Jozua (boek)/18

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.
Jozua: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Hoofdstuk 18 van Jozua (boek) wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In dit en het volgende hoofdstuk vinden wij de verdeling van het overgebleven land onder de zeven overige stammen. Na plaatsing van de tent der samenkomst te Silo, neemt Jozua maatregelen om tot de verdeling van het overgebleven land over te gaan, dat daarna verloot wordt (1-10). Het erfdeel van Benjamin (11-28).

Joz. 18:1

Joz 18:1  En de ganse vergadering van de kinderen Israëls verzamelde zich te Silo, en zij richtten aldaar op de tent der samenkomst, nadat het land voor hen onderworpen was. (SV)

Onderworpen. Het grootste deel van Kanaän was onderworpen, zodanig dat er geen oorlog met van de overgebleven inwoners meer dreigde. Israël had nu voorgoed vaste voet in Kanaän had gekregen, en kon het land dus verdelen[1].

Joz. 18:2

Joz 18:2  En er bleven over onder de kinderen Israëls, waaraan zij hun erfdeel niet uitgedeeld hadden, zeven stammen. (CP[2])

Zeven stammen. Te weten: Benjamin, Simeon, Zebulon, Issaschar, Aser, Nafthali en Dan.

Voetnoten

  1. Aantekening bij de Petrus Canisius vertaling
  2. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.