Ruth (boek)

Uit Christipedia

Ruth is de naam van een boek in de Bijbel, genoemd naar de hoofdpersoon Ruth (= "vriendschap, vriendin" of "verzadigd, tevreden"[1]), een jonge Moabietische vrouw, die met haar Hebreeuwse schoonmoeder Naomi (= "mijn genot"), beiden weduwen geworden in Moab, in Bethlehem (= "broodhuis") komt, waar Naomi vandaan kwam, en daar rust en geborgenheid vindt bij Boaz (= "in hem is sterkte"), een voorafbeelding van Christus.  Sleutelwoorden zijn rust, geborgenheid (Ruth 1:9; 3:1) en lossing (Ruth 4:4-6).

Inhoud

Ruth was een Moabietische, de vrouw van Machlon, een van de zonen van Elimelech en Naomi, die vanwege een hongersnood in Israël naar Moab waren geëmigreerd. Na de dood van Elimelech en zijn zonen, keerde Naomi als arme weduwe terug naar Bethlehem, begeleid door Ruth, die haar aankleefde en verklaarde dat Naomi's God haar God was en Naomi's volk haar volk. Naomi zei bij haar terugkomst in Bethlehem tot haar volksgenoten: noem mij maar Mara (= "bitterheid"). In de tijd van de gersteoogst ging Ruth aren lezen op het gebied van Boaz (= "in hem is sterkte"), een losser van Elimelech en een rijk man, een zoon van Rachab. Boaz geeft acht op Ruth en is haar genadig, zodat ze op zijn veld aren blijft inzamelen tijdens de gerst- en tarwe-oogsten.

Op een avond, na het wannen van de gerst en na gegeten en gedronken te hebben, legt Boaz zich te slapen in een schuur. Ruth, geïnstrueerd door Naomi, gaat ongemerkt aan zijn voeten liggen. Als Boaz ontwaakt, wijst Ruth erop dat hij de losser is. Er is echter een andere man die eerder in aanmerking komt voor het losserschap. Wanneer deze verneemt van Naomi en Ruth, ziet hij ervan af om te lossen en in zijn plaats lost Boaz alles wat toebehoorde aan Elimelech en zijn twee zonen. Hij neemt Ruth tot zijn vrouw. Ze baart hem een zoon genaamd Obed (= "dienende"), de vader van Isaï, de vader van David.

The Story of Ruth. Drieluik door Thomas Matthews Rooke, 1876. Rechts: Ruth kleeft Naomi aan. Midden: Boaz ontmoet Ruth. Links: Ruth en Naomi met Obed.

Indeling

Ruth is een kort verhaal. Het boekje is in vier hoofdstukken ingedeeld:

Ruth 1: Elimélech met zijn gezin emigreren naar Moab, waar hij en zijn twee gehuwde zonen sterven. Ruth, zijn schoondochter, keert met haar schoonmoeder, Naömi, terug naar Bethlehem.

Ruth 2: Ruth op de akker van Boaz: om gerst aren op te rapen, om zo in de levensbehoeften van haar schoonmoeder en haarzelf te voorzien.

Ruth 3: Boaz ontmoet Ruth. Boaz wil het land/erfgoed van Elimelech lossen omdat hij een nabestaande is en zich tot haar aangetrokken voelt.

Ruth 4: Het huwelijk van Boaz met Ruth. Uit dit huwelijk wordt Obed geboren, de grootvader van koning David.

Tijd

Het boek Ruth geeft een levendig beeld van de individuele vroomheid, alsmede van hoffelijkheden bij Godvrezende mensen in verschillende omstandigheden van het landelijk leven, ten tijde van de Richteren, toen Israël er in zedelijk-godsdienstig opzicht vaak niet goed voor stond. Het boek vormt een verfrissende tegenstelling tot de woelige en chaotische gebeurtenissen die vermeldt worden in het boek Richteren en die zich afspelen in de 12e of 11e eeuw voor Christus.

Boodschap en doel

De boodschap van het boekje is rust door (ver)lossing en vereniging, eenheid. Het is één van de duidelijkste beschrijvingen van het Leviraatshuwelijk (levir = zwager), waarbij een weduwe zonder kinderen huwde met een naaste familielid. De eerstgeboren zoon uit zo'n huwelijk gold dan als zoon van de overleden echtgenoot.

De leiding van God en zijn grote genade komen in dit verhaal sterk tot uiting (Ruth 2: 10, 13). Het boekje toont de wegen van God, die zich uiteindelijk niet alleen over Israël, maar ook over de volkeren zal ontfermen (Rom. 15: 9 - 12).

De meeste gebeurtenissen in dit boek komen voort uit de radicale geloofsbeslissing van Ruth: "Waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden." (Ruth 1:16-17)

Een van de hoofddoelen is de nadruk op het geslachtsregister van koning David en zijn grote nakomeling, Jezus Christus.  Ruth is ook een van de vrouwen die genoemd worden in het geslachtsregister van Jezus. (Matt. 1:5.)

Het is tevens een liefdesgeschiedenis die de nadruk legt op de kracht van zuivere liefde die grote moeilijkheden overwint. Het geeft ons ook een mooi beeld van het huwelijk als een geheiligde, liefdevolle en openbare verbintenis.

Plaats in de Schrift

Ruth behoort in de Hebreeuwse Bijbel tot de "geschriften" (Hebr. Ketubim) en wel tot de vijf zogenaamde "rollen" (Hebr. Megillot).

Er zijn twee boeken in de Bijbel die de naam dragen van een vrouw: Ruth en Esther. In het boek Ruth trouwt een heidense vrouw met een Hebreeuwse man, in het boek Esther trouwt een Hebreeuwse vrouw met een heidense man. Het boek Ruth is het enige Bijbelboek dat volledig gewijd is aan de geschiedenis van een vrouw, of eigenlijk twee vrouwen, Naomi en Ruth.

Boaz en Ruth zijn voorouders van Jezus Christus (Matth. 5:1). Ruth wordt vermeld in Matth. 1: 5, en in haar en in Rachab hebben we een Moabitische en een Kanaänitische in de stamboom van Christus.

Schrijver en datering

We vinden in het boek geen gegevens over de identiteit van de auteur. Ook in andere Bijbelboeken en historische literatuur van Israël vinden we hieromtrent geen aanwijzingen. Uitzondering hierop is de Talmoed, die het boek Ruth toeschrijft aan Samuël. Hiertegen valt op te werpen dat David wordt genoemd (4:17, 22) en de afstamming van David uit Perez wordt beschreven (4:18-22), wat erop duidt dat David een belangrijke persoon is. David was koning, dus moet het boek Ruth in later tijd zijn geschreven door een ons onbekende schrijver.

Over de datering van het boek zijn vele theorieën. In het algemeen neemt men aan dat Ruth geschreven is in de vroege monarchie, dus ten tijde van David of Salomo. De naam van Salomo ontbreekt in het boek, wat kan betekenen dat het vóór het koningschap van Salomo is geschreven.

Literaire waarde

Het boek is een literair pareltje. Een prachtig pastoraal verhaal. Het is eenvoudig van opzet maar daarbij van een uitzonderlijke schoonheid. Vele, ook niet-christelijke, letterkundigen prijzen het boek om zijn stijl, woordgebruik en opbouw. Vooral de woorden die Ruth gebruikt tegenover haar schoonmoeder (Ruth 1:16-17) zijn poëtisch en geven blijk van een geweldige geladenheid en een diep Godsvertrouwen.

Voorafbeelding

Het boek Ruth heeft een zinnebeeldige, profetische betekenis. Naomi staat voor Israël, een weduwe en verlaten onder de heidenen, door de dood gescheiden van 'God, mijn koning' (Elimelech).

Boaz (= "in hem is sterkte") is als Losser een voorafbeelding van de grote Verlosser, Jezus Christus. Jood (Naomi) en heiden (Ruth) vinden tesamen rust bij Hem. De Heiland, die als Israëls bloedverwant het recht van de lossing heeft, zal Israëls zaak behartigen en het volk tot rust, geborgenheid en heerlijkheid voeren.  

Als wij ons persoonlijk aan Jezus' doorboorde voeten neerleggen, spreidt Hij zijn beschermende vleugels over ons uit en geeft ons rust. Hij neemt ons op in zijn familie.

Ruth (= "vriendschap, vriendin" of "verzadigd, tevreden") was als Moabitische door de wet van Mozes uitgesloten van het burgerschap in Israël (Deut. 23:3), maar werd in genade opgenomen in het verbondsvolk. Ruth is het type van de bruid, de gemeente van Christus, die vooral uit bekeerde heidenen bestaat. Boaz is het type van de Bruidegom, Christus, de liefdevolle en genadige Heer van de oogst. Het boek Ruth vormt dan als het ware een beeld van de roeping en begenadiging van de heidenen.

Ruth is een type van de heidenen die de God van Israël aanhangen, met Christus (voorafgebeeld door Boaz) verbonden worden en uit wier midden later Christus (voorafgebeeld door Obed) tot Israël komt, zoals de verworpen Jozef in het heidense Egypte werd verhoogd en later vanuit Egypte aan Israël werd teruggeschonken. door wie Christus terugkomt in Israël. Het heil is weliswaar uit de Joden, maar de heidenen hebben deel aan het heil en zijn tevens een middel om de verheerlijkte Messias aan de Joden voor te stellen.

Volgens een andere typologische verklaring is Ruth een type van het gelovige overblijfsel[2] waardoor de natie van Israël, op grond van genade, een dienende Zoon (Obed = "dienende") zal baren.

Jodendom

De rol van Ruth wordt jaarlijks gelezen tijdens de viering van het Wekenfeest (Pinksterfeest), het oogstfeest aan het eind van de graanoogst, vijftig dagen na Pasen (Hebr. Pesach).

Meer informatie

J.N. Darby, Ruth. Digitale versie (pdf-formaat) op OudeSporen.nl, 2009. Pagina's: 2. Uit: J.N. Darby, Synopsis van de Bijbel.

H.L. Heijkoop, Het boek Ruth. Winschoten: Uit het Woord der Waarheid, zonder jaar. Pagina's: 144.

Ger de Koning, Ruth en Esther, Toegelicht & toegepast 08 en 17. Uitgeverij Daniel, 2013, 1e druk. Pagina's: 189. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

Hamilton Smith, Het boek Ruth. Uitgave van Boeken Om de Bijbel, 2010. Pagina's: 50. Digitale versie (pdf-formaat) op OudeSporen.nl. Oorspr. Engelse titel: The Book of Ruth.

H.L. Rossier, Het Boek Ruth. Herziene, digitale versie (pdf-formaat) op OudeSporen.nl, 2012. Pagina's: 35.

Lois T. Henderson, Ruth. Kampen: Kok, 1986. Mooie bijbels-historische roman. Pagina's: 216.

Engels

Story of Ruth - Movie HD. Youtube.com: godchaserwi, 1 jan. 2017. Duur: 20 min. 21 sec. Korte film met een tamelijk getrouwe weergave van de Bijbelse geschiedenis van Ruth.

Ger de Koning, Ruth, Explained & Applied 08. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 74. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.

Duits

Ger de Koning, Ruth, Ausgelegt & Angewandt 08. Jetzt lesen auf kingcomments.com. Download pdf von oudesporen.nl. Pages: 82. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.


Bronnen

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3, blz. 27. Oostburg: W.J Pieters, z.j. Hieruit is, onder toestemming, in januari 2012 tekst opgenomen en bewerkt.

A New and Concise Bible Dictionary s.v. Ruth. George Morris, 1899. Hieruit is vertaalde tekst opgenomen in januari 2012.  

Voetnoten

  1. H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 27 noemt ook de betekenis "schoonheid".
  2. Zo A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Ruth.