Handelingen 15

Uit Christipedia

Handelingen 15 is een hoofdstuk van Handelingen van de apostelen, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 41 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Handelingen van de Apostelen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 · 15 · 20 · 21 · 23 · 26
Verzen van Handelingen 15 becommentarieerd: · 1 · 2 · 4 · 5 · 7 · 14 · 15 · 16

1

Hnd 15:1 En sommigen die waren gekomen van Judea, leerden de broeders: Als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. (TELOS)

Ook in Jeruzalem trad het Judaïsme naar voren.

Hnd 15:5 Enigen echter van hen die van de sekte der farizeeen waren, die tot geloof waren gekomen, stonden uit hun midden op en zeiden dat men hen moest besnijden en bevelen de wet van Mozes te bewaren. (TELOS)

2

Hnd 15:2 Toen er nu strijd en niet weinig redetwist van de zijde van Paulus en Barnabas tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem over deze twistvraag. (TELOS)

Niet weinig redetwist. Ook in Jeruzalem zou later "veel redetwist" (vers 7) ontstaan.

4

Hnd 15:4 En in Jeruzalem aangekomen werden zij ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudsten; en zij berichtten alles wat God met hen had gedaan. (TELOS)

Zij berichtten alles enz. Dit deden zij eerder in Antiochië (Syrië)

Hnd 14:27 Toen zij nu daar waren aangekomen en de gemeente hadden vergaderd, berichtten zij alles wat God met hen had gedaan en dat Hij voor de volken een deur van geloof had geopend. (TELOS)

5

Hnd 15:5 Enigen echter van hen die van de sekte der farizeeen waren, die tot geloof waren gekomen, stonden uit hun midden op en zeiden dat men hen moest besnijden en bevelen de wet van Mozes te bewaren. (TELOS)

In Antiochië (Syrië) waren er sommigen die leerden dat de niet-Joodse mannen besneden moesten worden.

Hnd 15:1 En sommigen die waren gekomen van Judea, leerden de broeders: Als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. (TELOS)

7

Hnd 15:7 Toen er nu veel redetwist was ontstaan, stond Petrus op en zei tot hen: Mannen broeders, u weet dat God lang geleden mij onder u heeft uitverkoren, opdat de volken door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven. (TELOS)

Veel redetwist. Ook in Antiochië (Syrië) was "niet weinig redewist" (vers 2).

14

Hnd 15:14  Simeon heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen voor zijn naam. (Telos)

Op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest de discipelen van de Heer Jezus tot één lichaam samenvoegde, werd in allerlei talen gesproken, ten teken dat verscheidene volken de heilsboodschap zouden horen. De eerste leerlingen waren Israëlieten, doch spoedig zouden heidenen worden toegevoegd.

15

Hnd 15:15  En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: (Telos)

Hiermee. Met het feit dat God begonnen is een volk aan te nemen voor zijn naam.

De woorden van de profeet. Onder wie Amos, die nu wordt aangehaald.

16

Hnd 15:16  ‘Daarna zal Ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is; en wat daarvan is omvergehaald, zal Ik weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten, (Telos)

Zie vzn. 17 en 18. Jakobus haalt woorden van de profeet Amos aan, waardoor God zegt:

Am 9:11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;  Am 9:12  Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet. Am 9:13  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten. (SV)

Tent. Het Griekse woord is σκηνη, skene, en wordt ook gebruikt voor de tenten waarin Abraham heeft gewoond (Hebr. 11:9), de drie tenten die Petrus voorstelt op te zetten op de berg (der verheerlijking) en voor de tent van Moloch (Hand. 7:43) en voor de tent der getuigenis, d.i. de tabernakel (Hand. 7:44; Hebr. 8:5; 9:2-3, 6, 8, 21; 13:10) en voor de tabernakel in de hemel (Hebr. 8:2; 9:11; Opb. 13:6; 15:5) en de tabernakel van God bij de mensen in de eeuwige toestand (Opb. 21:3).

Sommige uitleggers verstaan door 'de tent van David' het verplaatsbare heiligdom die Mozes in de woestijn heeft opgericht. Daarbij zou de wet van Mozes weer van kracht worden.[2]

De tent van David ... die vervallen is. De tent, Door de ontrouw van het volk en door Gods strafgericht daarover was het koninkrijk van David en zijn nakomelingen in verval geraakt en afgebroken. Het gelovig overblijfsel, dat in Jezus geloofde, was het begin van het herstel van Israël, maar van de bekering van heidenen. Het overblijfsel verkondigt het evangelie aan de heidenen, die vervolgens God gaan zoeken.

Voetnoot


  1. Zo Gary Stearman in: Gary Stearman: Dispensationalism and the Pre-Trib Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 7 mei 2015. Duur: 28 min. 30 sec.
  2. Zo Gary Stearman in: Gary Stearman: Dispensationalism and the Pre-Trib Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 7 mei 2015. Duur: 28 min. 30 sec.