Psalmen (boek)/Psalm 27

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 27 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Ps. 27. David, omringd door vijanden, wacht op Gods hulp en uitredding.

Inleiding

De psalm laat zich verdelen in tweeën: in het eerste deel (vs. 1-6) spreekt David over God, in het tweede deel (7-14) tot Hem, behalve de twee laatste verzen (13-14). Het laatste vers eindigt met de aansporing om op Hem te wachten.

Ps. 27:4

Ps 27:4  Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. (SV)

Het huis des HEEREN. De heilige tent op Zion, waarin God Zijn woning heeft.

Onderzoeken. Vrome Israëlieten, ook die in de toenmalige profeten-scholen, vermoedden of wisten dat de plechtigheden van de Mozaïsche eredienst een verborgene betekenis hadden.

Zijn tempel. Dezelfde woning als "het huis des HEEREN". Het Hebreeuwse woord heykal wordt vaak vertaald door "tempel", zie Tempel.

Muziekvideo


Nederland Zingt: De Heer is mijn licht. Youtube.com: NederlandZingt, 7 dec. 2017. Duur: 2 min. 43 sec.

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901). Enige tekst van het commentaar op Ps. 27:4 is onder wijziging verwerkt op 4 april 2021.