Handelingen 5

Uit Christipedia

Handelingen 5 is een hoofdstuk van Handelingen van de Apostelen, een boek in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 42 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van dit boek samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 7 · 13 · 14 · 15 · 20 · 21 · 23 · 26
Verzen van Handelingen 5 becommentarieerd: · 2 · 5 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17

2

2 en hield iets van de opbrengst achter met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een deel en legde het aan de voeten van de apostelen. (Telos)  

En hij bracht een deel en legde het aan aan de voeten van de apostelen. Hij zei dat hij de (gehele) opbrengst bracht (vgl. vers 8), maar het was in werkelijkheid een déél van de opbrengst. Hij loog.

5

5 Toen nu Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en stierf. En er kwam grote vrees over allen die het hoorden. (Telos)  

Grote vrees. Zie ook vs. 11. De genezing van de kreupele was een groot wonder, maar deze doodstraf ook. In beide gevallen zag men de hand van God.

11

11 En er kwam grote vrees over de hele gemeente en over allen die dit hoorden. (Telos)

Grote vrees. Zie ook vs. 5.

12

12 Door de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig in de zuilengang van Salomo; (Telos) 
Door de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen. Waarom de leerlingen van Jezus gebeden hadden.
Hnd 4:29  En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, Hnd 4:30  doordat U uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige knecht Jezus. (Telos)

13

13 en van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen, maar het volk achtte hen hoog; (Telos) 

Van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen. Dit moet te denken geven hen die menen dat zij het christelijke geloof en de christenen 'aantrekkelijk' voor ongelovigen moeten maken. Waren die overigen bevreesd voor de heiligheid van de apostelen, die goddelijke krachten toonden? Immers kon Petrus over Ananias en Saffira, die hadden gelogen, de doodstraf uitspreken, welke op bovennatuurlijke wijze werd voltrokken.

Maar het volk achtte hen hoog. Om hun vele goede werken van genezing en bevrijding van boze geesten, en onderlinge ondersteuning die ze aan de dag legden.

14

14 (en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd, menigten zowel van mannen als van vrouwen;) (Telos) 

Menigten. Velen, gelijk wij ook eerder lazen na de komst van de Heilige Geest en het vrijmoedige optreden van de apostelen.

15

15 zodat zij zelfs op de straten de zieken naar buiten droegen en op matrassen en bedden legden, opdat, als Petrus kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen viel.(Telos) 
Vergelijk:
Joh 14:12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, omdat Ik heenga naar de Vader. (Telos)

16

16 En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem kwam bijeen en zij brachten zieken en door onreine geesten gekwelden, die allen werden genezen. (Telos) 

Allen werden genezen. Zonder uitzondering, gelijk bij de Meester, de Heiland, gebeurd was.

17

17 De hogepriester nu stond op en allen die bij hem waren, dat is de sekte van de sadduceeën, en zij werden vervuld met jaloersheid; (Telos) 
De hogepriester. Genaamd Annas. Hij was hogepriester in Israël van 6 – 15 na Christus, maar hij voerde nog altijd de titel ‘hogepriester’ en genoot een groot prestige.
Hnd 4:5  Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, Hnd 4:6 en de hogepriester Annas, Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren. Hnd 4:7 En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij: Door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan? (Telos)
Dat is de sekte van de sadduceeën. Die niet aan de opstanding van doden geloofden en fel tegenstand boden tegen de leerlingen van Jezus.
Hnd 4:1  Terwijl zij nu tot het volk spraken, kwamen de priesters, de hoofdman van de tempel en de sadduceeën op hen af, (Telos)