Ongerechtigheid

Uit Christipedia

Ongerechtigheid is het tegendeel van gerechtigheid, het is strijdig met gerechtigheid,

Ongerechtigheid der vaderen

God bezocht in Israël de ongerechtigheid van de vader aan de kinderen (Ex. 20:3-5), maar de ongerechtigheid van de vader rust niet op een zoon.
De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. (Ezech.18:20)
Uitgaande van deze Bijbelse zekerheid, dat niemand voor de zonde van de ander gestraft zal worden, dienen we dus het volgende te lezen:
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.   (Ex.20:3-5)
Uitleg:

Als mensen andere drijfveren in hun leven hebben, leiden ze een verkeerde leefwijze: drank, drugs, ongeoorloofde sex, occulte praktijken enz. Door die verkeerde leefwijze kan de ongeboren vrucht (nakomeling) beschadigd worden en komen er kinderen ter wereld met handicaps en verkeerde neigingen. Bijvoorbeeld een neiging tot verslavende middelen, een beschadigd lichaamsgestel, een moeilijk karakter, een gevoeligheid voor de onzichtbare wereld (helderziendheid, magnetische gaven enz.) enz. Geboorteafwijkingen zijn meestal niet genetisch veroorzaakt, maar het gevolg van habitusverstoringen (van fysieke en/of chemisch/hormonale aard) in de ontwikkeling van de vrucht tijdens de zwangerschap. Kwalijke stoffen in het bloed van de moeder door roken, drugs- of drankgebruik, eenzijdige voeding, honger of overmatige inspanning, harde geluiden (‘muziek’), schokkende bewegingen (‘dansen’ bijvoorbeeld) kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Ieder mens komt op de leerschool van het leven. Sommigen hebben een gemakkelijker leerschool, doordat hun voorgeslacht trouw bleef aan de Here God, anderen hebben een veel moeilijker leerschool door al die beschadigingen van hun lichaam en ziel. Maar ieder persoonlijk moet kiezen.

De Here God komt nu op bezoek om te kijken hoe ieder individu persoonlijk omgaat met die aangeboren eigenschappen. Zoals een arts die een ronde doet bij patiënten om te zien hoe het met hun genezingsproces gaat. Hij onderzoekt of de nakomelingen van de haters van God dezelfde verkeerde keuzes doen, of dat ze ondanks de handicaps waarmee ze vanaf hun geboorte behept zijn, toch de Here God liefhebben. Duizenden zondaars vinden barmhartigheid als ze kiezen voor Hem, de Here Jezus, en de Zoon van God, en dus God, liefhebben.

Van nature kunnen we Gods geboden niet onderhouden. Jezus Christus heeft dat voor ons gedaan en door genade mogen we Zijn offer voor onze zonden aannemen. Dit gebod bevat een geweldige pastorale boodschap: als we kiezen naar de wil van God te leven, dat wil zeggen Zijn Zoon in ons leven toe te laten, dan ervaren we barmhartigheid. Dan kunnen we zingen: Mij is erbarming wedervaren (Joh. de Heer bundel, lied 159)