Handelingen 18

Uit Christipedia

Handelingen 18 is een hoofdstuk van Handelingen van de Apostelen, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 28 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Handelingen van de Apostelen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28
Verzen van Handelingen 18 becommentarieerd: · 1 · 5 · 6 · 10 · 11 · 12 · 18 · 19 · 22 · 24 · 25 · 26 · 27

Samenvatting

1-17 Paulus te Korinthe, anderhalf jaar. Paulus en Sosthenes voor de rechterstoel van Gallio gebracht. 18-22 Paulus keert via Efeze, Caesarea en Jeruzalem terug naar Antiochië. 23 Begin van Paulus' derde zendingsreis. 24-28 In Efeze komt de geleerde Alexandrijnse Jood Apollos tot geloof. Hij reist naar Achaje, waar hij de gelovigen tot grote steun is.

1

1 Daarna vertrok hij uit Athene en kwam in Korinthe. (Telos)  
Van Athene (Eng. Athens) naar Korinthe (Eng. Corinth)

5

5 Toen echter zowel Silas als Timotheus uit Macedonie waren gekomen, wijdde Paulus zich geheel aan het woord en betuigde de Joden dat Jezus de Christus is. (Telos)  
En betuigde de Joden dat Jezus de Christus is.
Hnd 5:42  En zij hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is. (Telos)
Hnd 9:22  Saulus echter werd steeds krachtiger en bracht de Joden die in Damaskus woonden in verwarring door te bewijzen dat Deze de Christus is. (Telos)
Hnd 17:3  terwijl hij uitlegde en aantoonde dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat Deze de Christus is, ‘deze Jezus, die ik u verkondig’. (Telos)
Hnd 18:28  want krachtig weerlegde hij de Joden in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. (Telos)

6

6 Toen zij echter weerstonden en lasterden, schudde hij zijn kleren af en zei tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; van nu af zal ik naar de volken gaan. (Telos)  
Uw bloed zij op uw hoofd. Jullie dragen zelf de schuld van jullie ondergang, jullie bewerken je eigen ellende en vernietiging. NBV'04: "U roept zelf het onheil over u af!"
Eze 33:4  En een, die het geluid der bazuin hoort, [wel] hoort, maar zich niet laat waarschuwen; en het zwaard komt, en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. (SV)

10

10 want Ik ben met je, en niemand zal de hand aan je slaan om je kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. (Telos)  
Ik heb veel volk in deze stad. De Heer Jezus weet dat veel bewoners van Korinthe in Hem zullen gaan geloven.
Joh 10:16  En Ik heb nog andere schapen, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik toebrengen, en zij zullen naar mijn stem horen; en zij zullen een kudde, een herder worden. (Telos)

11

11 Hij nu bleef een jaar en zes maanden en leerde onder hen het woord van God. (Telos)  

Het woord van God. Deze uitdrukking komt 11x voor in dit boek, hier de laatste en 11e keer.

12

12 Toen echter Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich eendrachtig tegen Paulus, brachten hem voor de rechterstoel en zeiden: (Telos) 

Gallio. Gallio was proconsul (stadhouder) van Achaje van de zomer van 51 tot het voorjaar van 52 n.C.. Hij zetelde in Korinthe, de hoofdstad van Achaje.

0 — 49 n.C. < Israël en Gemeente 50 — 99 > Kerkgeschiedenis 100 — 199
Openbaring van JohannesJeruzalemClemens RomanusDidachè2 PetrusPaulus2 Timotheüs1 PetrusTitusbrief1 TimotheüsHandelingen van de ApostelenBrief aan de HebreeënBrief aan FilemonEfezebriefPorcius FestusBrief van JakobusKolossenzenbriefFilippenzenbriefRomeinenbrief2 Korinthiërs1 KorinthiërsDerde zendingsreis van PaulusNero (keizer)Felix (stadhouder)GallioTweede zendingsreis van PaulusGalatenbriefHerodes Agrippa IIAnaniasClaudius I

18

18 Nadat nu Paulus nog vele dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrië, en met hem Priscilla en Aquila, nadat hij in Kenchrea zijn hoofd had laten scheren, want hij had een gelofte gedaan. (Telos) 

Nam hij afscheid van de broeders. Van de broeders in Korinthe.

Naar Syrië. De Romeinse provincie Syrië omvatte destijds ook Libanon (Fenicië) en het land Israël.

In Kenchrea. Een havenstad oostelijk van Korinthe en belangrijk voor deze hoofdstad van Achaje. Wat Scheveningen is voor Den Haag, dat was Kenchrea voor Korinthe. Ook in Kenchrea ontstond in Paulus' dagen een christelijke gemeente. Zie Kenchrea.

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Zijn hoofd had laten scheren, want hij had een gelofte gedaan.
Hnd 21:24  Neem hen mee en reinig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij zich het hoofd kunnen laten scheren; en allen zullen weten dat er van wat over u is verteld, niets waar is, maar dat u ook wandelt in het onderhouden van de wet. (Telos)
Vermoedelijk had Paulus een Nazireeërgelofte afgelegd. Zulke geloften werden door vrome Israëlieten afgelegd uit dankbaarheid jegens God, bijvoorbeeld na herstel van een ernstige ziekte of nadat ze van grote gevaren waren gered. Hoe vaak had Paulus Gods hulp en steun niet ervaren, en hoe begrijpelijk was zo'n gelofte bij hem! De duur van een gelofte was gewoonlijk 30 dagen. Gedurende deze tijd mocht de Nazireeër geen wijn of sterke dranken drinken. Na afloop liet hij zijn haar scheren en bracht hij bepaalde offers in de tempel in Jeruzalem. Als de Nazireeër zich ver buiten de heilige stad bevond, gelijk Paulus hier, dan behield hij het geschoren haar tot zijn aankomst in Jeruzalem. Daar liet hij zich, na zeven dagen reinigen, opnieuw scheren en gooide vervolgens al het afgeknipte haar in het vuur van de voorgeschreven offers. Waarschijnlijk heeft Paulus de gelofte gedaan omdat hij naar Jeruzalem wilde reizen (vv. 21-22) en daar de Joden een Jood wilde zijn (1 Kor. 9:20).[1]
1Co 9:20  En ik ben de Joden geworden als een Jood, om de Joden te winnen; hun die onder de wet zijn, als onder de wet (hoewel ik zelf niet onder de wet ben), om hen die onder de wet zijn te winnen; 1Co 9:21  hun die zonder wet zijn, als zonder wet (hoewel ik niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk onderworpen), om hen die zonder wet zijn te winnen. 1Co 9:22  Ik ben de zwakken een zwakke geworden, om de zwakken te winnen; allen ben ik alles geworden, om in elk geval enigen te behouden. 1Co 9:23  En ik doe alles ter wille van het evangelie, om er mededeelgenoot van te zijn. (Telos)

19

19 En zij kwamen in Efeze en hij liet hen daar achter; maar zelf ging hij naar de synagoge en onderhield zich met de Joden. (Telos) 

Efeze. De plaats doet hij als apostel nu voor het eerst aan, tijdens zijn tweede zendingsreis. Ook tijdens zijn derde zendingsreis zal hij Efeze bezoeken.

Hen. Priscilla en Aquila (vs. 18). Silas en Timotheüs waren te Korinthe achtergebleven.

22

22 En in Caesarea aangekomen ging hij op en groette de gemeente en vertrok naar Antiochië. (Telos) 

Ging hij op. Naar het hoger gelegen Jeruzalem.

Groette de gemeente. De christelijke gemeente van Jeruzalem.

Antiochië. In Syrië, zie kaart hierboven.

Derde zendingsreis van Paulus (23v)

23 En nadat hij daar enige tijd had doorgebracht, ging hij weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatië en Frygië en versterkte alle discipelen. (Telos) 
Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem

Apollos in Efeze (24-)

24

24 Een Jood nu genaamd Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend man, kwam in Efeze; hij was machtig in de Schriften. (Telos) 

Een Alexandrijn. Afkomstig uit de Egyptische stad Alexandrië.

25

25 Deze was onderwezen in de weg van de Heer, en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende. (Telos) 

Leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus. Wellicht dat de Christus uit Bethlehem zou komen en dat Hij zou lijden en sterven, maar dat Gods welbehagen door hem gelukkig zou voortgaan (Jes. 53).

26

26 En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Toen nu Priscilla en Aquila hem hadden gehoord, namen zij hem met zich mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. (Telos) 

Priscilla. De vrouw als eerste genoemd.

Nauwkeurig. Nog nauwkeurig dan wat Apollos al nauwkeurig onderwijzen had (vs. 25).

27

27 Toen hij nu naar Achaje wilde doorreizen, moedigden de broeders hem aan en schreven aan de discipelen hem te ontvangen. Daar aangekomen was deze door de genade de gelovigen tot grote steun, (Telos) 

En schreven aan de discipelen hem te ontvangen. Ze schreven een aanbevelingsbrief.

Voetnoot

  1. Ludwig Albrecht, Das Neue Testament und Die Psalmen (1920). Enige tekst van het commentaar is vertaald en onder wijziging verwerkt op 29 aug. 2023.