Prewrath

Uit Christipedia

Prewrath is de Engelse benaming voor de mening dat de Gemeente ongeveer driekwart van de zeventigste jaarweek van Daniël moet doormaken en vóór (pre) de dag van Gods toorn (wrath) wordt weggenomen van de aarde (zie Opneming van de Gemeente).

Een Nederlands equivalent van 'prewrath' bestaat er niet. In het Duits wel: "Herausentrückungslehre".

Onderstaande grafische weergave geeft het standpunt van prewrath weer.

Andere tijdrekenkundige weergave van het prewrath-standpunt.

Een verdediger van het standpunt schrijft: "Vóór de opname, d.w.z. het wegnemen van christenen van deze aarde naar de Heer, vermenigvuldigen de tekenen van de eindtijd zich: valse christussen, valse profeten, oorlogen, rampen, epidemieën, afvalligheid, wetteloosheid, liefdeloosheid, vervolging van christenen, wereldwijde verkondiging van het evangelie en weer ontstaan van de staat Israël (Mattheüs 24; Lukas 21). De opname of verandering van gelovigen gebeurt "plotseling, in een ogenblik, op het tijdstip van de laatste bazuin" (1 Korintiërs 15:51 e.v.). Jezus beloofde de moeilijke dagen van de komende antichristelijke verdrukking voor de uitverkorenen te verkorten (Mattheüs 24:21 e.v.). Ten laatste zullen de gelovigen van de aarde zijn weggenomen vóórdat God Zijn schalen van oordeel uitgiet over de onbekeerlijke mensheid (Openbaring 15 e.v.)."[1]

Gronden

Op welke Schriftuurlijke gronden rust het standpunt van prewrath?

De dag van Gods gramschap begint bij het zevende en laatste bazuingericht in het boek Openbaring, de "laatste bazuin" (1 Cor. 15).

1Co 15:52  in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. (Telos)

Immers, bij de 7de bazuin wordt meegedeeld dat Gods "toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw slaven de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven hen die de aarde verderven." (Opb. 11:18).

Opb 11:15  En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Opb 11:16  En de vierentwintig oudsten die voor God zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God  Opb 11:17  en zeiden: Wij danken U, Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat U uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. Opb 11:18  En de naties zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw slaven de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven hen die de aarde verderven. (Telos)

De geven van loon aan de heiligen en aan hen Gods naam vrezen gebeurt na de wegrukking van de gemeente. "Bewaren voor het uur van de verzoeking" (Opb. 3:10) moet zijn "Bewaren uit het uur van de verzoeking".

Opb 3:10  Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (Telos)

Het Griekse woord is 'ek' = uit. Dit is een ruimtelijke, geen tijdelijke ('vóór') aanduiding[2].

Tegenwerpingen

Een moeilijkheid die deze mening drukt is dat Gods toorn al bij de opening van het eerste oordeelszegel lijkt te beginnen, dus aan het begin van de zeventigste jaarweek. Voordat de zevende bazuin geblazen wordt, is er al zoveel ellende over deze aarde gekomen. Bij het zesde gerichtszegel roepen de mensen al dat de dag van de toorn van God en van het Lam is gekomen.

Opb 6:17  want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (Telos)

"De laatste bazuin", waarvan sprake is in 1 Cor. 15:52, zullen de lezers niet verstaan hebben als verwijzend naar de zevende apocalyptische bazuin. De Korinthiërs kenden het boek Openbaring niet. Ze zullen veeleer gedachten hebben aan een militaire bazuin in het Romeinse leger, het teken van 'Optrekken!'.

Het 'ek' in Opb. 3:10, ruimtelijk begrepen, betekent niet dat we 'uit' de verzoeking worden gered: we komen helemaal niet in dat uur van de verzoeking, de Heer bewaart ons ervoor dat we erin zouden komen. Het is geen uitredding, maar een bewaring, een behoeden. Zie Openbaring 3:10.

Wanneer de Heer pas komt bij de zevende bazuin, dan kan Hij niet vandaag komen. De verwachting van 'mogelijk elk moment' is dan voorbij. We weten dat welke rampzalige gebeurtenissen eraan vooraf moeten gaan. Onze verwachting richt zich dan op die bedroevende gebeurtenissen.

Meer informatie

Prewrath, en.wikipedia.org

DeWederkomst.nl, Nederlandse website van Anne Arnold Postma, gewijd aan de verdediging van het prewrath-standpunt door iemand die eerst het pretribulationisme geloofde.

Die letzte Posaune und die Entrüchting der Gemeinde des Herrn Jesus. Youtube.com: Lothar Gassmann, 8 jan. 2023. Duur: 26 min. 24 sec. Lothar Gassmann verdedigt het prewrath-standpunt.

Demolishing the Pre Wrath Rapture | Lee Brainard. Youtube.com: Prophecy Watchers, 31 mei 2022. Duur: 58 min. 33 sec. Lee Brainard weerlegt de theorie die hij vroeger huldigde.

Voetnoten

  1. Lothar Gassman in zijn 'geloofsbelijdenis' op https://l-gassmann.de/glaubensbekenntnis/. Geraadpleegd op 20 juli 2023.
  2. Die letzte Posaune und die Entrüchting der Gemeinde des Herrn Jesus. Youtube.com: Lothar Gassmann, 8 jan. 2023. Duur: 26 min. 24 sec. Lothar Gassmann verdedigt het prewrath-standpunt.