Handelingen 22

Uit Christipedia

Handelingen 22 is een hoofdstuk van Handelingen van de Apostelen, een geschrift in de Bijbel, en telt 30 verzen.

Hoofdstukken van Handelingen van de Apostelen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28
Verzen van Handelingen 22 becommentarieerd: · 4 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 · 18 · 22 · 25 · 29
Onderwerpen van Handelingen van de Apostelen: Onderwerpen

Samenvatting

1-22 Paulus' verdediging en bekeringsgeschiedenis tegenover een menigte Joden in Jeruzalem. 22 Hun reactie is: Weg met hem! 23-29 Als hij op bevel van een Romeinse overste dreigt te worden gegeseld, beroept Paulus zich op zijn Romeins burgerrecht. 30 De volgende dag wordt hij voor de Joodse Raad gesteld.

4

4 en ik heb deze Weg vervolgd tot de dood toe, terwijl ik zowel mannen als vrouwen boeide en in gevangenissen overleverde, (Telos) 

Tot de dood toe. Van hen die op die weg waren.

Terwijl ik ... boeide. Paulus is nu zelf geboeid (21:33).

In gevangenissen overleverde. Ook later zal hij dit vertellen, bij een andere gelegenheid.

Hnd 26:10  wat ik ook heb gedaan in Jeruzalem; en velen van de heiligen heb ik in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de volmacht van de overpriesters had ontvangen; en als zij werden gedood, stemde ik ervoor. (Telos)

Paulus zelf is na zijn bekering in gevangenissen beland:

2Co 11:23  Zijn zij dienaars van Christus? -ik spreek als een onzinnige-ik bovenmate. In arbeid zeer overvloedig, in gevangenissen zeer overvloedig, in slagen bovenmatig veel, dikwijls in doodsgevaren. (Telos)

2Co 6:5  in slagen, in gevangenissen, in oproeren, in arbeid, in waken, in vasten; (Telos)

6

6 Het gebeurde mij echter, terwijl ik reisde en Damaskus naderde, dat omstreeks de middag plotseling uit de hemel een fel licht mij omstraalde. (Telos) 

Een fel licht mij omstraalde. Een heerlijk licht was het (11). Ook de mannen die bij hem waren, zagen het licht (9). Saulus, die in duisternis was, zag een hemels licht.

Mt 4:16  het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, hun is een licht opgegaan’. (Telos)

Op 'de berg der verheerlijking' straalde Jezus' gezicht als de zon en werden zijn kleren wit als het licht.

Mt 17:2  En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. (Telos)

Saulus werd uit de duisternis geroepen tot Gods wonderbaar licht, dat straalt door Jezus Christus.

1Pe 2:9  U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht, (Telos)

Jezus is de uitstraling van Gods heerlijkheid

Heb 1:3  Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, ... (Telos)

7

7 En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? (Telos) 

En ik viel op de grond.

Hnd 9:4  en hij viel op de grond en hoorde een stem die tot hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? (Telos)

Hnd 26:14  En toen wij allen op de grond vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Het valt je hard tegen de prikkels achteruit te slaan. (Telos)

Vgl. de ervaring van Johannes:

Opb 1:17  En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Vrees niet, Ik ben de eerste en de laatste, (Telos)

De ervaring van de mannen die Jezus kwamen arresteren:

Joh 18:6  Toen Hij dan tot hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. (Telos)

Waarom vervolg je Mij? Zie ook vs. 8.

Mt 25:40  En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringsten van deze broeders van mij, hebt u het Mij gedaan. (Telos)

8

8  En ik antwoordde: Wie bent U, Heer? En Hij zei tot mij: Ik ben Jezus de Nazoreeër die jij vervolgt. (Telos) 

Ik ben Jezus de Nazoreeër. De Heer zegt niet: "de Zoon van God" of "Jezus Messias". Saulus kende en erkende hem tot nu toe niet dan als Jezus van Nazareth, de Galileeër afkomstig van Nazareth. Saulus zal tot de gevolgtrekking komen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God.

9

9 Zij nu die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem die tot mij sprak, hoorden zij niet. (Telos) 

Maar de stem van Hem die tot mij sprak, hoorden zij niet. De een wel (vgl. vers 14), de anderen niet; vergelijk:

Joh 5:25  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. (Telos)

Gods stem kan soms worden gehoord, maar dan onjuist, bijvoorbeeld als een donderslag, worden geïnterpreteerd:

Joh 12:28  Vader, verheerlijk uw naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem opnieuw verheerlijken. Joh 12:29  De menigte dan die daar stond en dit had gehoord, zei dat er een donderslag was geweest. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. (Telos)

10

10  En ik zei: Wat moet ik doen, Heer? En de Heer zei tot mij: Sta op en ga naar Damaskus, en daar zal met jou worden gesproken over alles wat over jou is bepaald om te doen. (CP[1]) 

12

12 Een zekere Ananias nu, een godvrezend man naar de wet, die een goed getuigenis had van alle Joden die daar woonden, (Telos)

Een godvrezend man naar de wet. Dat wil Paulus misschien benadrukken, daar men hem verweet tegen de wet te leren.

Hnd 21:28  en schreeuwden: Mannen van Israel, helpt! Dit is de mens die allen overal leert tegen het volk en de wet en deze plaats; en bovendien heeft hij ook Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligd. (Telos)

14

14 En hij zei: De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de Rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen, (Telos) 

De Rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Op de weg naar Damascus had Paulus de stem van Jezus gehoord, maar Hem, op Diens licht na, niet gezien. Later zou Paulus Hem in Jeruzalem zien en wederom Diens stem horen, zie vs. 18

18

18 en Hem zag, die tot mij zei: Haast je en vertrek snel uit Jeruzalem, want zij zullen je getuigenis van Mij niet aannemen. (Telos) 

En Hem zag, die tot mij zei. Zie vs. 14.

22

22 Zij nu hoorden hem aan tot dit woord toe en zij verhieven hun stem en zeiden: Weg van de aarde met zo iemand; want hij behoort niet te blijven leven! (Telos) 

Weg van de aarde met zo iemand; want hij behoort niet te blijven leven!

Hnd 21:36  Want de volksmenigte volgde, terwijl zij schreeuwden: Weg met hem! (Telos)

Paulus wordt verworpen - ten dode, zoals eens zijn Heer.

Joh 19:15  Zij dan riepen: Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zei tot hen: Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij Hem aan hen over om gekruisigd te worden. (Telos)

Lu 23:18  Massaal echter schreeuwden zij het uit en zeiden: Weg met Hem, en laat ons Barabbas los! (Telos)

25

Hnd 22:25  Toen zij hem echter voor de zwepen uitrekten, zei Paulus tot de hoofdman die erbij stond: Is het u ook geoorloofd een Romein, en dat onveroordeeld, te geselen? (Telos) 

Is het u ook geoorloofd een Romein, en dat onveroordeeld, te geselen? Nee, dat was verboden, zie Romein.

29

29 Terstond dan lieten zij die op het punt stonden hem te verhoren, hem met rust. En ook de overste werd bang toen hij vernam dat hij een Romein was en hij hem had laten boeien. (Telos) 

En hij hem had laten boeien. Want een Romeins burger boeien zonder geldige veroordeling was bij wet verboden, zie Romein.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telos-vertaling.