Maria (moeder van Jezus)

Uit Christipedia

Maria de moeder van Jezus werd als verloofde van de handwerksman Jozef zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Zij werd de moeder van de Verlosser van Israël, de Heiland der wereld.

Naam. Over de betekenis van haar eigennaam en andere vrouwen met dezelfde naam, zie Maria (naam en verwijzing).

Afstamming. Zij was een nakomeling van Davids zoon Nathan. Haar geslachtsregister staat opgetekend in Luk. 3:23-38. Jozef, met wie zijn ondertrouwd was, was een nakomeling van Davids zoon Salomo.

Ontmoeting van Maria en Elizabeth

Zij woonde te Nazareth. Daar werd zij, toen zij ondertrouwd was Jozef, bezocht door de engel Gabriël, die haar de geboorte van een zoon aankondigde. Ze zou een zoon krijgen terwijl zij geen gemeenschap met een man heeft gehad. Toen ze, overschaduwd door kracht van de Allerhoogste, zwanger was geworden, zocht zij haar bloedverwant Elizabeth op, die eveneens op buitengewone wijze zwanger was geworden.

Toen er een volkstelling was bevolen, trokken Jozef en Maria naar Bethlehem, waar hun voorvader David had gewoond, om zich te laten inschrijven. Daar baarde zij Jezus, 'haar eerstgeboren zoon' (Luc. 2:7)

Lu 2:7  en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Telos)

'Aanbidding door de herders'. Schilderij door Jan van 't Hoff (GospelImages.nl).

Om te voorkomen dat haar eerstgeborene door koning Herodes zou worden vermoord, vluchtte ze met haar man, op aanwijzing van een engel, naar Egypte, waar zij enige tijd verbleven totdat het in Israël weer veilig was.

Maria en haar man en kind in Egypte.

Na de geboorte van haar eerstgeborene had zij gemeenschap met haar man Jozef, en schonk bij hem aan zes kinderen het leven, die in de Heilige Schrift de (half)broers en zusters van de Heer genoemd worden: vier zonen, Jakobus, Jozef (of Joses), Simon en Juda, en twee dochters, van naam onbekend.

Mt 13:55  Is Deze niet de Zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jakobus, Jozef, Simon en Judas?  Mt 13:56  En zijn zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan? (Telos)

Mr 6:3  Is Deze niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem. (Telos)

De gedachte - in de Roomskatholieke kerk gehuldigd - dat Maria slechts één kind heeft gehad, dus naast 'haar eerstgeboren zoon' Jezus geen ander kind meer heeft gekregen, is in het licht van de Schriftgegevens onwaarschijnlijk.

Reeds vroeg schijnt Maria weduwe geworden te zijn, daar van Jozef verder geen melding meer is gemaakt.

Het moet voor haar vreselijk zijn geweest haar zoon zo te zien lijden aan het kruis. In vervulling ging het woord van de oude Simeon:

Lu 2:34  En Simeon zegende hen en zei tot zijn moeder Maria: Zie, Deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israel en tot een teken dat weersproken wordt  Lu 2:35  (en ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan), opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. (Telos)

Terugkeer van de vrouwen die Jezus' kruislijden hebben aanschouwd. Maria wordt ondersteund. Door haar ziel is een zwaard gegaan.

Aan het kruis hangend vertrouwde de eerstgeborene de zorg voor Zijn moeder aan de apostel Johannes toe. Nadat de Heer Jezus de aarde verlaten had, nam zij haar intrek bij Johannes te Jeruzalem, bij wie zij volgens de overlevering elf jaren lang gewoond zou hebben.

Varia

Mary, Did You Know - Voctave feat. Mark Lowry. Youtube.com: Voctave, 4 nov. 2016. Duur: 4 min. 3 sec. Prachtige a-capella vertolking van het bekende lied Mary, Did You Know door de zanggroep Voctave.

Meer informatie 

Heyman Wreford schetst het leven van Maria, de moeder van de Heer Jezus: artikel.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Maria', lid 1, is op 11 april 2015 verwerkt.