Handelingen van de Apostelen

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het boek Handelingen van de Apostelen, kortweg Handelingen, is een boek in het Bijbel. In het Nieuwe Testament volgt het op de evangeliën. Het bijbelboek is, evenals het evangelie naar Lukas, door Lukas geschreven en aan dezelfde Théofilus opgedragen. Het telt 28 hoofdstukken.

De benaming "De handelingen van de apostelen" geeft niet geheel juist de inhoud van dit boek weer. Want de twaalf apostelen worden alleen in de eerste hoofdstukken genoemd en na hoofdstuk 15 wordt van hen geen melding meer gemaakt. Het is vooral het werk van de apostel Paulus en zijn medearbeiders dat beschreven wordt. Aangezien al deze personen zich door de Heilige Geest lieten gebruiken, zou men beter kunnen spreken van "De Handelingen van de Heilige Geest". De naam "Geest" of "Heilige Geest" komt dan ook meer dan 50 keer in dit boek voor. Uit de brieven van Paulus blijkt, dat Lukas niet alles heeft vermeld wat in het leven van deze grote dienstknecht van de Heer heeft plaatsgevonden, en in zekere zin gaan de "Handelingen van de Heilige Geest" tot op heden door en hebben zich uitgebreid over de gehele aarde.

Indeling en samenvatting

Dit boek bestaat uit 28 hoofdstukken, die als volgt kunnen worden verdeeld:

Hand. 1: De periode tussen de opstanding van de Heer en de uitstorting van de Heilige Geest.

Hand. 1: 1 - 12 Bijzonderheden betreffende de hemelvaart van de Heer Jezus en de belofte van zijn wederkomst.
Hand. 1: 13 - 26 De verkiezing van Matthias als apostel in de plaats van Judas Iskariot.

Hand. 2-7: De komst van de Heilige Geest, de verkondiging van het evangelie aan de Joden en de steniging van Stefanus.

Hand. 2: De uitstorting van de Heilige Geest, die woning maakt in de gelovigen. Het ontstaan van de christelijke gemeente. De verkondiging van het evangelie in allerlei talen.
Hand. 3: De genezing van de kreupele door tussenkomst van Petrus en Johannes.
Hand. 4: Het getal gelovige mannen groeit aan tot 5.000. De apostelen voor de Joodse raad. De praktische gemeenschap van de gelovigen.
Hand. 5: Het bedrog van Ananias en Saffira; hun straf. De afzondering van gelovigen. De apostelen in de gevangenis, hun bevrijding en vrijmoedig openbaar getuigenis.
Hand. 6: Ontevredenheid onder de gelovige armen. De aanstelling van zeven diakenen.
Hand. 7: Het getuigenis van Stefanus en zijn martelaarsdood.

Hand. 8-12: De vervolging van joodse zijde; de prediking aan Samaritanen en heidenen.

Hand. 8: De vervolging vanuit Jeruzalem. Filippus predikt het woord onder de Samaritanen. De gelovigen onder hen ontvangen de Heilige Geest door tussenkomst van Petrus en Johannes. De bekering en doop van de kamerling uit Ethiopië.
Hand. 9: De bekering van Paulus van Tarsen voor de poorten van Damaskus; zijn doop en zijn getuigenis.
Hand. 10: De bekering van een romeins officier in Cesaréa; hij ontvangt de Heilige Geest en laat zich dopen op bevel van Petrus.
Hand. 11: De verantwoording van Petrus. De prediking van de verstrooiden. De gemeente te Antiochië. De naam christenen.
Hand. 12: Jakobus door Herodes gedood. Petrus in de gevangenis en zijn verlossing door een engel als verhoring van de gebeden die voor hem waren opgezonden tot God.

Hand. 13-15: De arbeid van Paulus en Barnabas.

Hand. 13-14: De roeping van Barnabas en Saulus door de Heilige Geest tot evangelisatiearbeid. Bar Jezus de tovenaar. Hun reis via Seleucië, Cyprus, (Sálamis, Pafos), Perge in Pamfylië, Antiochië in Pisidië, Lycaónië (Lystre en Derbe). Zij verkondigen de Heer Jezus aan Joden en heidenen. Op hun terugreis stellen ze in de ontstane gemeenten oudsten aan en brengen verslag uit aan de gemeente te Antiochië. De eerste zendingsreis.
Hand. 15: Grote bijeenkomst te Jeruzalem om te spreken over de plaats, die gelovig geworden heidenen hebben in te nemen tegenover de wet van Mozes.

Hand. 16-20: De prediking van Paulus en zijn medearbeiders onder de heidenen en de Joden in Azië en Europa.

Hand. 16-18: Het evangelie wordt door Paulus e.a. in Europa verkondigd: de bekering van Lydia en de gevangenbewaarder met hun gezinnen. De tweede zendingsreis. Paulus e.a. in Thessalonika, Berea, Athene, Korinthe. De derde zendingsreis.
Hand. 19: Paulus e.a. in Efeze. De doop der bekering en de christelijke doop. Twee jaren in de school van Tyrannus. De tegenstand van Demétrius.
Hand. 20: Paulus e.a. in Griekenland, in Asia, in Troas, in Miléte, waar hij de oudsten van de gemeente van Efeze toespreekt. Een afscheidsrede.

Hand. 21-28 De reis van Paulus naar Jeruzalem, de vervolging door de Joden, zijn beroep op de keizer en zijn reis als gevangene naar Rome.

Hand. 21: Paulus e.a. in Tyrus, Ptolemaïs, Cesaréa, waar zij Filippus de evangelist bezoeken en tenslotte in Jeruzalem. Vele tienduizenden Joden zijn tot het geloof gekomen gedurende de zendingsreizen van Paulus en anderen.
Hand. 22: Paulus spreekt de menigte toe in de hebreeuwse taal en vertelt zijn bekeringsgeschiedenis.
Hand. 23: Paulus voor het Sanhedrin. Hij wordt overgebracht naar Cesaréa.
Hand. 24: Paulus' verantwoording tegenover stadhouder Felix.
Hand. 25-26: Paulus' verantwoording tegenover koning Agrippa.
Hand. 27: Paulus als gevangene op reis naar Rome; de storm en de schipbreuk.
Hand. 28: Paulus in Rome.

Voor uitgebreide samenvatting, zie Handelingen van de Apostelen/Samenvatting.

Commentaar

Op de volgende pagina's van Christipedia worden passages uit het boek Handelingen van de Apostelen becommentarieerd en onderwerpen behandeld:

Varia

Een alles beheersende tekst is: "Maar gij zult kracht ontvangen, als de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde." (Hand. 1:8)

Zevenmaal wordt in de prediking erop gewezen, dat God de Heer Jezus heeft opgewekt uit de doden.

Meer informatie

Bronnen

Voor de eerste versie van dit artikel is, onder toestemming, gebruik gemaakt van tekst uit H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3, blz. 101-104. Oostburg: uitgeverij W.J Pieters, z.j.