Overpriester

Uit Christipedia

Een overpriester is in de Bijbel een overste of hoofd van priesters. Hijzelf is eveneens een priester.

De Rooms-katholieke Canisiusvertaling van de Bijbel en de Groot Nieuws Bijbel spreken van opperpriester. De Lutherse vertaling, de Rooms-katholieke Willibrordvertaling, de Naardense vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) hebben hogepriester. De vertaling van Het Boek bezigt hoofdpriester. De Leidse vertaling, de NBG51-vertaling, de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling en de TELOS-vertaling hebben overpriester. In het Engels vinden wij de woorden chief priest, chief of the priests of high priest. Duits: Hohenpriester.
Hnd 19:14 Het waren nu zeven zonen van een zekere Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. (TELOS)
In bijbelse tijden waren er verscheidene overpriesters. Tot de overpriesters werden gerekend:
  1. de regerende hogepriester
  2. de plaatsvervanger van de hogepriester
  3. de vorige hogepriesters
  4. de hoofden van de vier en twintig ordeningen der priesters (priesterorden). Ze waren uit de geslachten van Eleazar en Ithamar. Koning David had de priesterlijke families verdeeld in vier en twintig groepen. De hogepriester was hun opperhoofd.
    1Kr 24:4 En van de kinderen van Eleazar werden meer gevonden tot hoofden der mannen, dan van de kinderen van Ithamar, als zij hen afdeelden; van de kinderen van Eleazar waren zestien hoofden der vaderlijke huizen, maar van de kinderen van Ithamar, naar hun vaderlijke huizen, acht. (STV)
    Mogelijk werden tot de overpriesters verder gerekend:
  5. leden van het hogepriesterlijk geslacht: de priesterfamilies waaruit de hogepriesters genomen waren.

De overpriesters zondigden soms evenzeer als het volk:

2Kr 36:14 Ook maakten alle oversten der priesteren, en het volk, der overtredingen zeer veel, naar alle gruwelen der heidenen; en zij verontreinigden het huis des HEEREN, dat Hij geheiligd had te Jeruzalem. (SV)

De overpriesters vormden naast de oudsten en de schriftgeleerden een van de drie partijen in het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, die 71 leden telde. De overpriesters waren het regerend comité. Jezus werd mede door de overpriesters veroordeeld.

Mr 14:53 En zij leidden Jezus weg naar de hogepriester; en alle overpriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen bijeen. (Telos)
Mr 15:1 En terstond, ‘s morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en de hele Raad, en zij bonden Jezus en brachten Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus. (Telos)
Lu 22:66 En toen het dag was geworden, vergaderde de raad van oudsten van het volk, zowel overpriesters als schriftgeleerden, en zij brachten Hem voor hun Raad (Telos)

De overpriesters vormden naast de oudsten en de schriftgeleerden een van de drie partijen in het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, die 71 leden telde. De overpriesters waren het regerend comité. Jezus werd mede door de overpriesters veroordeeld.

God heeft de Heer Jezus echter gesteld tot een nieuwe Hogepriester.

Zie ook

Priester