Jozua (boek)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jozua is het zesde boek in de Bijbel, en het eerste boek van de Nebiïm (de Profeten), en wel 'de Vroege Profeten'. Het boek beschrijft de strijd om en verovering van het land Kanaän onder leiding van Jozua de zoon van Nun, en opvolger van Mozes.

Voorgaande boek: Deuteronomium. Volgende boek Richteren.

Sleutelteksten

Sleutelteksten zijn:

  • Jozua 11:23, waarin de inhoud van het boek als het ware wordt samengevat: "Jozua veroverde het land naar Gods bevel en gaf het aan de stammen van Israël in bezit, toen kwam er rust na de strijd."
  • Jozua 21:44-45, in deze verzen ligt de nadruk op Gods trouw aan zijn beloften. "Niet één van de beloften die God Israël had gegeven bleef onvervuld, alles kwam uit."

Auteur

Nergens in het boek wordt expliciet vermeld wie de schrijver van het boek Jozua  was. In de Talmoed werd ervan uitgegaan dat Jozua de schrijver was. Ook enkele latere rabbi's gingen hiervan uit, hoewel ze vaststelden dat sommigen teksten aan een latere hand moesten worden toegeschreven. Op basis van de steeds voorkomende uitdrukking: "tot op deze dag," meende de joodse geleerde Abravanel dat Samuël de auteur moest zijn. Nader onderzoek wijst uit dat het boek Jozua waarschijnlijk geschreven is na de dood van Jozua en Eleazar en voor de tijd van koning Saul, dus in de richterentijd. Maar sommige tekstgedeelten doen vermoeden dat ze stammen uit de tijd van Jozua, misschien heeft men later gebruik gemaakt van vroegere bronnen, en zo een geheel gemaakt van het boek Jozua.

Karakter van het boek

Jozua beveelt de zon stil te staan. Schilderij door Joseph Marie Vien, ca 1743-1744.

Het is een sterk geschiedkundig boek, de geschiedenis van de militaire acties die door Jozua en zijn mannen werden gevoerd bij de inname van het beloofde land. Het is een agressief boek en staat ongeveer in dezelfde relatie tot de 5 boeken van Mozes als het boek Handelingen in het Nieuwe Testament tot de vier evangeliën.Daarnaast bevat het boek ook sterk profetische en educatieve elementen, die het de moeite waard maken om te lezen.

Plaats in de Hebreeuwse bijbel

Na de Thora, (de vijf boeken van Mozes) vormen de boeken Jozua, Richteren, Samuël en Koningen samen de bundel "eerste profeten." Ook al is het boek Jozua typisch een geschiedkundig boek, tussen de regels door lezen we tal van profetische uitingen. De boeken van Mozes staat vol met beloften, het boek Jozua daarentegen legt nadruk op de vervulling van die beloften.

Voorgeschiedenis

Wat in het boek Jozua verhaalt wordt, heeft een voorgeschiedenis: de eerste kennismaking met het land Kanaän, vrees en ongeloof van Israël, de eerste nederlaag, het meerjarig verblijf in Kades, de tocht naar Kanaän, Sihon, Og, Baäl-Peor, in de vlakke velden van Moab.

Zie Voorgeschiedenis voor het hoofdartikel.

Boodschap

Zoals reeds eerder gezegd, het gaat om veel meer dan de geschiedenis van Jozua's oorlogen. In grote lijnen bevat het boek vier belangrijke geestelijke lessen:

  1. In de eerste plaats benadrukt het de trouw van God. (zie boven vermelde sleutelverzen.) God is getrouw aan zijn beloften.
  2. Verder laat het boek zien, dat we, willen we van Gods goede gaven genieten, we ook in die geest moeten handelen. (zie Jozua 1:2+3.) God heeft beloofd, maar jij hebt de verantwoording ernaar te handelen in geloof.
  3. De derde les is Gods toorn en haat over de zonde. De Kanaänieten waren  door en door goddeloze volken, waarover het oordeel en de toorn van God werden voltrokken
  4. Tot slot is deze militaire compagne van de inname van Kanaän een beeld van de geestelijke strijd die God kinderen hebben te voeren. De Kanaänieten vertegenwoordigen onze vleselijke begeerten, zonden van gebondenheid, geestelijke tegenstanders, maar in vertrouwen op Gods beloften kunnen we in dit boek het geheim ontdekken van het overwinningsleven.

Opmerking

Rest van een muur te Jericho

Er is nog een opvallend feit t.a.v. het boek Jozua. Dit heeft te maken met de introductie van een nieuwe vorm van onderricht. Tot nu toe had God zich geopenbaard in dromen, visioenen, door bediening van engelen en door zijn knecht Mozes. Nu worden de lezers opgeroepen te luisteren naar de woorden van Gods wetboek, dat aanwezig was. (Zie Jozua 1:8.) Dit is tot op de dag van vandaag ook geldig voor ons, zij het dan dat we heel wat meer geschreven boeken hebben dan de Thora en het boek Jozua.

Indeling en overzicht

We kunnen in grote lijnen het boek grofweg in vier gedeelten verdelen:

Joz. 1-5. Het binnentrekken in het beloofde land. Gods opdracht aan Jozua en aan het volk, de verspieders in Jericho, de doortocht door de Jordaan en de besnijdenis en reiniging van het volk van smetten van Egypte.

Joz. 1  God beveelt Jozua Israël naar Kanaän te geleiden. Jozua geeft bevel tot de overtocht.

Joz. 2  Verspieders van het land Kanaän en Jericho. Rachab.

Joz. 3  Doortocht door de Jordaan

Joz. 4  De twaalf gedenkstenen opgericht. Oprichting der stenen te Gilgal.

Joz. 5  Vrees bij de volken. Besnijdenis te Gilgal. Viering van het Pascha. Verschijning aan Jozua.

Joz. 6-12. De verovering van het beloofde land, Jericho, Ai, strijd tegen de vorsten van het zuiden en de vorsten van het noorden.

Joz. 6  Verwoesting van Jericho. Rachab en haar familie gespaard. Jericho vervloekt.

Joz. 7  Israël voor Ai geslagen. Achans misdaad en straf.

Joz. 8  Inneming en verwoesting van Ai.

Joz. 9  De list der Gibeonieten

Joz. 10 Slag bij Gibeon. Inneming van verschillende steden in het Zuiden

Joz. 11 Overwinning in het Noorden.

Joz. 12 De overwonnen koningen

Joz. 13-22. De verdeling van het beloofde land onder de stammen, twee en een halve stam , Ruben, Gad en de halve stam Manasse trekken na de verovering naar het gebied ten oosten van de Jordaan. Let op de speciale toewijzing van land aan Kaleb (Jozua 14:6-14.) Ook Jozua zelf mocht een erfenis kiezen. (Jozua 19:50.)

De verdeling van Kanaän onder de twaalf stammen van Israël.

Joz. 13  Nog te veroveren land. Erfdeel der stammen

Joz. 14  Het erfdeel van Kaleb.

Joz. 15  Het erfdeel van Juda. Kaleb. Achsa's erfdeel. De steden van Juda.

Joz. 16  Het erfdeel van Efraïm

Joz. 17  Het erfdeel van Manasse

Joz. 18  Verdeling van het onverdeelde land. Het erfdeel van Benjamin.

Joz. 19  De erfdelen van Simeon, Zebulon, Issaschar, Aser, Nafthali en Dan. Erfdeel van Jozua.

Joz. 20  De zes vrijsteden

Joz. 21  De steden der Levieten

Joz. 22  Jozua ontslaat de twee en een halve stammen

Joz. 23-24. Afscheid van Jozua de leider, zijn laatste toespraak en de dood van Jozua en de hogepriester Eleazar.

Joz. 23  Jozua vermaant het volk tot onderhouding der wet

Joz. 24  Jozua vernieuwt het verbond met Israël te Sichem. Jozua's dood.

Samenvatting en commentaar

Op de volgende pagina's van Christipedia worden passages of onderwerpen behandeld:

Opgravingen

Aanvankelijk richtte de bijbelcritici zich tegen tal van geschiedenisfeiten uit het boek Jozua, waarmee zij de betrouwbaarheid van het boek in hoge mate in twijfel trokken. Maar opgravingen van de laatste 50 jaar hebben ertoe bijgedragen dat de betrouwbaarheid van het boek tegenwoordig veel hoger wordt aangeslagen. Vooral de opgravingen rondom Jericho bevestigen de historiciteit van het boek in hoge mate. Onderzoek wijst uit dat tal van beschrijvingen zeer nauwkeurig aansluiten bij de jongste bodemvondsten. Interessant, maar het geloof in het deel van Gods Woord dat wij kennen als Jozua is niet gegrond op resultaten van de wetenschap, al dragen die wel bij aan een beter begrip van de tijd van Jozua.

Zie ook

Jozua (naam en verwijzing)

Meer informatie

Overview: Joshua. Youtube.com: BibleProject, 27 feb. 2016. Duur: 8 min. 47 sec. Overzicht van tot het boek Jozua door middel van animatie (bewegende tekeningetjes).

Bill Cooper, The Authenticity of the Book of Joshua. Uitgegeven door de Creation Science Movement.

Ger de Koning, Jozua, Toegelicht & toegepast 06. Uitgeverij Daniel, 2018, 2e druk. Pagina's: 223. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

H.C. Voorhoeve, De strijd des geloofs. Beschouwing over het boek Jozua. 's Gravenhage: J.N. Voorhoeve, 1926.

Bron

De indeling en het overzicht heeft gebruikgemaakt van pericopen (opschriften) ontleend aan de Statenvertaling, editie van Jongbloed, Heerenveen, 1995.