Nehustan

Uit Christipedia

Nehustan of naar het Hebreeuws Nechoesjtan, is de naam die koning Hizkia of het volk had gegeven aan de koperen slang van Mozes.

De koperen slang was gemaakt door Mozes in de woestijn. Zij was bewaard gebleven en werd vereerd ten tijde van koning Hizkía. Hij vernietigde haar. 

2Kon 18:4 Hij nam de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit; en hij verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe haar gerookt hadden; en hij noemde haar Nehustan. (SV)

De Hebreeuwse naam is נחשׁתן, Nechoesjtan. De eigennaam betekent "voorwerp van koper"[1] of "koperding". Het strongnummer is H5180. In het Engels (Kind James vertaling) is de naam: Nehushtan. De naam komt alleen voor in het aangehaalde vers.

"Hij noemde haar" (2 Kon. 18:4, Statenvertaling) kan ook vervangen worden door "Men noemde haar". Als de naam was gegeven door Hizkia, heeft het een verachtelijke bijklank, "koperding".

Maarten Luther merkte op: "Een moedig koning is hij, die de slang, die op Gods bevel indertijd is opgericht, afbreekt, omdat zij tot afgoderij misbruikt werd, en met verachting daarop heeft verkondigd, dat zij slechts Nehustan, d.i een koperen slangetje, een oud stuk koper was, wat zou dit toch voor een god zijn?"[2]

Een moderne tegenhanger van de verering van de koperen slang is de verering van relikwiën.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. 
  2. Aangehaald in Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 2 Kon. 18:4.