Jozef (pleegvader van Jezus)

Uit Christipedia

Jozef de man van Maria en de pleegvader van Jezus was uit het geslacht van David afkomstig en wordt een timmerman genoemd.

Over de betekenis van de eigennaam en andere personen met dezelfde naam, zie Jozef.

De vader van Jozef heette Jakob.

Mt 1:16  en Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus is geboren, die Christus wordt genoemd. (Telos)

Twee geslachtslijnen
van Jezus Christus
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Nathan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
Eli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef
 
Maria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus

Karakter. Van zijn karakter wordt in de Heilige Schrift gunstige getuigenis afgelegd. Hij heet een rechtvaardig man. Hetzelfde blijkt uit zijn gedrag tegenover zijn verloofde.

Toen hij gereed stond met Maria te huwen, werd zij zwanger bevonden. Zijn verloofde was niet zwanger van hem. Daarom wilde hij van haar scheiden.

Mt 1:20  Terwijl hij echter deze dingen overdacht, zie, een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt, is uit de Heilige Geest. (Telos)

Na de geboorte van de Verlosser voltrok hij zijn huwelijk. Toen Jezus circa een jaar oud was[1], gebood een engel hem met Maria en Jezus naar Egypte te vluchten. omdat Herodes het kind wilde ombrengen.

Mt 2:13  Toen zij nu waren vertrokken, zie, een engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en wees daar totdat ik het u zeg; want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. (Telos)

Jozef was in Egypte tot de dood van Herodes (4 v. Chr.). Daarna keerde hij met zijn gezin terug naar Galilea en woonde in Nazareth.

Kinderen. Uit zijn huwelijk met Maria zijn hem tenminste zes kinderen geboren[2].

Mt 13:54  En Hij kwam in zijn vaderstad en leerde hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en die krachten vandaan? Mt 13:55  Is Deze niet de Zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jakobus, Jozef, Simon en Judas? Mt 13:56  En zijn zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan? (Telos) Mr 6:3  Is Deze niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem. Mr 6:4  En Jezus zei tot hen: Een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad, onder zijn bloedverwanten en in zijn huis.

Wat Jezus een ander leerde, heeft Hij zelf in de praktijk gebracht:

Lu 14:26  Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters, ja, zelfs ook zijn eigen leven, kan hij mijn discipel niet zijn. (Telos)

Uit beeld. Na zijn terugkeer in Nazareth vinden we hem in de geschiedschrijving van de evangeliën niet meer terug. Hij heeft waarschijnlijk het optreden van zijn pleegzoon (die omstreeks zijn 30ste begon te prediken) en diens kruisdood niet meer beleefd. Toen Jezus een keer, tijdens zijn openbare bediening, sprak in de synagoge te Nazareth, waar hij was grootgebracht, spraken de aanwezige dorpsgenoten van zijn gezinsgenoten, maar vader Jozef werd niet genoemd.

Mr 6:3  Is Deze niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem. (Telos)

"De zoon van Maria", zeggen zij, niet "de zoon van Jozef en Maria".

Bij het kruis van Jezus stond alleen Maria.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Enige tekst van het lemma 'Jozef' is op 11 april 2015 verwerkt.

Voetnoten

  1. Dit is een gissing, gegrond op het feit dat Herodes, die Jezus wilde ombrengen, alle kinderen van Bethlehem liet doden die 2 jaar of jonger waren.
  2. Ten onrechte beweert de oud-Christelijke overlevering, dat hij eerst op zeer gevorderde leeftijd Maria tot vrouw genomen zou hebben, nadat hij bij zijn vorige vrouw Salome de zes bedoelde kinderen verwekt had.