Kopen

Uit Christipedia

Kopen wordt in de Bijbel in eigenlijke en overdrachtelijke zin gebruikt. De Heer Jezus heeft de zijnen gekocht met zijn bloed.

"Kopen" komt van het Latijnse woord capere.

Kopen in eigenlijke zin

Kopen in eigenlijk zin is door betaling bezitter van een voorwerp worden, bijvoorbeeld van een akker, ossen, een graf (Gen. 23 : 16; Luc. 14:18-19; Hand. 7:16).

Lu 14:18 En allen begonnen zich eenparig te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien; ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Lu 14:19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga die proberen; ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. (TELOS)

Hnd 7:16 En zij werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf dat Abraham voor een bedrag aan zilver had gekocht van de zonen van Hemor in Sichem. (TELOS)

Jozef van Arimathea kocht een stuk linnen om het lichaam van Jezus in te wikkelen.

Mr 15:46 En na een stuk linnen gekocht te hebben nam hij Hem af, wikkelde Hem in het stuk linnen en legde Hem in een graf dat uit een rots was gehouwen, en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. (TELOS)

De koop werd in Bijbelse tijden openlijk aan de poort (Gen. 23 : 18. Ruth 4 : 1), de gewone verzamelplaats van de inwoners van een stad, gesloten. De getuigen waren in de plaats van koopbrieven. In later tijd werden schriftelijke koopbrieven opgesteld (Jer. 32 : 10).

Zij die kopen, zegt Paulus, zullen zijn als bezaten zij niet (1 Kor. 7: 30), d.i. niemand zal zijn hart aan het aards bezit hangen, hoe duur het ook verworven zij. Misschien heeft hij daarbij gedacht aan de gelijkenis uit Luc. 14 (zie boven).

De Heer Jezus heeft gelijkenissen verteld waarin iemand een goed koopt.

Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die een mens vond en verborg; en vanwege zijn blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. (Telos)

Kopen in overdrachtelijke zin

Beeldsprakig in de Bijbel is kopen het in bezit nemen of verwerven van geestelijke goederen, dat zonder geld gebeurt, bijvoorbeeld wijsheid (Spr. 17 : 16; 23 : 23).

De genadegoederen van het Nieuwe Verbond (Jes. 55 : 1 vv.) zijn: goud (Openb. 3 : 18), d.i. geloof in het vuur van de smarten beproefd, witte kleren, d.i. gerechtigheid die voor God geldt, waardig om voor God te staan.

Het kopen drukt de ernst uit, die men ter bekoming van deze onontbeerlijke schatten heeft aangewend, de kosten, verloochening, opoffering, die men niet schuwen mag, zoals het ons in de gelijkenis van de kostbare parel wordt voorgesteld (Matth. 13 : 46).

De gelovige is voor een prijs gekocht door de Heer Jezus.

1Co 6:20  Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam! (TELOS)

1Co 7:22  Want de slaaf die in de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer; evenzo is de vrije die geroepen is, een slaaf van Christus. U bent voor een prijs gekocht; (TELOS)

2Pe 2:1  Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. (TELOS)

De prijs die de Heer Jezus betaald heeft, is zijn eigen bloed.

Opb 5:9  En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (TELOS)

De 144.000 Israëlieten in de eindtijd zijn gekocht als eerstelingen voor God en het Lam.

Opb 14:3  En zij zingen als een nieuw lied voor de troon en voor de vier levende wezens en de oudsten; en niemand kon het lied leren dan de honderdvierenveertigduizend die van de aarde gekocht waren. Opb 14:4  Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook heengaat. Dezen zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het Lam. (TELOS)