Relikwie

Uit Christipedia

Een relikwie of reliek (van Lat. reliquia = overschot) is (1) een overblijfsel van het lichaam van een gelovige die als heilige wordt vereerd, of (2) een voorwerp dat met hem of haar in aanraking is geweest, waaraan wonderdadige kracht wordt toegekend.

De verering van een relikwie is een kwaad dat bestreden en vermeden moet worden. Een geval van relikwieverering vinden we in het Oude Testament. De koperen slang van Mozes werd in later tijden door de Israelieten bewierookt. De vrome koning Hizkia maakte daaraan een einde door het voorwerp te verbrijzelen.

2Kon 18:3 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vader David gedaan had. 2Kon 18:4 Hij nam de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit; en hij verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israels tot die dagen toe haar gerookt hadden; en hij noemde haar Nehustan. (SV)

De bijbelverklaarder Matthew Henry zegt over de verbrijzeling van de koperen slang: "De koperen slang was oorspronkelijk op Gods bevel opgericht, maar omdat zij tot afgoderij misbruikt was, verbrijzelde hij haar. De kinderen Israëls hadden haar meegebracht naar Kanaän; waar zij haar hebben opgericht wordt ons niet gezegd, maar zij schijnen haar zorgvuldig bewaard te hebben als een gedachtenis aan Gods goedheid jegens hun vaderen in de woestijn, en als een overgeleverd bewijs van de waarheid van dat verhaal, Num. 21: 9, ter bemoediging van de zieken om zich tot God te wenden om genezing, en van boetvaardige zondaren om zich tot Hem te wenden om genade. Maar toen zij, in verloop van tijd, begonnen het schepsel meer te aanbidden dan de Schepper, werden zij die geen beelden wilden aanbidden, ontleend aan de heidenen, zoals sommigen van hun naburen gedaan hebben, door de verzoeker er toe gebracht om wierook te branden voor de koperen slang, omdat deze op bevel van God zelf gemaakt was, en een werktuig ten goede voor hen is geweest. Maar in zijn vrome ijver voor Gods eer heeft Hizkia het volk niet slechts verboden haar te aanbidden, maar opdat zij nooit meer aldus misbruikt zou worden, toonde hij het volk dat het Nehustan, niets anders dan een stuk koper was, en dat het daarom ijdel en goddeloos was om er wierook voor te branden. Toen verbrijzelde hij haar, dat is, gelijk bisschop Patrick het verklaart, hij vergruisde haar tot stof, dat hij in de lucht strooide opdat er niets van zou overblijven. Indien iemand mocht denken dat de eer, die aan deze koperen slang toekwam, verminderd werd, dan zal hij haar volkomen hersteld zien in Joh. 3: 14, waar onze Heiland haar tot een type verklaart van Hemzelf. Als goede dingen vergood worden, dan is het beter ze weg te doen dan ze te houden."[1]

In de rooms-katholieke kerk neemt relikwieverering een opvallende plaats in. In het volgende voorbeeld zien we de verering van een overblijfsel (schedel) en van een voorwerp (beeldje).  

Paus vereert schedel van heilige Wenceslaus

Paus Benedictus XVI heeft vandaag een bezoek gebracht aan Stará Boleslav, een bedevaartplaats die gewijd is aan de heilige Wenceslaus, de patroonheilige van Tsjechië. Hij bad daar bij de schedel van de heilige, die in de tiende eeuw door zijn broer werd vermoord, omdat hij tot het christelijk geloof was overgegaan. Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Wenceslaus.

De paus vereerde ook het zogeheten Palladium van Bohemen, een kleine metalen afbeelding van Maria met het kindje Jezus, dat de Tsjechische patroonheilige volgens de overlevering altijd bij zich droeg.

(Bron: Nieuwsbericht Paus vereerst schedel van heilige Wenceslaus, op KatholiekNederland.nl dd. 28 sept 2009)

Bloed paus tegen Mexicaanse drugsbendes

Mexico krijgt hulp van het Vaticaan in de strijd tegen drugsbendes. Het Vaticaan stuurt op verzoek van Mexicaanse bisschoppen een ampul naar het land, met daarin bloed van de overleden paus Johannes Paulus de Tweede. Vlak voor zijn dood werden vijf ampullen bloed afgenomen. Die werden in mei heilige relikwieen toen paus Benedictus zijn voorganger zalig verklaarde. De processie tegen het drugsgeweld in Mexico begint op 25 augustus en doet meer dan honderd plaatsen aan. Ruim tachtig procent van de Mexicanen is katholiek.

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 11 aug. 2011)

De reformatoren verzetten zich tegen deze misstand in de rooms-katholieke kerk.

Meer informatie

Artikel Relikwie op KatholiekNederland.nl (rooms-katholiek gezichtspunt)

Bron

Artikel Relikwie op KatholiekNederland.nl

Voetnoot

  1. Matthew Henry, Commentaar op de Bijbel, bij 2 Kon. 18:1