Overspel

Uit Christipedia

Overspel is geslachtsgemeenschap met een ander dan de eigen man of vrouw.

Een man die overspel pleegt heet een overspeler, een overspelige vrouw heet een overspeelster of, vroeger, overspeleres. Overspel is een vorm van ontucht.

Omdat tegenwoordig veel mensen in ongehuwde staat leven en niettemin een vaste geslachtelijke betrekking hebben, is overspel ook geslachtsgemeenschap met een ander dan zijn vaste partner.

Het woord overspel is ontstaan uit de samenvoeging van ‘spelen’, dat vroeger onder meer ‘lijfsgemeenschap hebben’ betekende, en ‘over’, dat onder meer ‘tegen’ betekende.

Men kan een enkele maal overspel plegen of in overspel leven.

‘Geestelijk overspel’ ziet op een intieme geestelijke relatie met een ander dan de eigen man of vrouw. Dat kan bijvoorbeeld plaatsvinden met een collega op het werk.

In de wet van Mozes wordt overspel verboden:
De 5:18  En gij zult geen overspel doen.

Ook voor de heilige van het Nieuwe Testament is overspel een zonde. Het is een werk van het vlees, d.i. van onze zondige natuur (Gal. 5:19).

Overspel kan zelfs nog gebeuren, nadat man en vrouw uit elkaar zijn gegaan.
Mt 19:9 Ik zeg u echter, dat wie zijn vrouw verstoot, niet om hoererij, en met een andere trouwt, overspel pleegt; en wie met een verstoten vrouw trouwt, pleegt overspel. (TELOS).

God zal hoereerders en overspelers oordelen.

Heb 13:4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksleven onbezoedeld, want hoereerders en overspelers zal God oordelen. (TELOS)
Maar gelukkig is er zowel voor hoererij als voor overspel na berouw reiniging, heiliging en rechtvaardiging. Zowel van hoereerders als van overspelers zegt Paulus:
Dwaalt niet! Geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers zullen Gods koninkrijk beërven. ‘En dit waren sommigen [van u]; maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus <Christus> en door de Geest van onze God’ (1 Kor. 6:9 -11). (TELOS)
Burgerlijke wetgeving. In Nederland is echtbreuk (overspel) sinds 1971 niet meer strafbaar, In België wordt zo'n trouwbreuk sinds 1987 niet meer als misdrijf aangemerkt. Huwelijkstrouw is evenwel nog altijd een wettelijke verplichting voor gehuwden in beide landen.

Reclame. In Nederland is het toegestaan (anno 2019) reclame te maken voor overspel.

Meer informatie

Echtbreuk, artikel op nl.wikipedia.org.

7. Do Not Commit Adultery. Youtube.com: PragerU, 1 dec. 2014. Dennis Prager geeft mogelijke redenen voor het zevende gebod in de Tien Geboden, het verbod op overspel. Engels gesproken. Duur van de video: 5 min. 3 sec.

Als je partner is vreemdgegaan | Wilkin van de Kamp. Youtube.com: Vrij Zijn TV. Duur: 1 uur 12 min. 51 sec. De video bestaat uit drie delen: zang, een geval van overspel en herstel, toespraak door Wilkin van der Kamp. Nuttig voor hen die betrokken zijn bij vreemdgaan.

Bron

Bron: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.