Nahum (boek)

Uit Christipedia
Het bijbelboek Nahum is geschreven door de ziener Nahum, wiens naam betekent ‘Troostrijk’ of 'Trooster'. Het kondigt de ondergang van de slechte stad Ninevé aan.
Na 1:1 De last van Nineve. Het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet.
Het is “het boek van het gezicht van Nahum” (Nah. 1:1). Het berust dus op openbaring van Godswege door een gezicht (visioen).

Inhoud

Het onderwerp is “de last van Ninevé”.  Zijn profetie betreft dus Ninevé, het hoofdstad van het Assyrische rijk.
Na 1:1 De last van Nineve. Het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet. (SV)
Een last (Hebr. massa) is een dreigende Godsspraak. Ninevé had zich bekeerd op de prediking van Jona, maar was tot haar ongerechtigheid teruggekeerd. In het boek Nahum wordt Ninevé getekend als een stad van bloed, geweld, en toverijen, een stad die andere volkeren verleidde, een hoer gelijk.

Nahum verkondigt haar ondergang als haar rechtvaardige straf.

Die aankondiging is letterlijk vervuld in 612, toen Ninevé werd veroverd door de Babyloniers en Meden. “Wat wij over de inname van de stad weten, komt vrijwel overeen met de beschrijving van Nahum.” [1]. Ninevé is totaal verwoest; bij opgravingen heeft men de puinhopen gevonden.

Nahum stelt God voor als een Wreker van het kwaad, een bestraffer van Zijn vijanden en van de vijand van Zijn volk; een God die evenwel tegelijk goed is voor wie op Hem vertrouwen. Daarom is Nahum een troostboek voor hen die roepen om Gods wraak over boze vijanden.

Indeling

De profetie van Nahum is in 3 hoofdstukken verdeeld.

Nahum 1 bevat de aankondiging van het oordeel over Ninevé en belooft dat de onderdrukten troost zullen ontvangen.

Nahum 2 beschrijft de belegering en verwoesting van Ninevé.

Nahum 3 geeft het verschrikkelijk einde weer van de goddeloze stad.

Les

Het oordeel over Ninevé is een ernstige waarschuwing voor hen, die aanvankelijk berouw gehad hebben over hun daden en die later tot dezelfde zondige uitspattingen zijn teruggekeerd.

Schrijver

Het boek draagt de naam van de profeet Nahum. Deze kwam uit de ons onbekende plaats Elkos of Elko, welke volgens Moll waarschijnlijk in de omtrek van Ninevé lag[2]. We weten evenmin of hij uit het tweestammenrijk dan wel uit het tienstammenrijk afkomstig was. Mogelijk heeft hij gepredikt in het tweestammentijk (Juda), omdat hij Juda aanspreekt (Nah. 1:15), maar mogelijk ook in het Assyrische rijk, zoals eerder de profeet Jona, omdat Nahum ook Ninevé aanspreekt. Mogelijk woonde hij in het tienstammenrijk, daar hij spreekt van Basan, Karmel en de Libanon:
Na 1:4 Hij bestraft de zee en maakt die droog, al de rivieren laat Hij verdrogen. Basan en Karmel zijn verwelkt, de bloesem van Libanon is verwelkt. (HSV)
Hij leefde wel veel later dan Jona, waarschijnlijk ongeveer 150 jaren na hem. Zie hierna.

Ontstaanstijd

Het boek is hoogstwaarschijnlijk geschreven na 663 v.Chr, toen de Egyptische stad Thebe in handen van de Assyriers viel, en voor 612 v.Chr., toen Ninevé in de handen van de Babyloniërs viel. Het boek bevat een zinspeling op de verovering van Thebe (Nahum 3:8v).

Sommigen nemen als ontstaanstijd het midden van de 7e eeuw voor Christus, ten tijde van koning Manasse (687-642 v.Chr.).

Geschiedkundig verband

c. 800-780 v.Chr. Profeet Jona, die tegen Ninevé profeteert. Ninevé bekeert zich en Gods oordeel wordt niet uitgevoerd.
701 v.Chr. Assyrië voert tien stammen van Israel in ballingschap. In dat jaar verplaatst de Assyrische koning Sanherib de rijkshoofdstad van Assur naar Ninevé.
687-642 v.Chr. koning Manasse van Juda
663 v.Chr. Egyptische stad Thebe in Opper-Egypte valt in handen van de Assyriers
Na 663 en voor 612 v.Chr. Profetie van Nahum.

In de 2e helft van de 7e eeuw v.C. profeteerde ook Habakuk.

641-640 Amon, zoon van Manasse, slechte koning van Juda
639-609 Josía, goede koning van Juda.
626 Nabopolassar van Chaldea maakt gebruik van de burgeroorlog in Assyrië en verovert onder meer Babylon. Hij roept zich uit tot koning van Babylon. Het van oorsprong Chaldeeuwse vorstenhuis schudt daarmee het Assyrische juk van zich af.
629-536 v.Chr. Nieuw-Babylonische rijk
612 v.Chr. Ninevé veroverd door de Babyloniers
586 v.Chr. Babyloniers verwoesten Jeruzalem en de tempel

Nahum in de Bijbel

Nahum wordt tot de zogenaamde ‘kleine profeten’ gerekend. Het is het enige profetische geschrift in de Bijbel dat de misstanden van Gods volk onvermeld laat. Nahum richt zich voornamelijk op een heidense supermacht Assyrië die Israel grotendeels had weggevoerd en Juda bedreigde. Nahum wordt nergens anders in de Bijbel aangehaald. De oordeelsboodschap van de profeet Jona aan Ninevé was kort. Nahum daarentegen kondigt in veel meer woorden het definitieve oordeel aan.

Eindtijd

Kort voordat de Heer Jezus in heerlijkheid op aarde verschijnt, zal ‘de Assyriër’ (ook genoemd ‘Assur’, ‘koning van het Noorden’) vijandig handelen met Israël. Antiochus IV Epifanus is een historische voorafbeelding van de eindtijdse Assyriër.

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 77. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 9 juli 2014 verwerkt.

Meer informatie

J.N. Darby 'Nahum', in: Synopsis van de Bijbel. Download (pdf-bestand) van OudeSporen.nl. Pagina's: 2.

H. Rossier, Het boek van de profeet Nahum. OudeSporen.nl 2008. Download van OudeSporen.nl. Pagina's: 40.

Ger de Koning, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja – Toegelicht & Toegepast 33, 34, 35, 36. Uitgeverij Daniel, 2019, 3e druk. Pagina's: 230. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

Engels

Ger de Koning, Nahum, Explained & Applied 34. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 45. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.

Voetnoten

  1. uit: Bijbels Theologische Encyclopedie ed. 2008 s.v. Nahum
  2. H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 77. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 9 juli 2014 verwerkt.