Jordanië

Uit Christipedia

Jordanië is een land in het Midden-Oosten, de oosterbuur van Israël. In Jordanië wonen 6,3 miljoen mensen (2010), 60% is palestijns. De hoofdstad is Amman. Jordanie is een islamitisch land met een zekere westerse oriëntatie. De regeringsvorm is een constitutionele monarchie met een representatieve regering.

Jordanie bestaat voor 92 procent uit woestijn en behoort tot de tien droogste landen ter wereld (2011). Water is er schaars.

De werkeloosheid bedraagt 12 procent (2010).

De Islam is de voornaamste godsdienst; de meeste Jordaniërs zijn moslim. De grondwet garandeert vrijheid van godsdienst, maar evangelisatie onder moslims is onwettig.

Er leven 330.000 christenen (2010). Van hen zijn 109.000 rooms-katholieken, verspreid over 64 parochies (2009).

In Jordanië ligt de berg Nebo, vanwaar Mozes het beloofde land overzag, zonder er zelf binnen te gaan. Op de berg staat een monument ter herinnering aan Mozes.

Vanuit Jordanië kan men ook de plaats aan de Jordaan bezoeken waar de Heer Jezus door Johannes de Doper gedoopt zou zijn.

Buitenlandse betrekkingen

Jordanië heeft de staat Israël erkend. Jordanië en Egypte zijn de enige naties in de regio die diplomatieke betrekkingen met Israël hebben (anno 2011). Jordanië steunt 'de Palestijnse zaak'. “De Palestijnse zaak blijft onze voornaamste zaak en is een hoger nationaal belang," zei de koning van Jordanië in 2014[1]. Jordanië staat een tweestatenoplossing en een blijvende vrede voor.

Jordanië heeft goede banden met de westerse mogendheden de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Het heeft meer vrije-handelsovereenkomsten dan enig ander land in de regio (anno 2010).

Geschiedenis

1922: Samen met voormalige land Israël vormt het latere land Jordanië het Britse Mandaatgebied Palestina.

1923: De Arabische prins Abdullah wordt tot emir van Transjordanië benoemd, onder een voorlopige overeenkomst.

1946: Op 1 maart wordt Transjordanië formeel onafhankelijk.

1948: Na het uitroepen van de staat Israël in mei 1948 bezet Transjordanië het land Judea en Samaria, inclusief Oost-Jeruzalem.

1949: Transjordanië annexeert Oost-Jeruzalem. Deze annexatie werd niet internationaal erkend.

1950: Op 24 april annexeert Transjordanië een deel van het land ten westen van de Jordaan en noemt het 'Westelijke Jordaanoever'. Transjordanië (= "Over de Jordaan") verandert hierna zijn naam in 'Jordanië'. De annexatie wordt internationaal niet erkend.

1967: Israel verovert de westelijke Jordaanoever op Jordanië, inclusief Oost-Jeruzalem.

1970-1971: Jordaanse Burgeroorlog

1988: Jordanië laat zijn aanspraken op de 'Westbank' varen.

1994: De vrede met Israël wordt getekend.

2011: De ontevredenheid onder de bevolking in het Midden-Oosten komt ook in Jordanië tot uiting. In de eerste maanden gaan duizenden maanden de straat op, ze eisen meer werkgelegenheid, een verlaging van de voedsel- en brandstofprijzen, en meer democratische inspraak, bijv. bij de keuze van de eerste minister.  

Toekomst

Jer. 49. Er is een onvervulde voorzegging aangaande de Ammonieten, die in het huidige Jordanië woonden, in Jer. 49:1-6.

Jer 49:1  Over de Ammonieten. Zo zegt de HERE: Heeft Israël geen kinderen, heeft het geen erfgenaam? Waarom heeft Milkom Gad in bezit genomen en diens volk zich in zijn steden gevestigd? Jer 49:2  Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan Rabba der Ammonieten krijgsgeschreeuw zal te horen geven, en het zal tot een woeste puinheuvel worden en zijn onderhorige plaatsen zullen met vuur verbrand worden; dan zal Israël hen in bezit nemen, die het in bezit genomen hadden, zegt de HERE. Jer 49:3  Jammer, Chesbon, want het is verwoest, een puinhoop; krijt, dochters van Rabba; gordt u rouwgewaad om, weeklaagt en zwerft rond tussen de akkermuren, want Milkom zal in ballingschap gaan, zijn priesters en vorsten tezamen. Jer 49:4  Wat beroemt gij u op de dalen? Uw dal is overstroomd, gij overmoedige dochter, die op haar schatten vertrouwt; ‘Wie zal tegen mij oprukken?’  Jer 49:5  Zie, Ik breng schrik over u, luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen, van alle kanten rondom u, en gij zult verstrooid worden, een ieder afzonderlijk, zonder dat iemand de zwervelingen vergadert. Jer 49:6  Doch daarna zal Ik in het lot van de Ammonieten een keer brengen, luidt het woord des HEREN. (NBG51)

De inhoud van deze voorzegging kan men in drieën delen:

  1. vs. 1 en 2 Omdat Ammon Gads erfdeel van God in bezit genomen heeft, moeten zijn steden verwoest worden, Israël zal echter zijn eigendom weer verkrijgen
  2. vs. 3 en 4. Ammon zal diep treuren, wanneer zijn god, zijn priesters en zijn vorsten in gevangenis gaan
  3. vs. 5 en 6. Zijn vertrouwen op de rijkdom van zijn land zal hem niets baten, maar zijn volk wordt van alle zijden verschrikt, uit het land verjaagd. Eens zal het echter ook weer worden hersteld.

Psalm 83. Sommige uitleggers zien Psalm 83 als een onvervulde voorzegging over een oorlog tegen Israël door omringende volken. In deze psalm is sprake van de kinderen van Lot, Moab en Edom. Die woonden in gebieden die in het tegenwoordige Jordanië liggen.[2]

Derde tempel. Er komt een derde tempel in Jeruzalem. De tempelberg staat thans (2023) onder beheer van Jordanië. Mogelijk gaat deze stand van zaken veranderen. Verliest Jordanië het beheer of zal om een of andere reden instemmen met de bouw van de Derde tempel?

Petra. Joodse christenen zullen halverwege de 70e jaarweek van Daniël vluchten naar de bergen (Matth. 24:14-15), misschien de bergen van Petra in Zuid-Jordanië. verricht in de Joodse Tempel. Zal de Jordaanse regering dat toestaan of is Jordanïe inmiddels (deels) in bezit van Israël gekomen?

Meer informatie

Over de toestand van de christenen in Jordanië bericht Open Doors.

Bill Salus: Isaiah's Prophecy Unfolding. Youtube.com: Prophecy in the News, 31 maart 2016. Gesprek van gastheer Kevin Clarkson met Bill Salus over de voorzegde verwoesting van Damascus en over een voorzegging aangaande Jordanië. Duur: 10 min 36 sec.

Israel's Soon Toppling and Take Over of Jordan | Bill Salus. Youtube.com: Prophecy Watchers, 22 mei 2023. Duur: 15 min. 16 sec. Voorzeggingen aangaande de verovering van Jordanië door Israël.

Bronnen

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jer. 49:1-6. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 24 sept. 2022.

Israel's Soon Toppling and Take Over of Jordan | Bill Salus. Youtube.com: Prophecy Watchers, 22 mei 2023. Duur: 15 min. 16 sec. Voorzeggingen aangaande de verovering van Jordanië door Israël.

Voetnoten

  1. Victoria Rogena Holst Poulsen, King Abdullah: "Palestine is our principal cause", nieuwsbericht op Royalista.com, 3 nov. 2014.
  2. Zie Israel's Soon Toppling and Take Over of Jordan | Bill Salus. Youtube.com: Prophecy Watchers, 22 mei 2023. Duur: 15 min. 16 sec. Voorzeggingen aangaande de verovering van Jordanië door Israël.