Handelingen 1

Uit Christipedia

Handelingen 1 is een hoofdstuk van Handelingen van de Apostelen, een geschrift in de Bijbel, en telt 26 verzen.

Hoofdstukken van Handelingen van de Apostelen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28
Verzen van Handelingen 1 becommentarieerd: · 2 · 4 · 5 · 6 · 8 · 9 · 11 · 13 · 17 · 19 · 22 · 26
Onderwerpen van Handelingen van de Apostelen: Onderwerpen

Samenvatting

De periode tussen de opstanding van de Heer en de uitstorting van de Heilige Geest. 1-5 Jezus' verschijningen na zijn opstanding. De aanstaande doop met Heilige Geest. 6-11 De hemelvaart van de Heer Jezus. De boodschap van twee engelen aangaande Zijn wederkomst. 12-14 De leerlingen eendrachtig in het gebed, in Jeruzalem. 15-26 De verkiezing van Matthias als apostel in de plaats van Judas Iskariot.

2

2 tot op de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen die Hij had uitverkoren; (Telos) 

Opgenomen. Ten hemel. Hiervan is verderop, in de verzen 9 en 11, ook sprake.

Opdrachten. Deze opdrachten waren in elk geval, zo blijkt verderop in dit hoofdstuk: (1) de opdracht om Zijn getuigen te zijn, van Jeruzalem tot aan het einde van de aarde; (2) de opdracht om te Jeruzalem op de komst van de Heilige Geest te wachten.

4

4 En terwijl Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun zich niet van Jeruzalem te verwijderen, maar op de belofte van de Vader te wachten, die u zei Hij van Mij hebt gehoord. (Telos) 

En terwijl Hij met hen vergaderd was. Met hen was "samengekomen" (6).

Zich niet van Jeruzalem te verwijderen, maar op de belofte van de Vader te wachten. De vervulling van deze belofte, de doop met Heilige Geest (vs. 5), moest in Jeruzalem gebeuren.

5

5  Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. (Telos) 

Niet vele dagen hierna. Tien dagen na Jezus' opneming ten hemel, zo zal hun blijken.

6

6  Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus: Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? (Telos) 

Zij dan die waren samengekomen. En met Jezus "vergaderd" waren (vs. 4).

Zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Het Koninkrijk van God (3) brengt herstel voor het koninkrijk van Israël.

8

8 Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. (Telos) 

De kring wordt al wijder, te beginnen in Jeruzalem. De apostel Paulus heeft dezelfde beweging gemaakt. In zijn bekeringsgeschiedenis, aan koning Agrippa verhaald, zegt hij:

Hnd 26:20 maar ik heb eerst hun die in Damaskus en in Jeruzalem waren en in het hele land van Judea en aan de volken verkondigd, dat zij berouw moesten hebben en zich tot God bekeren en werken doen, de bekering waardig. (TELOS)

9

9 En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. (Telos)

Terwijl Hij dit zei. De zendingsopdracht gaf. Lukas vermeldt in zijn evangelie een andere bijzonderheid: toen Hij opsteeg zegende Hij hen.

Lu 24:50 Hij nu leidde hen uit naar buiten tot aan Bethanië; en Hij hief zijn handen op en zegende hen. Lu 24:51  En het gebeurde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. (Telos)

Terwijl zij toekeken. De Heer had ook opeens onzichtbaar kunnen worden, zoals bij de Emmaüsgangers:

Lu 24:31  Hun ogen nu werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij werd onzichtbaar voor hen. (Telos)

Maar op de Olijfberg zagen zij Hem ten hemel varen en door een wolk aan hun ogen onttrokken worden. Wat zou de reden kunnen zijn voor deze wijze van verdwijnen? Misschien dit: 1. zij konden met eigen ogen waarnemen dat hij omhoog ging, naar de hemel terugkeerde. 2. het heengaan was een voorspel van de wijze waarop Hij zou terugkeren: zichtbaar, met de wolken, zie de volgende twee verzen.

11

11 die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen, op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Telos) 

Op dezelfde wijze. Zichtbaar, met een wolk.

Openbaring 1:7  Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen. (TELOS)

Hij komt ook terug op de dezelfde plaats, de Olijfberg. Na Zijn vertrek verschenen er engelen, in zijn terugkomst komt Hij met de heilige engelen. Naast overeenkomsten zijn er ook verschillen. Bij zijn wederkomst zal heel het volk van Israël Hem zien, niet slechts een kleine groep leerlingen, en Hij zal grote kracht en heerlijkheid tentoonspreiden.

Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (TELOS)

13

13 En toen zij de stad waren binnengekomen, gingen zij op naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas, de broer van Jakobus. (Telos) 

Elf apostelen in getal (26), want Judas Iskariot was omgekomen.

17

17 want hij werd onder ons gerekend en had zijn deel aan deze bediening gekregen. (Telos) 

Zijn deel aan deze bediening. Zie ook vs. 25. De bediening van opziener (20) en apostel (25).

19

16 Mannen broeders, het Schriftwoord moest vervuld worden, dat de Heilige Geest door de mond van David tevoren heeft gezegd over Judas, die de leidsman is geweest van hen die Jezus gevangen namen; (Telos)

Dat de Heilige Geest door de mond van David tevoren heeft gezegd over Judas. Zie vs. 20.

22

22 te beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat Hij van ons werd opgenomen, een van hen met ons getuige van zijn opstanding worden. (Telos) 

Getuige van zijn opstanding. Die heeft door eigen waarneming heeft kunnen vaststellen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zulk een getuige is Judas Iskariot niet geworden, althans niet toen hij nog op aarde leefde.

26

26 En zij wierpen het lot over hen en het lot viel op Matthias; en hij werd aan de elf apostelen toegevoegd. (Telos) 

De elf apostelen. Die in vs. 13 zijn opgenoemd.