Openbaring 3

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Openbaring 3 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22.

Dit hoofdstuk bevat korte brieven, door de Heer Jezus gedicteerde en door Johannes opgeschreven boodschappen aan drie gemeenten:

  • Opb. 3: 1-6. Boodschap voor de christengemeente te Sardis.
  • Opb. 3:7-13. Boodschap voor christengemeente Filadelfia.
  • Opb. 3:14-22. Boodschap voor christengemeente te Laodicea.

10

Opb 3:10 Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (TELOS)

Bewaren voor. Lett. "bewaren uit". Vgl.

Opb 3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. (SV)

De zelfde combinatie van "bewaren" (Gr. tereo) en "uit" (Gr. ek) vinden wij alleen in Joh. 17:12.

Joh 17:15 Ik vraag niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. (TELOS)

"Bewaren voor", in het Grieks τηρεω εκ (tereo ek), betekent niet "bewaren in" of "bewaren doorheen". De zin in Joh. 17:15 is dat de gelovigen niet in de macht van de boze komen, dat zij niet in zijn handen vallen, dat zij uit zijn handen blijven. De zin in Opb. 3:10 is dat de gelovigen niet in dat vreselijke uur komen, dat ze eruit blijven.[1]

Uur van de verzoeking. Of "uur van de beproeving". Het uur van de verzoeking is wellicht de tijd dat de mensheid verleid en gedwongen wordt om het beest uit de zee en zijn beeld te aanbidden en het merkteken van zijn naam te ontvangen. De heiligen zullen deze afgoderij afwijzen, doch dat in veel gevallen met de dood bekopen. Wanneer de satan gegrepen en gevangen gezet is, zag Johannes de martelaren:

Opb 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. (TELOS)

Omdat de gelovigen het woord van Jezus' volharing hebben bewaard en daarmee beproefd zijn gebleken, zal de Heer hen bewaren voor de toekomstige grote beproeving of verzoeking.

Zie verder bij Uur van de verzoeking.

Dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. De gelovigen worden, naar het schijnt, onderscheiden van "hen die op te aarde wonen". Dezen worden verzocht, genen niet, althans niet in 'het uur van de verzoeking'. Samen met de andere passages mogen we besluiten dat de Heer ons voor het uur bewaard door ons weg te nemen van de aarde, zodat wij niet langer leven onder "hen die op de aarde wonen".

Meer informatie

Revelation 3:10: Positive Proof of a Pre-Trib Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 17 feb. 2022. Duur: 21 min. 47 sec. Argumenten voor de uitleg dat deze passage betreft de opname van de gemeente vóór de tijd van de grote verdrukking.

Voetnoot

  1. Meer informatie: Revelation 3:10 --- Tereo Ek --- Keep From. Youtube.com: Soothkeep, 2 mei 2021. Duur: 11 min. 54 sec. Lee Brainard verklaart de betekenis van 'Tereo ek' en wijst op het gebruik ervan in Joh. 17 en in oude buitenbijbelse documenten.