Openbaring 3

Uit Christipedia

Openbaring 3 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes:

Samenvatting

Dit hoofdstuk bevat korte brieven, bevattend door de Heer Jezus gedicteerde en door Johannes opgeschreven boodschappen aan drie gemeenten. 1-6 Boodschap voor de christengemeente te Sardis. 7-13 Boodschap voor christengemeente Filadelfia. 14-22 Boodschap voor christengemeente te Laodicea.

7

Opb 3:7  En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent: (Telos)

Filadelfia. De naam betekent 'broederliefde'. Zie Filadelfia.

De sleutel van David. Vergelijk:

Jes 22:20 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Mijn knecht, Eljakim, den zoon van Hilkia, roepen zal. Jes 22:21 En Ik zal hem met uw rok bekleden, en Ik zal hem met uw gordel sterken, en uw heerschappij zal Ik in zijn hand geven; en hij zal den inwoneren te Jeruzalem en den huize van Juda tot een vader zijn. Jes 22:22 En Ik zal den sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; en hij zal opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal opendoen. (SV)

Het huis van koning David lag buiten de stad. Door een poort had men er toegang toe, mits die poort eerst ontsloten werd. Welnu hier wordt aan Eljakim voorzegd, dat hij, en niet Sebna, met die sleutel de toegang tot 's konings huis zou verlenen. Eljakim zou als groot-vizier de man zijn die erover te beslissen had, wie uit de stad toegang zou krijgen tot het paleis, hetzij om er te dienen en te vertoeven, hetzij om de koning enige zaken bekend te maken.[1]

Zo kan Christus ons de toegang tot het huis van God, de Koning van het al, openen of sluiten. Vgl. vs. 8 en 12 ('die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God').

Aan Petrus werden de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven.

Mt 16:19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en alles wat jij zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemelen, en alles wat jij zult ontbinden op de aarde, zal ontbonden zijn in de hemelen. (Telos)

Mt 18:18 Voorwaar, Ik zeg u: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. (Telos)

8

Opb 3:8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. (Telos)

Enkelvoud. "Ik weet uw (enkelvoud) werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u (enkelvoud) gegeven, die niemand kan sluiten; want u (enkelvoud) hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend."

Geopende deur voor u gegeven. Johannes zal later, op uitnodiging, door een geopende deur in de hemel komen.

Opb 4:1  Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren.  Opb 4:2  Terstond kwam ik in de Geest; en zie een troon stond in de hemel en er zat Iemand op de troon; (Telos)

De heiligen te Filadelfia zullen vóór het uur van de verzoeking worden opgenomen en door Hem, de sleutel van David heeft, het hemelse Godspaleis in worden gebracht. Hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Opb 2:13  Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de satan is; en u houdt vast aan mijn naam en het geloof in Mij hebt u niet verloochend, zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de satan woont. (Telos)

9

Opb 3:9 Zie, Ik geef enigen uit de synagoge van de satan, die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat Ik u heb liefgehad. (Telos)

Enkelvoud. "Zie, Ik geef enigen uit de synagoge van de satan, die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat Ik u (enkelvoud) heb liefgehad."

De synagoge van de satan. Waar satan invloed heeft en, vermoedelijk, de aanwezigen opzet tegen de christenen.

Dat zij Joden zijn en het niet zijn. Misschien 'Jodengenoten', geen echte Joden, maar zich wel als zodanig uitgevend.

10

Opb 3:10 Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (Telos)

Enkelvoud. "Omdat u (enkelvoud) het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u (enkelvoud) bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen."

Bewaren voor. Ervoor zorgend dat u niet in dat uur komt. Lett. "bewaren uit". Vgl.

Opb 3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. (SV)

De zelfde combinatie van "bewaren" (Gr. tereo) en "uit" (Gr. ek) vinden wij alleen in Joh. 17:12.

Joh 17:15 Ik vraag niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. (TELOS)

"Bewaren voor", in het Grieks τηρεω εκ (tereo ek), betekent niet "bewaren in" of "bewaren doorheen". De zin in Joh. 17:15 is dat de gelovigen niet in de macht van de boze komen, dat zij niet in zijn handen vallen, dat zij uit zijn handen blijven. De zin in Opb. 3:10 is dat de gelovigen niet in dat vreselijke uur komen, dat ze eruit blijven.[2]

Uur van de verzoeking. Of "uur van de beproeving". Dit uur is wellicht de tijd dat de mensheid verleid en gedwongen wordt om het beest uit de zee en zijn beeld te aanbidden en het merkteken van zijn naam te ontvangen. De heiligen zullen deze afgoderij afwijzen, doch dat in veel gevallen met de dood bekopen. Wanneer de satan gegrepen en gevangen gezet is, zag Johannes de martelaren:

Opb 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. (TELOS)

Omdat de gelovigen het woord van Jezus' volharing hebben bewaard en daarmee beproefd zijn gebleken, zal de Heer hen bewaren voor de toekomstige grote beproeving of verzoeking.

In de begintijd werden Adam en Eva werden verzocht; in de eindtijd (die aan de wederkomst van Christus voorafgaat) worden de aardbewoners verzocht.

"Degenen die op de aarde wonen, lett. ‘de bewoners der aarde’, zijn zij die uitsluitend aardsgericht zijn en geen hemelse roeping kennen. Zij vallen ten prooi aan de verzoekingen van de eindtijd door de misleiding van het beest en de valse profeet."[3]

Zie Uur van de verzoeking voor het hoofdartikel.

Hen die op de aarde wonen. Deze woorden doen vermoeden dat de heiligen van Filadelfia daartoe niet meer behoren, doordat ze zijn weggenomen van de aarde (→ Opname van de Gemeente). De gelovigen worden, naar het schijnt, onderscheiden van "hen die op te aarde wonen". Dezen worden verzocht, genen niet, althans niet in 'het uur van de verzoeking'. Samen met de andere passages mogen we besluiten dat de Heer ons voor het uur bewaard door ons weg te nemen van de aarde, zodat wij niet langer leven onder "hen die op de aarde wonen".

Zie ook Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Die op de aarde of in de hemel wonen.

Meer informatie

Revelation 3:10: Positive Proof of a Pre-Trib Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 17 feb. 2022. Duur: 21 min. 47 sec. Argumenten voor de uitleg dat deze passage betreft de opname van de gemeente vóór de tijd van de grote verdrukking.

11

Opb 3:11 Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. (Telos)

Enkelvoud. "Ik kom spoedig, houd wat u (enkelvoud) hebt, opdat niemand uw kroon neemt."

Houd wat u hebt. De goede werken (8), de belijdenis aangaande Christus (8) en de belijdenis van Christus (het woord van Zijn volharding, vs. 8).

Opb 2:25  wat u echter hebt, houdt dat vast totdat Ik kom. (Telos)

12

Opb 3:12 Wie overwint, die zal Ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God en hij zal geenszins meer daaruit weggaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. (Telos)

Ik zal op hem schrijven. Wie overwint wordt beschreven met twee namen.

De stad van mijn God.

Heb 12:22  maar u bent genaderd tot de berg Sion; en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem; en tot tienduizenden van engelen, (Telos)

Dat uit de hemel neerdaalt van mijn God.

Opb 21:2  En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. (...) Opb 21:10  En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God (Telos)

Voetnoten

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jes. 22:22. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 17 juni 2022.
  2. Meer informatie: Revelation 3:10 --- Tereo Ek --- Keep From. Youtube.com: Soothkeep, 2 mei 2021. Duur: 11 min. 54 sec. Lee Brainard verklaart de betekenis van 'Tereo ek' en wijst op het gebruik ervan in Joh. 17 en in oude buitenbijbelse documenten.
  3. Hugo Bouter e.a., 'De dingen die spoedig moeten gebeuren', in: Rechtstreeks, jrg. 20, nr. 11 - november 2023.