Psalmen (boek)/Psalm 2

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 2 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Psalm 2 (Waartoe leidt het woeden van de volken?) dient samen met Psalm 1 als introductie tot het hele Psalmboek. Psalm 2 reflecteert de belofte aan David in 2 Sam. 7:

2 Samuel 7:12,16 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. (...) Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. (HSV)

Deze Psalm beschrijft de opstand van de Volken tegen de heerschappij van de Zoon, die God over Sion gezalfd heeft (De Messias). Het is een vermaning tot gehoorzaamheid aan de Zoon. Het beeld van Gods koningschap, Zijn Messias en Zijn oordeel over de volken wordt in de rest van het Psalmboek verder uitgewijd.

Ps. 2:12

Psalm 2:12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,/ wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt./ Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Welzalig. Deze Psalm sluit af waar Psalm 1 mee begon. Het najagen van gehoorzaamheid aan de Wet gaat hand in hand met de verwachting van de nieuwe Koning David.

Nieuwe Testament

Psalm 2 is de meest aangehaalde Psalm in het Nieuwe Testament.

  • Bij de Doop van Jezus (Marc. 1, Matth. 3, Luc. 3, Joh. 1) zegt God:
Markus 1:11 U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! (HSV)

Dit is een directe verwijzing naar Ps. 2:7

  • In Openbaring wordt het beeld van de IJzeren Herdersstaf (Ps. 2:8,9) vaak gebruikt om het oordeel van Christus over de volken aan te duiden.