Jezus Christus/Profetieën over Hem

Uit Christipedia
Jezus Christus > Profetieën over Hem

Profetieën omtrent de Messias zijn profetische voorzeggingen in het Oude Testament die spreken van de Messias, de verlosser van Israël, de Heiland der wereld.

Jezus Christus brengt ons heil, behoudenis.
1Pe 1:10 Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, 1Pe 1:11  terwijl zij navorsten welke of wat voor tijd de Geest van Christus die in hen was, aanduidde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. (Telos)
In het Oude Testament vinden wij voorzeggingen over het lijden van de messias en over de heerlijkheden die verbonden zijn aan zijn verhoging. Ps. 22 en Jes. 53 bijvoorbeeld spreken duidelijk over het lijden van de Heer Jezus, terwijl Jes. 9:6v zijn heerlijkheid aanduidt.

De voornaamste profetieën omtrent de Messias in het Oude Testament zijn: Gen 3 :15; Psalm 69; Daniël 7 :13; Gen. 49 :10; Psalm 89 : 19,20; Daniël 9 : 24-26; Num. 24 :17; Psalm 110; Micha 5 : 1,2; Deut. 18 :18; Psalm 118 : 22; Haggaï 2 : 6,7; 2 Sam. 7 : 12,13; Jesaja 7 : 14; Zacharia 6 :12; Psalm 2 : 2,6,7; Jesaja 9 :5; Zacharia 9 :9; Psalm 16 :10; Jesaja 11 : 1,2; Zacharia 13 :1,7; Psalm 22; Jesaja 40 :3; Maleachi 3 :1; Psalm 40 : 7-9; Jesaja 42 : 1-4; Maleachi 4 : 1,5,6; Psalm 45; Jesaja 53; Psalm 68 : 19; Jesaja 61 :1-3.

Enige voorname voorzeggingen omtrent de Heer Jezus zijn:

 1. In het Paradijs.
  De Heere God zei tot de slang: Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. (Genesis 3: 15)
 2. Aan Abraham.
  In uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. (Genesis 22: 18)
 3. Door Jakob.
  De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. (Genesis 49: 10)
 4. Door Mozes.
  Een profeet, uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, zal u de Heere uw God verwekken; naar hem zult gij horen. (Deut. 18: 15)
 5. Aan David.
  Ik zal uw zaad na u doen opstaan; — en Ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen in eeuwigheid. (2 Sam. 7: 12, 13)
 6. Door Jesaja.
  Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren, en zijn naam Immanuel [God met ons] heten. (Jes. 7 : 14.)
 7. Door Micha.
  En gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? uit u zal Mij voortkomen, die een Heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. (Micha 5 : 1)
 8. Aan Daniel.
  Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtredingen te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. (Dan. 9: 24)
Over Zijn Afkomst
Genesis 3:15 Galaten 4:4
Genesis 21:12 Matthëus 1:1,2
Genesis 22:18, Genesis 12:2,3 Matthëus 1:1
Genesis 49:10 Matthëus 1:1,2
Numeri 24:17 Matthëus 1:1,2
Jesaja 11:1, 10 Matthëus 1:1,6
Jeremiah 23:5, Psalm 132:11 Matthëus 1:1,6, Openbaringen 22:16
Psalm 2:7, Spreuken 30:4 Matthëus 17:5, Lukas 3:38, Lukas 22:70
Over Zijn geboorte
Psalm 72:10 Matthëus 2:1-11
Jesaja 7:14 Matthëus 1:23-25, Lukas 2:7
Jesaja 7:14 Matthëus 1:23
Jeremiah 31:15 Matthëus 2:16-18
Micha 5:2 Lukas 2:4-7
Over Zijn boodschap
Deuterononium 18:15-18 Matthëus 21:11, Johannes 6:14, Johannes 4:19
Psalm 29:11 Handelingen 10:36, Johannes 14:27
Psalm 31:5 Lukas 23:46
Psalm 45:2 Lukas 4:22
Psalm 68:18, Psalm 110:1 Handelingen 1:9, Hebreëen 1:3, Markus 16:19
Psalm 69:9 Johannes 2:15-17
Psalm 78:2 Matthëus 13:34,35
Psalm 110:4 Hebreëen 5:5,6, Hebreëen 3:1
Jesaja 2:4 Matthëus 11:20
Jesaja 9:1 Matthëus 4:12-17
Jesaja 9:6 Johannes 8:58, Johannes 1:1, Romans 9:5
Jesaja 11:2 Markus 1:10,11
Jesaja 33:22 Handelingen 10:40-42, Matthëus 25:31-34, II Timotheus 4:1
Jesaja 35:5,6 Johannes 5:5-9, Lukas 7:22, Matthëus 11:4-6
Jesaja 42:1, 49:1 Lukas 2:32
Jesaja 53:12, Jesaja 59:16 Lukas 23:34, Romeinen 8:34
Jesaja 60:3 Handelingen 13:47,48
Micha 5:2, Jesaja 9:6, Psalm 102:25-27, Jesaja 41:4 Colossians 1:17, Johannes 1:1
Zacheria 9:9, Psalm 2:6 Johannes 18:33-38, Matthëus 27:37
Zacheria 9:9 Lukas 19:35-37
Maleachi 3:1, Jesaja 40:3 Johannes 1:23, Matthëus 3:1-3
Maleachi 3:1 Matthëus 21:12

Bron

Nicolaas Beets, Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs (Utrecht: Kemink & Zoon, z.j.), blz. 8-9. Tekst hiervan is verwerkt op 6 okt. 2015.