Psalmen (boek)/Psalm 83

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Psalm 83)
Psalmen (boek) > Psalm 83
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 83 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

1-2 Asaf smeekt God om in te grijpen, want Zijn vijanden steken de kop op. 3-5 Ze spannen samen tegen Gods volk Israël om het uit te roeien. 6-8 Opsomming van de vijandige volken. 9-17 Asaf vraagt God hen op bepaalde wijzen, geïllustreerd door overwinningen in het verleden, te vernietigen, 18 opdat zij God als de enige Allerhoogste erkennen.

1

Ps 83:1  Een lied, een psalm van Asaf. (83-2) O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God! (SV)

Asaf. Hij was ten tijde van koning David zangmeester èn ziener, zie Asaf.

2

Ps 83:2  (83-3) Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op. (SV)

Uw vijanden. De vijanden van Israël zijn tevens vijanden van de God van Israël.

3

Ps 83:3  (83-4) Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen. (SV)

Heimelijken aanslag. Deze aanslag is in het verborgene van hun harten bedacht:

Ps 83:5  (83-6) Want zij hebben in het hart te zamen beraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt; (SV)

De inhoud van deze aanslag wordt in het volgende vers onthuld. Asaf is blijkbaar op de hoogte van hun geheim. Uw verborgenen. Die God beschermt en beveiligt. Vergelijk:

Ps 27:5  Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen. (SV)

Ps 31:20  (31-21) Gij verbergt hen in het verborgene Uws aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans; Gij versteekt hen in een hut voor den twist der tongen. (SV)

4

Ps 83:4  (83-5) Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde. (SV)

De inhoud van de heimelijke aanslag, die beraamd wordt, wordt in dit vers geopenbaard. Asaf weet ervan! Ook vers 12 onthuld iets van hun bedoeling: de 'mooie woningen van God' tot een blijvend bezit nemen.

5

Ps 83:5  (83-6) Want zij hebben in het hart te zamen beraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt; (SV)

In het hart. Zie het 'heimelijke' van vers 3.

Te zamen beraadslaagd. Zie vers 3. Ze hebben beraadslaagd tegen Gods volk (vers 3-4).

Tegen U. Vgl. 'Uw vijanden', 'Uw haters' (vers 2).

6

Ps 83:6  (83-7) De tenten van Edom en der Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen; (SV)

De tenten van Edom. Daarin wonen de Edomieten, de nakomelingen van Edom of Ezau. Zij woonden ten zuiden van de Dode Zee.

Ismaëlieten. De nakomelingen van Ismaël, de zoon van Abraham en zijn slavin Hagar. Zij woonden in noordelijk Arabië, een deel van hen in Midian.

Moab. De nakomelingen van Moab, een zoon van Lot (vers 8 spreekt van 'de kinderen van Lot'). Ook Ammon (ver 7) was een zoon van Lot. De Moabieten woonden zuidoostelijk van de Dode Zee. Zie Moab.

Hagarenen. De Hagarenen waren een Arabische stam of verband van stammen. Zij waren een zeer rijk, machtig nomadenvolk. Ze woonden in elk geval in het Overjordaanse, evenals de Moabieten en de Ismaëlieten en deels de Edomieten. Ten tijde van Saul werden zij door de Rubenieten, daarna, hoewel door bondgenoten versterkt, door de Gadieten overwonnen, omdat het Gods bedoeling was, de grenzen van Israël tot aan de Eufraat uit te breiden (1 Kron. 5).

1Kr 5:10 En in de dagen van Saul voerden zij krijg tegen de Hagarenen, die vielen door hun hand; en zij woonden in hun tenten tegen de gehele oostzijde van Gilead. (SV)

Zie Hagarenen.

7

Ps 83:7  (83-8) Gebal, en Ammon, en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus. (CP[1])

Gebal. In het Edomitische gebergte. Zie Gebal.

Ammon. De Ammonieten waren nakomelingen van Lot. Ook Moab (vers 6) was een zoon van Lot. In vers acht worden Ammon en Moab 'de kinderen van Lot' genoemd. De Ammonieten woonden ten oosten van de zuidelijke Jordaanvallei. Zie Ammon.

Amalek. De Amalekieten waren nakomelingen van een kleinzoon van Ezau. Zij waren aartsvijanden van Israël en woonden in de Zuiderland, ten zuiden van Juda. Zie Amalek.

Filistea. De Filistijnen woonden in de kuststreek zuidwestelijk in het land van Israël. Filistea valt voor een groot deel samen met de huidige Gazastrook. De Palestijnen noemen zichzelf Filistijnen.

Tyrus. Een kuststad van Fenicië, ten noordwesten van het koninkrijk van David. Zie Tyrus.

Ligging van Tyrus, Edom, Moab, Ammon, Filistea, alle genoemd in deze psalm 83.

Israël heeft met Tyrus samengewerkt voor de bouw van de tempel, maar alleen hier in de Bijbel, Psalm 83, lezen van vijandschap van de kant van Tyrus.

8

Ps 83:8  (83-9) Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela. (SV)

Assur. De Assyriërs, die ten tijde van David een groot rijk hadden. Assur en Ninevé waren hun hoofdsteden. De kern van het rijk lag in het tegenwoordige Irak. Sommigen denken bij 'Assyriërs' aan ISIS[2].

De kinderen van Lot. De Moabieten en Ammonieten, de eigenlijke aanleggers van de vijandelijke onderneming[3].

Tot een arm geweest. Assur heeft hen versterkt, zich bij hen gevoegd[3].

9

Ps 83:9  (83-10) Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison; (SV)

Als Midian. Die door Gideon en zijn bende werd verslagen (Richt. 7). Hierna hebben de Midianieten de Israëlieten nooit meer verdrukt.

Als Sisera. De krijgsoverste van de Kanaänitische koning Jabin. Zie Sisera.

Als Jabin. Koning van de Kanaänieten. Zijn krijgsoverste was Sisera. Zie Jabin. Deze Kanaänieten werden door Israël verslagen (Richt 4). Hierna hebben de Kanaänieten de Israëlieten nooit meer verdrukt.

10

Ps 83:10  (83-11) Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde. (SV)

Die verlegd zijn te Endor. Die, Sisera en Jabin, zijn verdelgd met hun leger te Endor, tot welke plaats zich het slagveld uitstrekte[3].

Zij zijn geworden tot drek der aarde. Zij zijn in de lijken van de gevallenen geworden tot mest van het land[3].

11

Ps 83:11  (83-12) Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeeb, en al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna; (SV)

Hun prinsen. Hun oversten.

Als Oreb en als Zeëb. Oreb en Zeëb waren twee vorsten der Midianieten, die, nadat zij door Gideon verslagen waren, met een gedeelte van het leger de wijk in een zuidelijke richting genomen hadden, maar in hun poging om de Jordaan over te gaan, door de Efraïmieten verhinderd werden. Zij verloren slag en leven

Ri 7:25  En zij vingen twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, en doodden Oreb op den rotssteen Oreb, en Zeeb doodden zij in de perskuip van Zeeb, en vervolgden de Midianieten; en zij brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon, over de Jordaan. (SV).

Als Zebah en als Zalmuna. Koningen van de Midianieten. Ze werden door Gideon gedood.

Ri 8:21  Toen zeiden Zebah en Tsalmuna: Sta gij op, en val op ons aan, want naar dat de man is, zo is zijn macht. Zo stond Gideon op, en doodde Zebah en Tsalmuna, en nam de maantjes, die aan de halzen hunner kemelen waren. (SV)

12

Ps 83:12  (83-13) Die zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen. (SV)

Die zeiden. Israëls vijanden genoemd in de verzen 6-8

Laat ons enz. Ze willen Israël niet alleen uitroeien, maar ook Israël in bezit nemen.

De schone woningen Gods. Mogelijke verklaringen: 1. het huis van God, de tempel te Jeruzalem, en de huizen van de Jeruzalemmers. Of 2. ironisch bedoeld, de woningen die Israël op de Kanaänieten veroverd had en die de Israëlieten als giften van God beschouwden.

13

Ps 83:13  (83-14) Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind. (SV)

Als door God weggeblazen. Zie ook vers 13, 'draaiwind'.

14

Ps 83:14  (83-15) Gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt; (SV)

God is in de uitvoering van strafgericht een verterend vuur.

15

Ps 83:15  (83-16) Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind. (SV)

Onweder, draaiwind. Middelen van de natuur die God kan inzetten. Zie ook vers 13.

16

Ps 83:16  (83-17) Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o HEERE! Uw Naam zoeken. (SV)

Opdat zij erkennen dat Israël door zijn God geholpen en beschermd wordt en Hem gaan zoeken. Vgl. vers 18:

Ps 83:18  (83-19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde. (SV)

17

Ps 83:17  (83-18) Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omkomen; (SV)

Beschaamd en verschrikt. Voor de God van Israël.

Omkomen. Een deel van deze vijandige volken, want er blijven er over die God zullen erkennen (verzen 16, 18).

18

Ps 83:18  (83-19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde. (SV)

Vergelijk vers 16:

Ps 83:16  (83-17) Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o HEERE! Uw Naam zoeken. (SV)

Nabeschouwing

De genoemde volken bevinden zich in plaatsen die nu tot de Arabische buurlanden van Israël behoren.

Verschil met de invasie door Gog (Ezech. 38)

Er zijn vermeldenswaardige verschillen tussen Ps. 83, opgevat als een profetie die nog vervuld moet worden, en de profetie van Ezech. 38 aangaande de invasie door God met een internationale coalitie van moslimlanden[4]. In Ps. 83 gaat het om Arabische vijanden, in Ezech. om meest niet-Arabische vijanden. De vijanden van Ps. 38 zijn buurvolken; die van Ezech. 38 hebben geen grenzen met Israël en liggen in een wijdere kring om het land. Verder verschillen de profetieën wat betreft de motieven van de vijanden (land versus buit), de oorzaak van de nederlaag der vijanden (Israëls legermacht versus Gods bovennatuurlijke interventie), en in het resultaat van de oorlog met Israël.

Vervulling

Over de vervulling van deze psalm zijn verschillende meningen.

1. 'Alleen een smeekbede.' Een opvatting zegt dat deze psalm slechts een smeekbede is en geen voorzeggend karakter heeft. Daartegen kan worden ingebracht dat Asaf ook een ziener was en de psalm daarom een voorzeggende karakter kan hebben.[5] Bovendien, er zijn meer psalmen die een gebed zijn dat voorzeggingen bevat[6].

2. 'Vervuld ten tijde van Josafat.' Een opvatting is dat de psalm in vervulling is gegaan in de dagen van Josafat, 2 Kron. 20, toen Juda bedreigt werd door de Moabieten, Ammonieten en de Edomieten (2 Kron. 20:10). Daartegen kan worden ingebracht dat 2 Kron. 20 slechts drie van de tien vijandige partijen uit Ps. 83 vermeldt. Een profetie wordt echter nauwkeurig vervuld.

3. 'Vervuld in 20e eeuw.' Een andere mening zegt dat de psalm in vervulling is gegaan door de oorlogen van 1948, 1967 en 1973[7][5]. Een bezwaar tegen deze uitleg is dat, hoewel Israël inderdaad in de jaren werd aangevallen, niet de hele profetie werd vervuld, want de tegenstanders benauwen de Israëlieten nog steeds en willen nog steeds Jeruzalem en het land bezitten, terwijl de Kanaänieten en de Midianieten, waar Asaf naar verwijst, definitief werden verslagen[5].

4. 'Toekomstig vervulling'. Een vierde opvatting ziet op een toekomstige (eind)vervulling, omdat

 1. ook thans de Arabische buren van Israël (Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte), en Soedie-Arabië en Irak het volk vijandig gezind zijn. De Jihadistische Palestijnen en Hezbollah in Libanon willen Israël uitroeien. De 'tenten van Edom' verwijst naar Palestijnse vluchtelingen. De Moabieten (vs. 6) en Ammonieten (7), die beide 'kinderen van Lot' zijn (8), woonden in wat thans Jordanië is, dat een grote Palestijnse bevolking heeft die Israël vijandig gezind is;
 2. de moslims het land, dat eeuwenlang in hun bezit was, terug willen hebben,
 3. God in de moderne geschiedenis al meermalen de staat Israël tegen de vijanden behoed heeft.
 4. de omringende volken eens de God van Israël zullen erkennen, waarom Asaf ook bidt.

Jes 11:10  Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. Jes 11:11  Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. Jes 11:12  En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks.  Jes 11:13  En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Jes 11:14  Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen te zamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. (SV)

Over de toekomstige vervulling zijn verschillende meningen. Eén mening[8] zegt dat de psalm vervuld zal worden vóór de 70ste jaarweek van Daniël, vóór of na de opneming van de gemeente, en vóór de inval van Gog (Ez. 38), en dat de psalm gaat over de laatste Arabisch-Israëlische oorlog, die Israël zal winnen. Een andere mening[9][10][11] zegt dat de psalm in vervulling zal gaan tegelijkertijd en in verband met de invasie van Gog in Israël.

Ierse vondst

In 2006 werd in Ierland een manuscript van ongeveer 1200 jaar psalmboek gevonden. Een bouwvakker merkte het op toen hij de grond aan het uitgraven was. Het boek lag open op een pagina met psalm 83 in het Latijn.[12] Dat is treffend, omdat wij in een tijd leven dat verscheidene partijen Israël willen vernietigen.

Meer informatie

In tijdsorde van oud naar nieuw:

Bill Salus, PSALM 83, The Missing Prophecy Revealed - How Israel Becomes the Next Mideast Superpower. Prophecy Depot Publishing, 2013. Pagina's: 356.

Hal Lindsey isaiah 17 and psalm 83 Destruction of Damascus. Youtube.com: carlos sandoval, 5 sept. 2013. Duur: 12 min. 3 sec.

Salus on Psalm 83. Youtube.com: Christ in Prophecy, 18 juni 2013. Duur: 28 min. 30 sec. David Reagan en Nathan Jones bevragen Bill Salus over zijn uitleg van psalm 83.

Ice and Salus on Psalm 83. Youtube.com: Christ in Prophecy, 10 maart 2014. Duur: 28 min 30 sec. Thomas Ice betoogt tegen de theorie van Bill Salus dat psalm 83 een voorzegging is van een toekomstige oorlog van buurlanden tegen Israël, daarna verdedigt Salus zijn uitleg.

Jack Hibbs interviews Bill Salus regarding Psalm 83 - Part 1. Youtube.com: Real Life with Jack Hibbs, 6 april. 2014. Duur: 28 min 33 sec. Eerste deel van een vraaggesprek van Jack Hibbs met Bill Salus over psalm 83.

Jack Hibbs interviews Bill Salus regarding Psalm 83 - Part 2. Youtube.com: Real Life with Jack Hibbs, 13 april. 2014. Duur: 28 min 51 sec. Tweede deel van een vraaggesprek van Jack Hibbs met Bill Salus over psalm 83.

Bill Salus: Psalm 83. Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 jan. 2015. Duur: 28 min. 16 sec. Gary Stearman spreekt met Bill Salus over zijn uitleg van psalm 83.

Psalms 83 Bill Salus- Prophecy Update. Youtube.com: Frank Hobson III, 3 apr. 2015. Duur: 15 min 1 sec. Toespraak van Bill Salus over Psalm 83 in verband met actuele ontwikkelingen.

Bill Salus, Isralestine, The Ancient Blueprints of the Future Middle East. Lightning Source Inc., 8 feb. 2018. Pagina's: 352.

Bill Salus: Psalm 83. Youtube.com: Prophecy Watchers, 10 apr. 2018. Duur: 28 min. 30 sec. Vraaggesprek van Gary Stearman met Bill Salus over psalm 83.

Why Psalm 83 is an unfulfilled and stand alone prophecy. Youtube.com: Prophecy Watchers, 1 juli 2020. Duur: 11 min. 57 sec. Bill Salus betoogt dat psalm 83 nog vervuld moet worden.

Has Psalm 83 Already Been Fulfilled? | Bill Salus. Youtube.com: Prophecy Watchers, 9 juli 2022. Duur: 8 min. 10 sec. Argumenten van Bill Salus dat psalm 83 nog vervuld moet worden.

The Pretrib Wars | Bill Salus, Youtube.com: Prophecy Watchers, 1 sept. 2022. Vanaf 10 min. 10 sec. Gesprek met Bill Salus over de oorlogen die voorafgaan aan de eindtijdse verdrukking, onder meer de oorlog van Ps. 83.

Psalm 83 — Prophecy or Prayer? Youtube.com: Soothkeep, 27 maart 2023. Duur: 20 min. 10 sec. Lee Brainard betoogt dat de psalm een smeekgebed is dat onvervulde voorzeggingen bevat.

Voetnoten

 1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
 2. Bill Salus: The Prophetic Timeline, Part 1. Youtube.com: Prophecy Watchers, 18 aug. 2015. Duur: 28 min. 30 sec. Bill Salus geeft zijn mening te kennen op 8 min 28 sec.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Ps. 83.
 4. Bill Salus: Setting the Stage for Ezekiel 38. Youtube.com: Prophecy Watchers, 6 aug. 2020. Vanaf 24 min 55 sec. Behandelt allerlei voorzegde gebeurtenissen die aan de vervulling van EzechiëL 38 vooraf gaan.
 5. 5,0 5,1 5,2 The Pretrib Wars | Bill Salus, Youtube.com: Prophecy Watchers, 1 sept. 2022. Vanaf 17 min. 35 sec. Gesprek met Bill Salus over de oorlogen die voorafgaan aan de eindtijdse verdrukking, onder meer de oorlog van Ps. 83.     
 6. Psalm 83 — Prophecy or Prayer? Youtube.com: Soothkeep, 27 maart 2023. Duur: 20 min. 10 sec. Lee Brainard betoogt dat de psalm een smeekgebed is dat onvervulde voorzeggingen bevat.     
 7. Amir Tsarfati, Middle East Update, July 20, 2020. Youtube.com: Behold Israel, 20 juli 2020. Vanaf 16 min. 40 sec. Middle East Update, August 4, 2020. Youtube.com: Behold Israel, 4 aug. 2020. Vanaf 11 min. 13 sec.
 8. Bill Salus, PSALM 83, The Missing Prophecy Revealed - How Israel Becomes the Next Mideast Superpower. Prophecy Depot Publishing, 2013. Pagina's: 356. Bill Salus, The Now Prophecies (2018).
 9. Zo Lee Brainard in: Psalm 83 — Prophecy or Prayer? Youtube.com: Soothkeep, 27 maart 2023. Duur: 20 min. 10 sec.
 10. Bill Salus vermeldt deze mening in: Has Psalm 83 Already Been Fulfilled? | Bill Salus. Youtube.com: Prophecy Watchers, 9 juli 2022. Duur: 8 min. 10 sec. Argumenten van Bill Salus dat psalm 83 nog vervuld moet worden.
 11. De mening ook van Terry James, in: The Things to Come | Terry James. Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 juli 2023. Vanaf 20 min.
 12. Psalmboek ontdekt in Iers veenmoeras, DeMorgen.be, nieuwsbericht van 28 juli 2006.