Krethi en Plethi

Uit Christipedia

De Krethi en de Plethi waren de koninklijke lijfwacht van David en Salomo, wier bevelhebber Benaja was.

Namen. De Hebreeuwse naam van de Krethi is כרתי, Krethiy. Het strongnummer is H3774. De naam komt 10x voor in het Oude Testament. De Statenvertaling vertaalt door Krethi (7x), Cherethieten (2x) en Cheretim (1x). De NBG51-vertaling heeft 10x Keretieten. In het Engels heten de Krethi: Cherethites.

De Hebreeuwse naam van de Plethi is פלתי, Plethiy. Het strongnummer is H6432. De naam komt 7x voor in het Oude Testament. De Statenvertaling vertaalt door Plethi, de NBG51-vertaling heeft Peletieten. In het Engels heten zij Pelethites.

Betekenis en zaak. De betekenis van deze namen is niet met zekerheid bekend. Men gist dat met het woord Krethi de Kretensen, door Plethi, ook geschreven Phlethi, de Filistijnen bedoeld worden. Dat juist deze twee volken bijeengevoegd voorkomen, behoeft geen bevreemding te wekken, daar het oorspronkelijk vaderland van de Filistijnen Kreta was. De Cheretim of Cherethieten, op drie plaatsen in het Oude Testament, zijn eigenlijk van de Kretensische Filistijnen niet onderscheiden. Hun algemene naam was dus Krethi, daar zij allen uit Kreta afkomstig waren, hun bijzondere Plethi, daar van de oorspronkelijke Kretensen slechts zij op de naam van Filistijnen recht hadden.

Wel onwaarschijnlijk, maar toch mogelijk is het, dat David juist uit hen zijn lijfwacht koos. Een tijd lang had hij gedurende zijn omzwervingen, voordat hij koning werd, onder de Filistijnen geleefd; meerdere vreemdelingen, onder wie de getrouwe Ithaï uit Gath, sloten zich bij hem aan, nadat hij koning geworden was.

Volgens een andere mening betekenen deze namen scherprechters (beulen) en snelboden (renboden, koerier), omdat hun de uitvoering van de doodstraffen en het overbrengen van de koninklijke bevelen opgedragen was.

De Krethi en de Plethi gingen met David mee op zijn vlucht voor Absalom.
2Sa 15:17 De koning ging dus met al het volk te voet de stad uit. Zij bleven staan bij het Verre Huis, 2Sa 15:18 en al zijn dienaren liepen langs hem heen, met al de Krethi en al de Plethi. Ook al de Gethieten-zeshonderd man, die te voet uit Gath gekomen waren-liepen voor de koning langs. (HSV)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Krethi en Plethi' is op 4 maart 2017 verwerkt.