Pashur

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Pasjchoer)

Pashur, Paschur of Pasjchoer is de naam van minstens twee Israëlitische mannen genoemd in de Bijbel.

Naam. De Hebreeuwse naam is פשׁחור, Pasjchoer, en betekent 'vrijheid'[1]. De naam komt 14x voor in het Oude Testament. Het strongnummer is H6583.

Pashur de zoon van Immer

Pashur was de zoon van Immer. Hij was een priester en tevens de overste van de tempelvoogden, de voornaamste bestuurder van de tempel (Jer. 20:1). Hij had het oppertoezicht in de tempel van God en bekleedde deze waardigheid waarschijnlijk ten tijde van koning Jojachin van Juda. Van zijn zeer aanzienlijke betrekking maakte hij misbruik, toen hij de profeet Jeremia wegens zijn onheilsprofetie sloeg en gevangen liet nemen (Jer. 20:2).

Toen Pashur de profeet de volgende morgen uit het blok liet, zei Jeremia tot hem: "Jahweh noemt uw naam niet Pashur, maar Magor-missabib" (Jer. 20:3). Deze naam betekent 'Vrees van rondom' of 'Schrik van rondom' of 'Verschrikking-alom'[2].

Jer 20:4  Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik stel u tot een schrik voor uzelven en voor al uw liefhebbers; die zullen vallen door het zwaard hunner vijanden, dat het uw ogen aanzien; en Ik zal gans Juda geven in de hand des konings van Babel, die hen naar Babel gevankelijk zal wegvoeren, en slaan hen met het zwaard. (SV)

De Godsman voorzegde hem, dat hij in ballingschap zou sterven.

Gedalja, die in Jer. 38:1 genoemd wordt, was waarschijnlijk zijn zoon. Het is echter mogelijk dat de vader van Gedalja een andere Pashur was.

Pashur de zoon van Malchia

Deze priester, de zoon van Malchia (Jer. 21:1), bekleedde de betrekking van vorst of bevelhebber onder de regering van koning Zedekia van Juda. Ook hij raadde de koning aan de profeet Jeremia wegens zijn godsspraak te doden.

Van hem stamden vele ballingen af, die later uit Babel terugkeerden. Sommigen beschouwen dit hoofd van een familie van teruggekeerde ballingen als een andere Pashur.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Pashur' is onder wijziging verwerkt op 1 april 2022.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. 'Verschrikking-alom' heeft de Canisius-vertaling .