Meditatie

Uit Christipedia

Meditatie betekent volgens het woordenboek: overpeinzing, bespiegeling. In kerkelijk Nederland betekent "een meditatie verzorgen": sprekend tot toehoorders een overdenking houden over een bijbelgedeelte. In Engelse bijbels is sprake van "meditation", waar de Nederlandse bijbels spreken van: overdenking, overpeinzing, betrachting. 

De woorden ‘meditatie’ of 'mediteren' worden ook gebruikt voor oosterse, mystieke en new age-achtige vormen van meditatie. Deze meditatie onderscheidt zich onder meer door:

  • Gebruik van een mantra, een woord dat vaak de naam van een hindoeistische god is
  • Herhaling van de mantra
  • Tot rust komen
  • Zijn hoofd leegmaken, gedachteloosheid 

Deze meditatie is vreemd aan de Schrift.

Gelovigen zoeken hun innerlijke rust vooral bij de Heer Jezus en bij God hun Vader. Hun bezorgdheid mogen ze op Hem werpen. Als een herder leidt God zijn schaap aan rustige wateren (Psalm 23). 

Het hoofd helemaal leegmaken hoeft niet en is zelfs geestelijk gevaarlijk. Het kan goed zijn onze gedachtenstroom tot bedaren te brengen, gedachten opzij te zetten, maar gedachteloosheid als een zekere bewustzijnstoestand, leegheid van gedachten, kan een venster openen voor invloeden van boze geesten.

Sommige christenen propageren een mengvorm van bijbelse overpeinzing en oosters geinspireerde meditatie. Dan worden bijvoorbeeld geestelijke woorden aldoor herhaald, zoals een Hindoeistische mantra. Vergelijk:

Mt 6:7 En als u bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden zoals de volken; want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen worden verhoord.

Oosterse meditatie herhaalt woorden om in een zekere bewustzijnstoestand te geraken. In plaats van het verstand uit te schakelen en gedachteloosheid of innerlijke leegheid na te streven, mogen gelovigen de werken, daden, eigenschappen en woorden van hun God overdenken

Ps 77:11  (77–12) Ik zal de daden des HEEREN gedenken; ja, ik zal gedenken Uw wonderen van ouds her; Ps 77:12 (77–13) En zal al Uw werken overdenken, en van Uw daden spreken. Ps 77:13 (77–14) O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God? Ps 77:14 (77–15) Gij zijt die God, Die wonder doet; Gij hebt Uw sterkte bekend gemaakt onder de volken. Ps 77:15 (77–16) Gij hebt Uw volk door [Uw] arm verlost; de kinderen van Jakob en van Jozef. Sela. Ps 77:16 (77–17) De wateren zagen U, o God! de wateren zagen U, zij beefden; ook waren de afgronden beroerd. Ps 77:17 (77–18) De dikke wolken goten water uit; de bovenste wolken gaven geluid; ook gingen Uw pijlen daarhenen. Ps 77:18 (77–19) Het geluid Uws donders was in het ronde; de bliksemen verlichtten de wereld; de aarde werd beroerd en daverde. Ps 77:19 (77–20) Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend. Ps 77:20 (77–21) Gij leiddet Uw volk, als een kudde door de hand van Mozes en Aaron.

Waar 'overdenken' staat, heeft de Engelse King James vertaling "meditate on". De Statenvertaling heeft "betrachten", de NBG51-vertaling heeft “overdenken” (NBG51), de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) heeft “overwegen”, de Naardense vertaling (2004) heeft "over … peinzen”.

Ps 119:97  Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag. Ps 119:98  Zij maakt mij door Uw geboden wijzer, dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ps 119:99 Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen mijn betrachting zijn.

In plaats van “betrachting” heeft de NBG51-vertaling: “overdenking”. De Engelse King James heeft “meditation”.

Meer informatie

Zie artikel Overdenken