Nehemia (boek)

Uit Christipedia

Het boek Nehemia is het 16de boek in de Bijbel. Dit geschrift is genoemd naar de schrijver Nehemia. Oorspronkelijk vormt het één geheel met Ezra, en het is het 10de en voorlaatste boek in de Ketoebim (de Geschriften). Het beschrijft de terugkeer van de ballingen uit Babylon naar Juda en Jeruzalem onder leiding van Zerubbabel, Ezra en Nehemia. Het beschrijft de herbouw van het altaar, het huis van God en de muur rondom Jeruzalem. Nehemia betreft de periode van 445 - 420 vChr.

Auteur en datering

Hoewel dit boek voor een groot deel eigenhandige gedenkschriften van Nehemia bevat (1 :1-11; 5; 12 :31-43; 13) is Nehemia toch niet als de auteur van het gehele boek te beschouwen.  

Het boek Nehemia wordt wel genoemd Ezra II. Volgens de Joodse traditie zou Ezra de schrijver zijn van zowel Ezra als Nehemia. Er zijn hiervoor echter geen harde bewijzen aan te voeren. In ieder geval heeft de auteur beschikt over aantekeningen van Nehemia zelf, getuige de gedeelten die geschreven zijn in de ik-persoon.  

De eigennaam Nehemia betekent "door de Here getroost". Nehemia had een vertrouwenspositie in het paleis te Susan bij de Perzische koning Arthahsasta (Artaxerxes), die regeerde 465-424 v.C. Van deze heidense vorst krijg hij verlof om naar Jeruzalem te gaan, ongeveer 13 jaren later dan Ezra. Hij bleef er 12 jaren als landvoogd, ging toen terug naar de koning, om daarna voor de tweede maal zijn broeders te bezoeken en onder hen zijn invloed uit te oefenen.  

Zie Nehemia (persoon) voor het hoofdartikel over deze persoon.

Het is waarschijnlijk dat het boek kort na de herbouw is geschreven.

Geschiedkundige achtergrond

Juda ten tijde van Nehemia, 5e eeuw v.Chr.  

De boeken Ezra en Nehemia gaan over een periode van meer dan 100 jaar, te beginnen bij het edict van Kores, die de Joodse ballingen toestemming gaf terug te keren naar hun land (539 v. Chr.) tot aan het 2e verblijf van Nehemia in Jeruzalem (ca.  433 v. Chr.)

Nehemia beschrijft een periode uit de geschiedenis van Israël, waarover uit andere bronnen niet veel bekend is. Het speelt zich af in de periode van 445 tot ca. 425 v. Chr. Latere geschiedschrijving van Israël vinden we niet in de oudtestamentische canon.

Het boek speelt in de tijd van het Perzische wereldrijk. Veel Joden zijn al teruggekeerd naar hun land en ook de tempel is herbouwd. Helaas zijn de muren van Jeruzalem, die de inwoners bescherming moeten geven nog nooit opnieuw opgebouwd. Door de tegenwerking van buurvolken en door wantrouwen van de Perzische koningen is dit werk nooit ter hand genomen. In het 20 ste jaar van Artachsasta (445 v. Chr.) vertrekt Nehemia met toestemming van de koning naar Jeruzalem om de herbouw ter hand te nemen. Waarschijnlijk verwachtte Artachsasta op deze manier een bruggenhoofd te vormen tegen de groeiende invloed van het Griekse rijk.

Zie Tijdrekenkunde van Ezra en Nehemia voor het hoofdartikel over dit onderwerp

Sleutelgedachten en boodschap

Sleutelwoorden van dit boek zijn "gebed" en "werken."

Sleutelteksten: Nehemia 1:4 en 6:3.

Boodschap van het boek: Succesvolle arbeid voor God wordt geboren uit gebed, en gaat gepaard met hard werken, lijden en vervolging. Maar, als het een werk van God is, is het niet te keren. Het boek bevat belangrijke leiderschapslessen. Enkele onontbeerijke kenmerken van geestelijk leiderschap zijn: een intens gebedsleven, volledige inzet, onbaatzuchtigheid, oog voor sociale gerechtigheid en geestelijke zaken.

Overzicht en indeling

De beide koren, aangeduid door de kleuren oranje en groen, op Jeruzalems poorten. - Neh. 12:27-43 

Het boek Nehemia telt 13 hoofdstukken.

Deel 1. Neh. 1-7 Het herstel van muren en poorten van Jeruzalem.

 • Neh. 1   Na de boodschap van zijn broeder Hanani over de ellendige toestand van de teruggekeerde Joden en Jeruzalem bedrijft Nehemia rouw en doet belijdenis over de zonden van Israël.
 • Neh. 2   Nehemia krijgt van de koning verlof om naar Jeruzalem te gaan en volmachten tot herbouw van de stad. Hij komt in Jeruzalem aan.
 • Neh. 3   De bouw wordt begonnen door tal van met name genoemde personen. Vooral wordt aandacht geschonken aan de poorten.
 • Neh. 4   De Joden gesmaad. De Samaritanen trachten de bouw te verhinderen; de aanslag van de vijanden door waakzaamheid verijdeld. Nehemia wapent het volk.
 • Neh. 5   Nehemia verlost het volk van de last van woeker en panden
 • Neh. 6   Jeruzalems muur voltooid. De vijanden trachten Nehemia bang te maken.
 • Neh. 7   De stad wordt bewaakt. Optelling van de teruggekeerde geslachten.

Deel 2. Neh. 8-13 Het herstel van het Joodse volk.

 • Neh. 8   Voorlezing van het wetboek van God door Ezra. De viering van het loofhuttenfeest.
 • Neh. 9   Plechtige boetedoening van het volk. Gebed en belijdenis der Levieten aangaande Gods weg met het hardnekkige volk Israël
 • Neh. 10 Verbond gemaakt met God; oorkonde inzake het onderhouden van de wet.
 • Neh. 11 De inwoners van Jeruzalem en andere steden in Judea.
 • Neh. 12 Opnoeming van de priesters en levieten. Inwijding van Jeruzalems muren.
 • Neh. 13 Tweede verblijf van Nehemia te Jeruzalem. Voortzetting van de hervorming: de tweede heenwijzing naar Gods geboden en de hervormingen die plaats vinden na Nehemia's terugkeer uit Babylon.

De koren op de stadsmuren

Tijdens de inwijding van de muren van Jeruzalem gaan twee zangkoren over de muren (Neh. 12). Hun routes worden hiernaast aangeduid.

Toepassing

De boeken Ezra en Nehemia bevatten lessen voor ons gelovigen. Ezra beschrijft de herbouw van het altaar en de tempel. Toegepast op ons: de terugkeer naar de kern, de oorspronkelijke bijbelse aanbidding (altaar) en de gemeente van God. In het Nieuwe Testament is de gemeente de tempel van God.

Nehemia beschrijft de herbouw van Jeruzalems muur en poorten. Dat laat ons zien dat, om God te dienen op de plaats waar Hij woont, noodzakelijk zijn: bescherming, bewaring en afzondering ten opzichte van de wereld. 

Video's

Nehemia en de herbouw van Jeruzalem

Hebreeuwse video met Engelstalige ondertiteling over Nehemia en zijn werk voor de herbouw van Jeruzalem.


Nehemiah - From Persia to Jerusalem - A personal Journal. Youtube.com: Megalim Institute, 11 feb. 2021. Duur: 12 min 17 sec.

Muziekvideo: 'Zoals Nehemia' 

Elly en Rikkert Zuiderveld hebben een kinderlied gemaakt over de herbouw van Jeruzalem, Zoals Nehemia:


Zoals Nehemia, lied van Elly en Rikkert Zuiderveld; videofilmpje van Esther Haaisma, 2008. Duur: 2 minuten. Bron: Youtube.com.

Meer weten

Artikelen

J.N. Darby, Nehemia, uit: Synopsis van de Bijbel, deel 2. Pagina's: 4. Oude Sporen, 2010. Download (pdf-bestand) van OudeSporen.nl. Ook te verkrijgen in een uitgave van Uit het Woord der Waarheid. Pagina's: 6. Download (pdf-formaat) van DeBijbelVoorJou.nl.

Artikelen over delen / onderwerpen van het boek Nehemia, zie OudeSporen.nl

Boeken

E. Dennet, J.A. Vellekoop, Overdenkingen over Ezra, Nehemia en Esther. Aalten: Stichting Uit het Woord der Waarheid, 2001. Pagina's: 125. Bevat drie eerder verschenen boeken: 1. E. Dennet, Terugkeer (Den Haag: J.N. Voorhoeve, z.j.); 2. E. Dennet, Arbeid en Strijd (J.N. Voorhoeve, Den Haag, z.j.); 3. J.A. Vellekoop, Door Gods hand bewaard (Den Haag: J.N. Voorhoeve, z.j.).

W. Kelly, Lezingen over de boeken Ezra en Nehemia. Winschoten: H.L. Heijkoop, zonder jaar. Pagina's: 49. 

Ger de Koning, Ezra en Nehemia, Toegelicht & toegepast 15 en 16. Uitgeverij Daniel, 2013, 1e druk. Pagina's: 326. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

H. Rossier, Beschouwingen over het boek Nehemia. Pagina's: 73. Oude Sporen, 2009. Oorspronkelijk verschenen in het Frans, 1912-1913. Download (pdf-bestand) van OudeSporen.nl

H. Rossier, Bouwen en Bewaren. Beschouwingen over het boek Ezra, Nehemia, Esther. Apeldoorn: Uitgeverij Medema. Uit het Frans vertaald door J.G. van Moosel.

Lezingen

Ger de Koning, De terugkeer uit Babel. Lezingen 5 t/m 8 deze gaan over Nehemia. Download (mp3-bestanden) van OudeSporen.nl. 

Jacques Brunt, Het Bijbelboek Nehemia. Dertien lezingen, over elk hoofdstuk één, gehouden te Alblasserdam, 2012-2013. Te beluisteren of te downloaden via GroeienInGeloof.nl

Cor Bruins, Nehemia 1. Drie lezingen op DeBijbelVoorJou.nl

Duits

Ger de Koning, Nehemia, Ausgelegt & Angewandt 16. Jetzt lesen auf kingcomments.com. Download pdf von oudesporen.nl. Seiten: 238. E-book ePub-format. E-book Mobi-format.

Engels

Ger de Koning, Nehemiah, Explained & Applied 16. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 216. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.

Bronnen

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 48-49. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 8 april 2016 verwerkt.

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 39-40. Hieruit is, onder toestemming, op 14 okt. 2016 tekst gebruikt.