Kracht

Uit Christipedia

Kracht is sterkte, vermogen. De Heer Jezus, profeten en apostelen hebben krachten gedaan, dat zijn goddelijke machtsbetoningen.

Verwante zaken zijn een teken en een wonder. Een teken is iets dat voor iets anders staat, ernaar wijst. Een wonder is een buitengewone, bovennatuurlijke gebeurtenis die ons daarom verwondert. Een kracht is een goddelijke machtsbetoning.
2Co 12:12 De tekenen van de apostel zijn onder u met alle volharding verricht, door tekenen, wonderen en krachten. (Telos)

Woorden in de Bijbel

Hebreeuwse woorden in O.T. De Hebreeuwse taal is bijzonder rijk aan uitdrukkingen, waardoor de volheid der goddelijke macht wordt aangeduid. De volgende woorden vindt men hiervoor: aejal (sterkte, dapperheid), omez (sterkte), chesaek, chail (sterkte), ozaem, choach (kracht), on (macht), os (sterkte, dapperheid), desgelijks as, gephurah, el (sterkte). Deze uitdrukkingen worden deels van God , deels van mensen gebruikt, maar hun betekenis kan men niet scherp onderscheiden.

Griekse woorden in N.T. Het Nieuwe Testament heeft vier hoofduitdrukkingen voor dit begrip: dynamis, ischys, kratos, exusìa. Het eerste wordt meermalen voor de beide volgende gebezigd. Daar God zulk een volheid van kracht in zich draagt, kan Hij ons armen en zwakken dragen en vervullen met zijn kracht, zodat wij kunnen roemen: ik ga in de kracht van de Heer (Ps. 71: 16; 18: 33; 27: 1. 2 Sam. 22: 33. Jes. 40: 29, 31. Jer. 16: 19). Hij kan echter ook geestelijk doden levend maken door dezelfde kracht, waarmee Hij Christus van de doden heeft opgewekt (Ef. 1: 19-20; 2: 1, 5-6.) 

Kracht van God

Het Hebreeuwse woord el (el van ul) dat door kracht, sterkte vertaald wordt, betekent ook God. Hiermee, als ook door de veelheid der bovengenoemde uitdrukkingen, wordt aangeduid dat God en kracht een en hetzelfde is, Hij is de kracht aller krachten, de hoogste bezitter der krachten, gelijk David het in Zijn dankgebed reeds uitdrukt: Gij heerst over alles, in uw hand is kracht en macht; in uw hand staat het iedereen (alles) groot en sterkte maken (1 Kron. 30: 12; 2 Kron. 20: 6; 25: 8). Waar is, roept Mozes uit, een God in hemel en op aarde, die uw werken en uw macht zou kunnen nadoen? (Deut. 3: 24; Ps. 86: 8; 89: 7).

Hij heeft de volheid van zijn kracht getoond in de werken der schepping, zoals het bij Jeremia heet: Ik heb de aarde gemaakt door mijn grote kracht (27: 5; 10: 12; 32: 17; 51: 15; Ps. 65: 7), en openbaart die voortdurend in de onderhouding en besturing van de wereld, zoals Hij met grote kracht Israël uit Egypte geleid heeft (Exod. 32: 11; Num. 14: 13; 2 Kon. 17: 36). Hij leidt naar Zijn kracht de talrijke sterren, dat er geen enkele ontbreekt (Jes. 40: 26). Wanneer Hij zich in zijn kracht verheft, dan worden zijn vijanden verstrooid, als stoppelen voor de wind (Ps. 21: 14; 1: 4). De bergen beven voor Hem, en de heuvelen vergaan, het aardrijk siddert voor Hem, en de gehele wereld en allen die daarin wonen (Nah. 1: 4).

Hij helpt zijn volk, dat op hem betrouwt, en schenkt het de kracht die het behoeft (Jes. 40: 29). Hij werkt in het binnenste van alle schepselen (Ef. 1: 11; Filp. 2: 13), en staat toch met vrijheid en zelfbewustheid over hen als de enige heerser (Jud. 4), als Heer van de hemel en van de aarde (Matth. 11: 25). Hij omvat met zijn kracht, die van zijn alwetendheid en alomtegenwoordigheid onafscheidelijk is, alle tijden en ontwikkelingen van de wereld, het hoogste en diepste, het grootste en kleinste, hetgeen nabij en ver is (Openb. 7: 12; 15: 8. Jes. 40:12. Ps. 147:4. Job 38: 15 vv. Jer. 23: 23). Hij kan doden en levend maken, geven en nemen, wonden en helen naar zijn welbehagen (1 Sam. 2: 6. Luk. 1: 51. Dan. 4: 34. Deut. 32: 39).

Gelijk Hij de gehele samenhang der natuur gemaakt heeft, zo kan Hij die ook opheffen wanneer Hij wil (Ps. 102: 27. Openb. 20: 11), of in haar iets nieuws te voorschijn roepen (Num. 16: 30. Jer. 31: 22). Hij is derhalve de Wonder-God; Hij doet grote wonderen alleen (Exod. 34: 10. Ps. 77: 15), in zijn ogen is niets onmogelijk (Zach. 8: 6).

Hieruit kan men opmaken, dat het moeilijk is, om het onderscheid tussen kracht, macht en sterkte van God te bepalen. Het eerste ziet wellicht bovenal op de onderhouding van de wereld, het tweede meer op de schepping, het derde op de wereldregering.

Kracht van de Heer Jezus

Tot de heerlijke namen, die aan de Messias gegeven worden, behoort ook de naam kracht, of krachtige held, Sterke God (Jes. 9: 6; 10: 21). Als zodanig leidt Hij de gehele raad van God met de mensheid in het algemeen en met ieder in het bijzonder, tot het voorgestelde doel. Hij overwint alle hindernissen en vijanden, en bindt als de sterkere de sterk gewapende (Satan), om hem zijn roof te onttrekken. Hij zal eenmaal als overwinnaar te voorschijn treden in zijn grote kracht (Jes. 63:1). Gedurende zijn wandel op aarde ging er kracht van Hem uit en Hij hielp iedereen (Luk. 5: 17; 6: 19; 8: 46. Mark. 5:30. Hand.10: 38).

Allen die de roepstem van zijn genade aannemen, ervaren haar als goddelijke kracht en goddelijke wijsheid (1 Kor. 1: 24:). Hij geeft hun kracht naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, om sterk te worden door zijn geest naar de inwendige mens (Ef. 3: 16). Hij wekt de geestelijk doden op (Joh. 5: 21), en zal eenmaal ook de lichamelijk doden opwekken (Joh. 5: 25-26. Filp. 3: 21). Dan zal het heten: U hebt aangenomen uw grote kracht en heerschappij (Openb. 11: 17; 12:10; 4:11; 5:12 vgl. 2 Kor. 13: 4). 

Kracht van de Heilige Geest

De Heilige Geest, met zijn menigvuldìge gaven, wordt in bijzondere zin de kracht van God genoemd. "U zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte" (Luk. 24: 49, vgl. Jes. 11: 2), of: "kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen" (Luk. 1: 35). Dat hieronder de Heilige Geest moet verstaan worden, ziet men uit Matth. 1: 18, „zij was zwanger uit de Heilige Geest”, die van de aanvang het scheppende levensbeginsel is (Gen. 1: 2). Anderen denken hierbij aan het Woord (Gr. Logos) dat in het begin was (Joh. 1:1). Aan het overschaduwen ligt het beeld van een wolk, die meermalen een teken is van de nabijheid Gods, ten grondslag.

Door de kracht van de Heilige Geest hebben de gelovigen volledige hoop (Rom. 15: 13). Hij werkt in het binnenste van het hart (Ef. 3: 20. 1 Kor. 2: 5). Van hem stromen de menigerlei gaven en krachten uit, die aan de gelovigen worden (1 Kor. 12:7 vv. Hebr. 2: 4).

Wonderbare krachten

Ook de wonderbare gaven, voornamelijk die der genezing, worden krachten genoemd (1 Kor. 12). Hiertoe behoort ook de kracht om doden op te wekken. Het zijn machtsuitingen van Hem, die de kracht van de Allerhoogste genoemd wordt.

De Geest geeft aan deze of gene gelovige "werkingen van krachten":
1Co 12:10 en aan een volgende werkingen van krachten; en aan een volgende profetie; en aan een volgende onderscheidingen van geesten; aan een ander allerlei talen; en aan een volgende uitlegging van talen. (TELOS)
1Co 12:28 En God heeft sommigen in de gemeente gesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. 1Co 12:29 Zijn allen soms apostelen? Zijn allen soms profeten? Zijn allen soms leraars? Hebben allen soms krachten? (TELOS)
Het Nieuwe Testament verschaft ons enkele voorbeelden. Stefanus was "vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk" (Hand. 6:8).
Hnd 6:5 ... Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, (...) Hnd 6:8 Stefanus nu, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.(TELOS)
Een concreet voorbeeld is de kracht die Paulus deed toen hij de tovenaar Elymas met blindheid sloeg.
Hnd 13:9 Saulus echter, ofwel Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem strak aan en zei: Hnd 13:10 O jij, vol van alle bedrog en alle schurkerij, zoon van de duivel, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? Hnd 13:11 En nu, zie, de hand van de Heer is op je, en je zult blind zijn en voor een tijd de zon niet zien. En onmiddellijk viel donkerheid en duisternis op hem, en hij ging rond en zocht mensen die hem bij de hand konden leiden. (TELOS)
God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus.
Hnd 19:11 En buitengewone krachten deed God door de handen van Paulus, Hnd 19:12 zodat zelfs zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam op de zieken werden gelegd en de ziekten van hen weken en de boze geesten uitgingen. (TELOS)
De krachten die Paulus deed waren een teken van zijn apostelschap, een teken dat hij door de Heer Jezus gezonden was.
2Co 12:11 Ik ben onwijs geworden; u hebt mij genoodzaakt; want ik behoorde door u aanbevolen te worden; want ik heb in niets bij de uitnemendste apostelen achtergestaan, ook al ben ik niets. 2Co 12:12 De tekenen van de apostel zijn onder u met alle volharding verricht, door tekenen, wonderen en krachten. (Telos)

Onzienlijke machten

Het woord kracht wordt ook gebruikt van de bovenaardse en onderaardse machten, bij welke verschillende trappen gevonden warden (1 Petr. 3: 22. Kol. 1: 16. Ef. 1 : 21. Rom. 8: 38. 1 Kor. 15: 24. Kol. 2: 15. Ef. 6: 12), daar zeer sterke inwerkingen van hen uitgaan (vgl. Dan. 4. 32.)

Koninkrijk van God

Het Koninkrijk van God is een rijk dat bij zijn komst en heerschappij de kracht van God vertoont.
Mr 9:1 En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht. (TELOS)

Evangelie

Het evangelie is een kracht van God, het werkt krachtig aan hart, geweten en levenshouding, het werkt tot berouw, bekering, zaligmakend geloof.
Ro 1:16 Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. (TELOS)
Petrus ervoer bijzonder dat zijn evangelieboodschap een kracht was, een aanleiding voor de Heilige Geest om te werken.
Hnd 10:44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. (TELOS)
Hnd 11:15 Toen ik nu begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals ook op ons in het begin. (TELOS)

Kracht van mensen

Die Jahweh verwachten, zullen de kracht vernieuwen.
Jes 40:31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

Kracht door Christus

1Ti 1:12  Ik dank Christus Jezus, onze Heer, die mij kracht gegeven heeft, dat Hij mij trouw heeft geacht, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, (Telos)
2Co 12:9  en Hij zei tot mij: Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht. Heel graag zal ik dus veeleer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij woont.  2Co 12:10  Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen en benauwdheden voor Christus; want wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Flp 4:13  Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft. (Telos)
2Ti 4:17  Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt, opdat de prediking door mij ten volle vervuld zou worden en al de volken haar zouden horen; en ik ben uit de leeuwenmuil gered. (Telos)

Varia

„Gij zijt mijn kracht, het begin van mijn macht", zegt Jakob van Ruben (Gen. 49: 3), d. i. jij bent het, die ik in jeugdige kracht verwekt heb.

"De krachten van de hemelen zullen bewogen worden" (Matth. 24 : 29), d. i. de onzichtbare krachten die de hemel dragen, zullen bewogen worden en alles zal als uit de voegen worden gelicht.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Kracht. De tekst van dit lemma is op 10 maart 2018 verwerkt.