Overdenken

Uit Christipedia

Overdenken is, volgens een oud synoniemenwoordenboek, een zaak in haar ganse omvang tot voorwerp van het denken maken[1]. De Statenvertaling spreekt ook van 'betrachten'.

Overdenken is iets anders dan lezen en (be)studeren. Overdenken lijkt meer op kauwen en herkauwen dan op het doorslikken van een pil. 

Om te kunnen overdenken heb je stof nodig: iets of waarover je kunt nadenken. Verder is tijd en rust nodig. Ook zelfbeheersing, aangezien gedachten licht afdwalen.

De vrome man overdenkt Gods woord:

Ps 1:1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Ps 1:2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Ps 1:3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.

Ps 119:23 Al zetten vorsten zich neder, al beraadslagen zij tegen mij, uw knecht overdenkt (Statenvertaling: betracht) uw inzettingen. (NBG51-vertaling)

Ps 119:48 daarom hef ik mijn handen op naar uw geboden die ik liefheb, en overdenk ik (Statenvertaling: ik zal betrachten) uw inzettingen. (NBG51-vertaling)

Ps 119:97 Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.

De psalmist overdenkt ook Gods werken en daden:

Ps 77:11  (77–12) Ik zal de daden des HEEREN gedenken; ja, ik zal gedenken Uw wonderen van ouds her; Ps 77:12 (77–13) En zal al Uw werken overdenken, en van Uw daden spreken. Ps 77:13 (77–14) O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God? Ps 77:14 (77–15) Gij zijt die God, Die wonder doet; Gij hebt Uw sterkte bekend gemaakt onder de volken. Ps 77:15 (77–16) Gij hebt Uw volk door [Uw] arm verlost; de kinderen van Jakob en van Jozef. Sela. Ps 77:16 (77–17) De wateren zagen U, o God! de wateren zagen U, zij beefden; ook waren de afgronden beroerd. Ps 77:17 (77–18) De dikke wolken goten water uit; de bovenste wolken gaven geluid; ook gingen Uw pijlen daarhenen. Ps 77:18 (77–19) Het geluid Uws donders was in het ronde; de bliksemen verlichtten de wereld; de aarde werd beroerd en daverde. Ps 77:19 (77–20) Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend. Ps 77:20 (77–21) Gij leiddet Uw volk, als een kudde door de hand van Mozes en Aaron.

Gevolg

Het overdenken van Gods werken, daden, woorden en eigenschappen blijft niet zonder gevolg. Dergelijke overdenking leidt tot dank en aanbidding, omdat het stof hiertoe geeft. Als we Gods werken en daden overdenken, krijgen we meer begrip daarvan en wordt onze dank en aanbidding groter.

Tekens

God heeft tekens gegeven. Sommige tekens dienen ons tot gedenktekens of zijn behulpzaam om onze gedachten te richten. Het brood en de beker van het avondmaal van de Heer helpen ons om zijn overgave en verzoeningsdood te gedenken en te overdenken. 

Meer informatie

Zie ook Meditatie.

Voetnoot

  1. Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908).