Verzoeking

Uit Christipedia

Een verzoeking is een (mogelijke) aanleiding of hierdoor opgewekte, soms bijna onweerstaanbare drang om iets te doen wat niet passend, of zedelijk verkeerd is. Aan het begin van zijn openbare dienst kwam Jezus in verzoekingen in de woestijn.  

Verzoeking en aanvechting

Voorzover verzoeking een sterke drang is, zijn beide verzoeking en aanvechting een bijna onweerstaanbare drang om iets te doen wat niet passend, of zedelijk verkeerd is. Bij aanvechting staat het begrip van een hevige inwendige strijd sterk op de voorgrond, en is deze strijd een gevolg van de werking van boze lusten of neigingen, terwijl bij verzoeking het begrip van strijd minder op de voorgrond staat, en verondersteld wordt, dat de verkeerde neiging door anderen van buitenaf met opzet geprikkeld is, om ons als het ware op de proef te stellen.

Blaise Pascal (1623-1662) droeg om het blote lichaam een gordel met scherpe pennen, die hij er onbarmhartig in dreef, zodra hij de een of andere aanvechting gewaar werd. Zulke ‘gestrengheid tegen het lichaam, daaraan geen enkele eer bewijzend’ (Col. 2:23) verdient echter geen navolging. Wel hebben wij ons voor de zonde dood te rekenen, omdat we met Christus één zijn geworden in Zijn dood. Wij leven voor God, niet voor de zonde. Zondige lusten hebben wij te doden door ze bij het kruis te brengen, d.w.z. het ervoor te houden dat ons vlees met zijn hartstochten en begeerten met Christus gekruisigd is.

Aanvechting kan bij uitbreiding ook betekenen een sterke begeerte of lust om iets te doen, dat wel niet dadelijk kwaad is, maar dat men toch beter oordeelt na te laten: „Een onweerstaanbare aanvechting om te geeuwen.”

God en verzoeking

God kan ons in omstandigheden brengen die een verzoeking voor ons vormen. Hij doet dat niet om ons tot zonde te verleiden, maar om ons op de proef te stellen.

God beproefde Abraham door hem te verzoeken zijn zoon te offeren. 
Ge 22:1 En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht; en Hij zeide tot hem: Abraham! En hij zeide: Zie, [hier] ben ik! (SV)
Ge 22:1 En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, [hier] ben ik. (HSV)
Zou Abraham God gehoorzamen? Zou zijn liefde tot en gehoorzaamheid aan God sterker zijn dan zijn liefde voor zijn zoon Izak? 

God kan ons om bestwil in verzoeking brengen, maar de aanvechting, die daar het gevolg van is, gaat dikwijls uit van de zondige neigingen van ons eigen hart.

Daar het werkwoord 'verzoeken' zowel 'in verleiding brengen' als 'op de proef stellen' kan betekenen, gebruiken moderne Bijbelvertalingen voor Gods handelen 'op de proef stellen', 'beproeven', omdat God niemand verleidt tot zonde. 
Jak 1:13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word door God verzocht. Want God kan niet door het kwade verzocht worden en Hijzelf verzoekt niemand. Jak 1:14 Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. (TELOS)
Jezus werd door de Heilige Geest geleid in de woestijn, waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.
Lu 4:1  Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, Lu 4:2 veertig dagen verzocht door de duivel. En Hij at helemaal niets in die dagen, en toen zij waren geeindigd had Hij honger. Lu 4:3 De duivel nu zei tot Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tot deze steen dat hij brood moet worden. Lu 4:4 En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: ‘Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord van God’. (TELOS)
Door honger kunnen we in de verzoeking komen om te stelen. Door leed dat iemand ons aandoet, kunnen we in de verzoeking komen om ons te wreken of om wrok te gaan koesteren. De Heer Jezus leert in zijn voorbeeldgebed de bijzondere bede:
Mt 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. (TELOS)

Uitkomst

De uitkomst van de verzoekingen kan de dood zijn of de kroon van het leven. Jozef en de Heer Jezus kwamen glansrijk uit de verzoekingen. De verzoeking van Judas Iskariot voerde tot de dood, omdat hij het geld liefhad, de duivel volgde en de Heiland overleverde. Zijn begeerte werd bevrucht en baarde de dood. 

Uur van de verzoeking

In de toekomst komt er ‘het uur van de verzoeking’ of 'uur van de beproeving' over het hele aardrijk. De gelovigen worden hiervoor bewaard.
Opb 3:10 Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (TELOS)
Het Griekse woord vertaald door 'verzoeking' is πειρασμου, een vervoeging van πειρασμος, peirasmos, wat betekent[1]: 1) een op de proef stellen, beproeving, proef (bijvoorbeeld in Gal. 4:14), bijvoorbeeld iemands trouw, oprechtheid, standvastigheid. Het kan ook gaan om een uitwendige of inwendige verleiding tot zonde zijn. Het kan betrekking hebben op een opstandig uitdagen van God om Zijn macht of gerechtigheid te bewijzen. Het strongnummer is G3986. Waarschijnlijk is het uur van de verzoeking de tijd dat de mensen op aarde gedwongen worden het Beest en zijn beeld te aanbidden (vgl. Opb. 14:9) op straffe van de dood. 
Opb 13:14 En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. Opb 13:15 En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. (TELOS)
Deze afgoderij is een groot kwaad in de tijd van het einde. Er wordt in Openbaring meermalen naar verwezen. De martelaren, die de afgoderij geweigerd hebben en daarom door onthoofding gedood zijn, zullen na afloop van het uur der verzoeking worden opgewekt:
Opb 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. (TELOS)
De drie vrienden van Daniël in Babylon kwamen eertijds in een soortgelijke verzoeking. Op zeker ogenblik moest iedere onderdaan op straffe van de dood het gouden beeld van koning Nebukadnezar aanbidden. Daniels vrienden weigerden en werden daarop in een brandende oven geworpen. Maar gelukkig kwam een hemels wezen hen te hulp en bewaarde hen in de oven. Nebukadnezar zei: "Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op [die van] een zoon van de goden." (Dan. 3:25). In het begin van de menselijke geschiedenis is er ook een uur van verzoeking: de verzoeking en misleiding door de slang (duivel) in de hof van Eden. Hiernaar wordt impliciet verwezen in Opb. 12:9, die spreekt van de duivelse misleiding van "het hele aardrijk".
Opb 12:9  En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. (Telos)
Het einde van de menselijke geschiedenis vóór de openlijk gevestigde heerschappij van Christus is dus eveneens een 'uur van verzoeking' voor hen die op de aarde wonen.

Volgens Lee Brainard slaat 'het uur van de verzoeking' op de periode tussen de ontrukking (opname) van de gemeente en de wederkomst van Christus op aarde[2]. Volgens Roger Liebi echter ziet 'het uur van de verzoeking' op de periode tussen de ontrukking (opname) van de gemeente en de 2e helft van de laatste jaarweek van Daniël.[3]

Meer informatie

Art. Verzoeken

Bron

Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908) s.v. Aanvechting — verzoeking. Hieruit is op 25 mei 2013 tekst opgenomen. 

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. The Day of The Lord: Seven Facts Many Have Missed. Youtube.com: Soothkeep, 3 juli 2022. Vanaf 17 min. Voordracht door Lee Brainard.
  3. Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. Vanaf 30 min.