Psalmen (boek)/Psalm 65

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 65 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Een lofzang van David. 'U hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen'. God zal in gerechtigheid antwoorden. Hij verzoent onze overtredingen. Hij is het Vertrouwen van de einden der aarde. Hij zet de bergen vast, stilt de zeeën en zegent het land rijkelijk.

Ps. 65:2

Ps 65:2  U komt toe stilheid, lofzang, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden. (CP[1])

Stilheid. Of 'rust', 'zwijgen'. Eerbiedig zwijgen, stil zijn, als uiting van ontzag, eerbied voor God. Zowel de stilheid, het zwijgen, als de gezongen lof moge Gode gewijd zijn.

God, zegt David in vers 7, stilt het bruisen van de zeeën en het rumoer van de volken.

Ps 65:7  (65-8) Die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der volken. (SV)

Ps 76:8  (76-9) Gij deedt een oordeel horen uit den hemel; de aarde vreesde en werd stil, (SV)

Sef 1:7 Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd. (SV)

Zac 2:13  Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des HEEREN! want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning. (SV)

Hab 2:20  Maar de HEERE is in Zijn heiligen tempel. Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde! (SV)

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.