Psalmen (boek)/Psalm 72

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 72 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Het laatste gebed van David, voor zijn zoon Salomo, opdat deze een rechtvaardig en barmhartig koning wordt, die de nooddruftigen en ellendigen verlost. Het gebed strekt zich uit en spreekt van de toekomstige Vredevorst en diens bestendige rijk en heerlijkheid.

Ps. 72:17

Ps 72:17  Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; van vóór de zon gaat zijn naam voort; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. (CP[1])

Van vóór de zon gaat zijn naam voort. Statenvertaling: "zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden". Amir Tsarfati denkt dat "zolang als de zon" onjuist is, het moet zijn 'vóór de zon'. Het Hebreeuwse woord is 'lipne' en dit betekent 'vóór' (in tijdelijke zin) of 'voor' (in plaatselijke zin). Volgens hem is de betekenis dat de naam van de Christus er al was vóór de zon.[2]

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Amir Tsarfati: Bible Prophecy Roundtable with Jan Markell and Barry Stagner. Youtube.com: Behold Israel, 2 jan, 2021. Vanaf 55 min. 4 sec.