Psalmen (boek)/Psalm 102

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 102 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Een gebed van een verdrukte en eenzame, misschien een gevangene (vs. 21). De tijd is gekomen dat God zich over het verwoeste Jeruzalem zal ontfermen. De heidenen zullen Hem vrezen en dienen. De aarde en de hemelen zullen vergaan, maar God blijft dezelfde.

18

Psalm 102:18  (102-19) Dat zal geschreven worden voor [het] navolgende geslacht; en [het] volk, dat geschapen zal worden, zal Jah loven; (CP[1])

[Het] navolgende geslacht. Het Hebreeuwse woord, hier vertaald als 'navolgende', is אחרון, acharon, dat deze betekenissen kan hebben: achter, volgens, nakomend, westerlijk; a. achter, achterste, west (van plaats); b. later, nakomend, laatst (van tijd).[2] Sommigen[3] denken aan 'het laatste geslacht', 'de laatste generatie'.

Nabeschouwing

Deze psalm wordt wel 'de holocaustpsalm' genoemd[4].

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  3. Zoals Jacob Keegstra in: Komt de eindtijd plotseling? Duidelijke uitleg over het principe: Plotseling zal in Gods Woord. Youtube.com: ICEJ Nederland, 1 dec. 23. Vanaf 19 min. 23 sec.
  4. Jacob Keegstra in de aangehaalde video, vanaf 16 min. 57 sec.