (Ex 17:15).
 • De berg Sinaï met een vrijwel zwarte bergrug (Ex 19:28).
 • Een altaar aan de voet van de berg, met kraal voor dieren en resten van pilaren (Ex 24:4).
 • Een altaar met Egyptische rotstekening van runderen (Ex 32:5).
 • Een begraafplaats 6 km ten noorden van de berg (Ex 32:28).
 • Een rotstekening van een menora, te midden van oeroude schrifttekens (Ex 25:31-32).
 • Water dat van de berg afstroomt plus droge beekbedding in de woestijn (Deuteronomium 9:21).
 • Een spelonk in de berg Sinaï (1 Koningen 19:9).

Sinds 1978 hebben onderzoekers uit diverse werelddelen ter plekke onderzoek gedaan naar bewijzen van de Exodus. Dat zijn Ron Wyatt, Jim & Penny Caldwell, een team o.l.v. de Zweed Lennart Möller en de Zuid Koreaan Sung Hak Kim.

Helaas belemmeren de Saoedische autoriteiten archeologisch onderzoek door buitenlanders en hebben ze zelfs de pilaar van het Arabische strand verwijderd en vermoedelijk vernietigd. En dat is een groot archeologisch verlies, want deze pilaar bevatte oude Hebreeuwse letters met o.a. de woorden: Farao, Egypte, Mozes, dood, water, Edom, Salomo en Jahweh.

De Sinaï-in-Arabië opvatting is omstreden[2].

Meer informatie

Boeken

Charles A. Whittaker, The Biblical Significance of Jabal Al Lawz. A Dissertation Presented to the Faculty of Louisiana Baptist University, 2003

Lennart Möller, The Exodus Case, New discoveries of the historical Exodus, 3rd extended edition, Scandinavia Publishing House, 2008. Zijn vereenzelviging van de berg Sinaï met Jabal al-Lawz (= 'Amandelberg') in het noordwesten van Saoedi-Arabië is omstreden[3].

Joel Richardson, Mount Sinai in Arabia.

Websites

http://www.messiaanshetlevendwater.be/Studie&artikels/De%20berg%20Sinai%20%28R.%20Wyatt%29.pdf

http://splitrockresearch.org/

http://www.theexoduscase.org/

http://www.exodusconspiracy.com/

Video

Michael Brown, The True Location of Mount Sinai? Gesprek met Joel Richardson, auteur van Mount Sinai in Arabia. Gepubliceerd door gebruiker ASKDrBrown op 24 april 2019.

Bron

Voor de eerste versie van dit lemma is, onder toestemming, gebruik gemaakt van tekst uit: dr.ir. C. Noorlander, De berg Sinaï in Arabië, per e-mail ontvangen in januari 2011.

Voetnoten

 1. Jennifer Guetta, De uittocht uit Egypte, Youtube.com: Geloofstoerusting, 1 sept. 2016. Deze tot Christus bekeerde archeologe denkt dat Har Karkom de berg is.
 2. Argumenten tegen de Sinaï-in-Arabië opvatting zijn te vinden in: Brad C. Sparks, Problems with Mt. Sinai in Saudi Arabia, artikel op Idolphin.org
 3. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Lennart_M%C3%B6ller