Jozua (boek)/19

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.
Jozua: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Hoofdstuk 19 van Jozua (boek) wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In het kort: erfdeel van de overige stammen en dat van Jozua.

Het erfdeel van Simeon, te midden van Juda (1-9). Het erfdeel van Zebulon (10-16). Het erfdeel van Issaschar (17-23). Het erfdeel van Aser (24-31). Het erfdeel van Naftali (32-39). Het erfdeel van Dan. De Danieten breidden hun gebied uit met Lesem (=Dan) (40-48). Het erfdeel van Jozua, op het gebergte Efraïm (49-50). Wie de erfdelen waar te Silo uitdeelden (51).

Joz. 19:47

Joz 19:47  Doch de landpale der kinderen van Dan was hun te klein uitgekomen; daarom togen de kinderen van Dan op, en krijgden tegen Lesem, en namen haar in, en sloegen haar met de scherpte des zwaards, en erfden haar, en woonden daarin; en zij noemden Lesem Dan, naar den naam van hun vader Dan. (SV)

Lesem. Of Laïs.

Dan. Zie Dan.

De Danieten moesten zich, door gebrek aan woonplaats gedwongen, in het gebergte terugtrekken, omdat zij uit veel aan hen toegewezen plaatsen de Amorieten niet konden verdrijven, zoals hun plicht was (Richt.1:34).

Ri 1:34  En de Amorieten drongen de kinderen van Dan in het gebergte; want zij lieten hun niet toe, af te komen in het dal. (SV)

Daarom trokken de kinderen van Dan later, toen Jozua tot zijn vaderen verzameld was, op naar de streek ten noorden van het Hoele-meer, ten westen van Banjas of Baäl Hermon, en vochten tegen Lesem of Laïs (Richt.18:7,27), het hedendaagse Tell el Kady (Tell el-Qadi), aan de middelste Jordaanbron.

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), enige tekst van het commentaar op Joz. 19:47 is onder wijziging verwerkt op 1 feb. 2021.