Openbaring 20

Uit Christipedia

Openbaring 20 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22.

Samenvatting

Opb. 20:1-3. Een engel daalt neer uit de hemel, grijpt de draak en sluit hem op in de afgrond. 

Opb. 20:4-6. Tronen en oordeel worden de heiligen gegeven. De omgekomen heiligen uit de grote verdrukking worden opgewekt. “Dit is de eerste opstanding.” Zaligspreking van hen die deel hebben aan de eerste opstanding. 

Opb. 20:7-10. Na 1000 jaren wordt satan losgelaten. Gog en Magog. Oordeel over dezen. Duivel in de hel geworpen. 

Opb. 20:11-15. Oordeel van de grote, witte troon.

Opb. 20:1. Een engel daalt neer.

Opb 20:1  En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had. (TELOS)

Engel. Meermalen in Openbaring ziet Johannes "een sterke engel" (Opb. 5:2, 10:1, 18:21), hier niet. Het is Gods kracht, niet die van een engel, waardoor de satan gegrepen en gevangengezet wordt.

Afgrond. Dat is een gevangenis, zie:

Opb 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, (TELOS)

Zie ook Afgrond.

Grote keten. Waarmee de satan gebonden, vastgeketend kan worden. Hij die vele mensen geestelijk geketend had, wordt nu zelf geketend.

Opb. 20:2. De satan gegrepen

Opb 20:2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren; (TELOS)

Hier worden vier benamingen genoemd. In het begin bediende hij zich van een (letterlijke) slang en gedroeg hij zich als een listige slang. Op het eind bedient hij zich van een (figuurlijke) draak.

De oude slang. Hij die zich eertijds van een slang bediende om Eva te misleiden, wordt hier 'de oude slang' genoemd. Dat de duivel de oude slang wordt genoemd, betekent niet dat de slang die tot Eva sprak geen echte slang was. Het beest werd veroordeeld tot kruipen over de aardbodem. De voorzegging dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen, betreft wel het lot van de duivel.

Bond hem. Hem die zoveel mensen gebonden had.

Duizend jaren. Gedurende het vrederijk is de satan gebonden. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Duizend jaren. Daarna wordt hij voor een korte tijd losgelaten (vers 3).

Opb. 20:3. En gevangen gezet

Opb 20:3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. (TELOS)

Wierp. Hij die zelf - door middel van mensen - gelovigen in de gevangenis heeft geworpen, wordt nu zelf in een gevangenis geworpen.

Opb 2:10 Vrees niets van wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef gesteld wordt, en u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. (TELOS)

Afgrond. Dat is de gevangenis.

Opb 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, (TELOS)

Zie Afgrond.

Verzegelde. Dit is het laatste zegel, waarnaar verwezen wordt, het zegel waarmee de deur van deze gevangenis wordt afgesloten. Het zegel is een waarborg: de duivel zal zeker niet ontsnappen.

Misleiden. Onder meer door het beest uit de zeen, de valse profeet en de grote tekenen die de valse profeet heeft gedaan.

Duizend jaren. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Duizend jaren.

Een korte tijd worden losgelaten. En zal hij de wereld opnieuw misleiden.

Opb. 20:4. Eerste opstanding.

Opb 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. (TELOS)

Tronen ... oordeel.... Vanaf deze tronen zal geoordeeld en geregeerd worden. Geen scheiding van de regerende macht en de rechterlijke macht, omdat degenen die op de troon zitten rechtvaardig en heilig zijn. Zij zullen het recht niet buigen, ze zullen geen misbruik van hun macht maken.

Zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. Die 'zij' zijn waarschijnlijk mensen, dat is opgewekte heiligen en rechtvaardigen. Zij zijn reeds eerder, vóór de genoemde bloedgetuigen, opgestaan in de 'eerste opstanding' (vers 5).

1Co 6:2 Of weet u niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld wordt geoordeeld, bent u dan onwaardig voor de geringste rechtszaken? (TELOS)

De zielen van hen die.... Zij zijn de martelaren in het uur van de verzoeking. Zij zijn doden: in vers 5 staat 'de overigen van de doden'. De martelaren verdienen het uitdrukkelijk genoemd te worden als degenen die opstaan in de eerste opstanding (vers 5). Dat zal hen, voorafgaand aan hun martelaarschap, hoop geven en bemoedigen!

Onthoofd waren. Onthoofding is kennelijk in de eindtijd een veelgebruikte manier van terechtstelling.

Niet ... aangebeden en niet ... ontvangen. Goede weigering, onthouding, afzondering.

Zij werden levend. De zielen werden herenigd met hun lichamen, die vernieuwd zijn tot onvergankelijkheid en onsterfelijkheid. Dit is 'de eerste opstanding' (vers 5).

Duizend jaren. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Duizend jaren.

Opb. 20:5. Laatste opstanding.

Opb 20:5 De overigen van de doden werden niet levend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. (TELOS)

De overigen van de doden. De zielen die Johannes zag waren zielen van dode martelaren.

Duizend jaren. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Duizend jaren.

Eerste opstanding. Deze opstanding sluit hen in die op de tronen zijn gaan zitten (vers 4). Misschien sluit dit de hofraad van de 24 oudsten zijn.

De tweede en laatste opstanding is na de duizend jaren. Zie Opstanding.

Opb. 20:6. Zaligspreking

Opb 20:6 Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren. (TELOS)

Tweede dood. De toestand van de zielen in de hel, verwijderd God die het leven is en van Zijn Zoon, die gezegd heeft "Ik ben het Leven". De eerste dood is de lichamelijke dood op aarde.

Priesters ... regeren. Priesterkoningen! Geen 'scheiding van kerk en staat'.

Opb 1:6 en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen. (TELOS)

Opb 5:10 en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren. (TELOS)

Duizend jaren. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Duizend jaren.

Opb. 20:7. Loslating van de satan

Opb 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, (TELOS)

Duizend jaren. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Duizend jaren.

Gevangenis. In vers 3 genoemd 'de afgrond'

Opb. 20:8. Misleiding van de naties

Opb 20:8 en hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand van de zee. (TELOS)

Om de naties te misleiden. Vergelijk: "Opb 20:10 En de duivel die hen misleidde..." (TELOS).

De duizendjarige gevangenschap heeft de satan niet verbeterd. Hij misleidt de naties om ze op te zetten tegen God. De eerste misleiding van de mens was die van Eva en Adam. De laatste misleiding vindt nu plaats. De misleiding is massaal.

De geschiedenis leert dat wij - althans een groot deel van de mensheid - 'niets' van de geschiedenis leren. Het is alsof wij weer terug zijn bij af, alsof wij niet geleerd hebben dat God te vertrouwen is boven de satan. De oude mensheid gaat haar definitieve faillissement aantonen.

Aan de vier hoeken van de aarde. De vier windstreken. De satan wil ze overal misleiden, de naties in het noorden en in het zuiden, in het oosten en in het westen.

Gog en Magog. Wijst terug naar de invasie van verscheidene volken, onder leiding van Gog, in het land van Israël, aan het begin van het duizendjarig rijk, toen het herstelde Israël in vrede woonde.

Oorlog. De laatste oorlog. Gezien de schaal, de massaliteit, kan men met recht spreken van een opmaak tot "de laatste wereldoorlog". De overwinning zal echter van de Heer zijn.

Verzamelen. Verzamelen tot de oorlog vermogen ook de demonen, de handlangers van satan.

Opb 16:14 want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk, om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. (TELOS)

Hun getal is als het zand van de zee. Hoewel de mensheid een gelukkige tijd van duizend jaar heeft gehad, is het hart van de mens niet verbeterd, de zondige natuur is niet verdwenen. De laatste opstand is massaal. De oude mens blijkt hopeloos verdorven. Coëxistentie met de duivel is onmogelijk. Dan zal er geen vrede zijn.

Opb. 20:9. De laatste opstand

Opb 20:9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad; en er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen. (TELOS)

Legerplaats van de heiligen. Misschien de plaats waar de pelgrims, die Jeruzalem bezoeken, verblijf houden.

De geliefde stad. Dat is Jeruzalem.

Er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen. Zoiets heeft de straffende hand van de Almachtige eerder gedaan, zie Vuur.

Opb. 20:10. De duivel in de hel geworpen

Opb 20:10 En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. (TELOS)

Misleidde. Daar begon de laatste opstand mee. "Opb 20:8 en hij zal uitgaan om de naties te misleiden ..." (TELOS)

De Draak (Satan) geworpen in de poel van vuur.

Geworpen. Hij werd vóór de duizend jaren "geworpen" in de Afgrond (Opb. 20:3). Nu wordt hij opnieuw geworpen, ditmaal in de hel.

De poel van vuur en zwavel. Dit is de hel.

Waar zowel het beest als de valse profeet zijn. Die zijn er vóór het duizendjarig rijk ingeworpen.

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. (TELOS)

En na duizend jaren zijn ze er nog steeds; ze zijn niet vernietigd. En ze zijn bij bewustzijn, zij ervaren pijn.

Gepijnigd worden. Het vuur en de zwavel veroorzaken die pijn.

Opb 14:10 die zal ook drinken van de wijn van Gods grimmigheid, die ongemengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en het Lam. Opb 14:11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid; en zij hebben dag en nacht geen rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt. (TELOS)

Opb. 20:11. De grote, witte troon

Opb 20:11  En ik zag een grote, witte troon en Hem die daarop zat, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. (TELOS)

Witte. Spreekt van reinheid en heiligheid.

Wegvluchtten. Aarde en hemel (kosmos) zijn door de zonde bezoedeld, aangetast en moeten wijken. De oude schepping moet verdwijnen. En dat gebeurt nu, want even later lezen wij "de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan".

Opb 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. (TELOS)

Opb. 20:12. Oordeel van de doden naar hun werken

Opb 20:12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. (TELOS)

De groten en de kleinen. Elders in dit Bijbelboek is de volgorde andersom: "kleinen en groten", zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Kleinen en groten.

Er werden boeken geopend. Gelijk dossiers, waarin iemands daden en uitlatingen zijn bijgehouden.

Boek van het leven. Hierin staan de namen van hen die eeuwig leven ontvangen hebben. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Boek van het leven

Volgens wat in de boeken geschreven staat. God heeft hun werken bijgehouden, vastgelegd, geregistreerd.

Opb. 20:13. Verschillende herkomst van de doden

Opb 20:13 En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. (TELOS)

De zee..., en de dood en de hades. Alsof het drie plaatsen zijn, plaatsen van de dood. Vergelijk ook vers 14, waar staat dat de poel van vuur - een plaats des doods - de tweede dood is.

In dit Bijbelboek worden de dood en de hades onderscheiden. Hierover en over de hades, zie Hades.

De doden die in haar waren. De mensen die in de zee verdronken zijn of wier lijken daarin geworpen zijn.

Opb. 20:14. De dood en de hades geworpen in de hel

Opb 20:14 En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. (TELOS)

De poel van vuur. Aanduiding van de hel.

Geworpen. Alsof het om personen, persoonlijke machten gaat. In vers 13 lijken het plaatsen te zijn, zij "gaven de doden die in hen waren".

Tweede dood. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Tweede dood.

Opb. 20:15. De verdoemde geworpen in de poel van vuur

Opb 20:15 En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur. (TELOS)

Dit laat, naar het schijnt, de mogelijkheid open dat er in deze laatste rechtszitting van God mensen zullen zijn die wel geschreven staan in het boek van het leven. Er zijn echter uitleggers die menen dat voor het laatste oordeel alleen mensen komen die veroordeeld zullen worden.

Boek van het leven. Hierin staan de namen van hen die eeuwig leven ontvangen hebben. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Boek van het leven

Poel van vuur. Een benaming van de hel.