Handelingen 19

Uit Christipedia

Handelingen 19 is een hoofdstuk van Handelingen van de Apostelen, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 41 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Handelingen van de Apostelen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28
Verzen van Handelingen 19 becommentarieerd: · 1 · 6 · 22 · 26 · 35

Samenvatting

1-20 Paulus' arbeid in Efeze, gedurende enige jaren. 21-41 Opschudding in Efeze over Paulus' invloed.

1

1 Het gebeurde nu, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, na de hoger gelegen streken doorreisd te hebben, in Efeze kwam en er enige discipelen vond; (Telos)  

Na de hoger gelegen streken doorreisd te hebben, in Efeze kwam. Zie kaart.

6

6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken in talen en profeteerden. (Telos)  

Op. Gr. epi.

22

22 En hij zond twee van hen die hem dienden, Timotheus en Erastus, naar Macedonie en bleef zelf een tijdlang in Asia. (Telos)  

Bleef zelf een tijdlang in Asia. Zie vs. 26.

26

26 en u ziet en hoort, dat deze Paulus een aanzienlijke menigte, niet alleen van Efeze maar bijna van heel Asia, heeft overreed en afkerig gemaakt door te zeggen dat goden die met handen worden gemaakt, geen goden zijn. (Telos) 

Bijna van heel Asia. Zie vs. 22.

Dat goden die met handen worden gemaakt, geen goden zijn. Vermoedelijk heeft Paulus niet en public en uitdrukkelijk Artemis genoemd. Van Gajus, Aristarchus en Alexander, gelovige mannen, zal de stadsschrijver betuigen dat zij "geen lasteraar van onze godin zijn". Als Paulus in het openbaar Artemis een valse godin had genoemd, dan zou hij een lasteraar zijn geweest. Wel konden zijn toehoorders zelf de conclusie trekken dat Artemis geen echte godin is, of althans dat haar afbeelding geen godsdienstige waarde heeft.

35

35 Nadat nu de stadsschrijver de menigte had gekalmeerd, zei hij; Mannen van Efeze, wie is er toch onder de mensen die niet weet dat de stad van de Efeziers tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen? (Telos)  

Stadsschrijver. Grieks: γραμματεύς, grammateús, van γράμμα, grámma = schrift. Lett. schrijver. Statenvertaling: '[stads]schrijver'. HSV, NBV'04: 'stadssecretaris'. NaB: 'stadsschrijver'. Hij was een hoge ambtenaar in Efeze, de hoofdstad van de provincie Asia. "Een klerk, schrijver, vooral van een ambtenaar, secretaris, archivaris, waarvan ambt en invloed verschillend was in verschillende staten."[1]

Het beeld dat uit de hemel is gevallen. Gr. diopetous, van Dios = Zeus en pipto = vallen. Lett. van Zeus, d.i. van de hemel, gevallen. Het beeld van de godin Artemis te Efeze werd wordt genoemd, omdat het bijgeloof aan dit beeld een dergelijke buitengewone oorsprong toekende. Ook elders ziet men dergelijk bijgeloof. Het 'palladium' was een beeld van de godin Pallas Athena, dat door Zeus zelf van de Olympus, zijn woonplaats, geworpen zijn, omdat de stichters van Troje erom gebeden hadden. In het Byzantijnse rijk ontwikkelde de afbeelding van Maria, de moeder van Jezus, zich vanaf de 11e eeuw tot het palladium van het Byzantijnse Rijk, die in processies werd meegedragen.[2]

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Palladium_(beeld). Geraadpleegd 7 sept. 2023.