Toekomst

Uit Christipedia

Over de toekomst spreekt de Bijbel op vele plaatsen. God heeft in Zijn Woord het begin en het einde van de geschiedenis van de mensheid op aarde bekendgemaakt, 'de eerste dingen', en tevens de eeuwige toestand met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Kennis van de toekomst. Uit onszelf kunnen wij mensen de toekomst niet kennen. Het weer bijvoorbeeld is moeilijk te voorspellen: hoe meer dagen vooruit voorspeld wordt, hoe groter de kans op een misser. Een oud spreekwoord zegt: hij die leeft op grond van de glazen bol, loopt op veel gebroken glas[1]. Een christen leeft echter bij het licht van Gods woord.

Openbaring van de toekomst. Onze God is de Alwetende, Hij overziet verleden, heden en toekomst. Hij heeft ons toekomstige gebeurtenissen verkondigd.
Jes 46:10  Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher [de dingen] die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen; (HSV)
De toekomst is deels door God geopenbaard. In de Bijbel, het meest verspreide boek ter wereld, kan de mens veel te weten komen. Aan gelovigen in Christus wordt de toekomst geopenbaard door de Heilige Geest. Hij verkondigt 'de toekomstige dingen' (Joh. 16:13). 
Joh 16:13 Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. (TELOS)
De eerste dingen en daarna. Wat er in het verleden gebeurde en vandaag gebeurt, de schepping van hemel en aarde, de zondeval en al zijn verdrietige gevolgen op aarde, behoort in Gods plan tot 'de eerste dingen'. Hierna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Opb 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. (...) Opb 21:4 En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Opb 21:5 En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. (TELOS)
Toekomst tijdrekenkundig pretrib.jpg

Wat betreft de toekomst van de 'eerste dingen' staat de Gemeente van Christus, Israël en de volken nog veel te wachten. 

 1. De wegrukking van de Gemeente van Christus
 2. De zeventigste (laatste) jaarweek van Daniël, die aanvangt met een verbondsluiting.
 3. Het oordeel van de wereld, 'de komende toorn' (1 Th. 1:10)
 4. De verschijning van Christus in de wereld
 5. De bekering van Israël
 6. Het oordeel der volken voor de troon van Christus
 7. Het duizendjarig vrederijk
 8. Het laatste oordeel

Volgorde der gebeurtenissen

De voorzegde gebeurtenissen, genoemd in zo'n 500 onvervulde voorzeggingen (zie Voorzegging), zijn niet alle met zekerheid in een tijdsorde te plaatsen. De Amerikaanse schrijver en spreker Bill Salus heeft een poging gedaan om ze in volgorde van tijd te schikken[2]. Tijdrekenkundig verdeelt hij ze in drie groepen.

 1. Gebeurtenissen die nu al kunnen gebeuren of waaraan weinig vooraf hoeft te gaan.
 2. Gebeurtenissen die daarna, pas als de eerste groep heeft plaatsgevonden, gebeuren[3];
 3. Gebeurtenissen die plaatsvinden, pas nadat de tweede groep heeft plaatsgevonden[4].

De eerste groep behelst gebeurtenissen die Salus in een volgorde van tijd plaatst[1][5]:

 1. De opname van de Gemeente (1 Thess. 4:15-18); 1 Cor. 15:51-52);
 2. De afrekening met Elam, tegenwoordig een deel van Iran (Jer. 40:34-39);
 3. De verwoesting van Damascus (Jes. 17);
 4. De verwoesting van Jordanië (Jer. 49:1-6);
 5. De verschrikking van Egypte (Jes. 19:1-18);
 6. De oorlog van Israël met naburige volken en groepen (Psalm 83; Zach. 12:1-8), waarbij het huis van Ezau (Edom) uitgeroeid wordt;
 7. Uitbreiding van Israëls land (Obadja:18-20);
 8. Israël is groter, veiliger en welvarender (Ez. 38:8-13);
 9. De invasie door Gog en zijn internationale coalitie, landen die in een wijdere kring om Israël liggen (Ezech. 38).

Deels onzeker

De volgorde van de gebeurtenissen is deels onzeker. Bijbelgetrouwe onderzoekers komen dan ook tot verschillende conclusies (hypothesen). De opname van de Gemeente staat bovenaan, maar kan, onder anderen volgens Bill Salus, ook na een van de genoemde gebeurtenissen plaatsvinden. De genoemde gebeurtenissen zullen gevolgen die wereldwijd gevoeld worden.

De opname kan volgens sommigen na de invasie door Gog plaatsvinden, volgens anderen[6] is dat onwaarschijnlijk, daar de invasie al catastrofale gevolgen zal hebben, waarvoor de gemeente bewaard zal worden.

Wanneer vindt de invasie door Gog plaats? Ook hierop worden verschillende antwoorden gegeven. Een ander voorbeeld is Ps. 83. Sommigen menen dat de Psalm al vervuld. Een ander[7] denkt dat Ps. 83 en de invasie van Gog tegelijkertijd plaatsvinden. Weer een ander[8] meent dat het afzonderlijke oorlogen zijn.

De navorsing van de volgorde van de voorzegde gebeurtenissen is te vergelijken met die van de voorzeggingen aangaande de eerste komst van Christus.
1Pe 1:10  Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, 1Pe 1:11  terwijl zij navorsten welke of wat voor tijd de Geest van Christus die in hen was, aanduidde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. (Telos)

Schaduw van de toekomst

De toekomst werpt zijn schaduw al uit. De voetstappen van de Naderende zijn als het ware al te horen. De laatste honderd jaar toont een toeneming van grote aardbevingen. En het toneel van de eindtijd wordt opgesteld, de podiumstukken worden geplaatst.

Voorbereidingen. Er zijn voorbereidingen gaande voor de bouw van de toekomstige tempel, de Tempel van de Antichrist, en de dienst in deze tempel. Dit is een plaatselijke voorbereiding.

Voor sommige toekomstige gebeurtenissen die een globaal karakter hebben, wordt een globaal raamwerk opgezet, zijn de voorwaarden aanwezig. Eén toekomstige gebeurtenis is het ingaan van de volheid der volken.
Ro 11:25  Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; (Telos)
Hiervoor moeten de volken wel bereikt worden met het evangelie. Dit gebeurt.

Vanaf de 20e eeuw is het menselijk raamwerk voor voorzegde wereldwijde economische, politieke en communicatieve gebeurtenissen opgezet. Delen van dat raamwerk zijn (waarschijnlijk): de Verenigde Naties en haar afdelingen, de Europese Unie, de wereldwijde infrastructuur voor de uitwisseling van beeld, geluid en tekst (internet), het elektronisch betalingsverkeer.

Deze zaken en ontwikkelingen bereiden het toneel van de eindtijd voor. Ze zorgen ervoor dat de onvervulde voorzeggingen in de Bijbel in een kort tijdsbestek vervuld kunnen worden.

→ Zie Tekenen der tijden voor het hoofdartikel.

Opneming van de gemeente

De gemeente van Christus, die in deze genadetijd wordt verzameld uit alle volken, zal door haar hoofd, de Heer Jezus, worden gered van de toorn van God die over de wereld komt (1 Thess. 1:10) en worden opgenomen in de hemel, om altijd bij Hem te zijn (1 Thess. 4; Joh. 15:1v). Want God heeft zijn kinderen 'niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus' (1 Th. 5:9). Daarbij komt dat de Gemeente of de Kerk een hemelse bestemming heeft.

Vóórdat Gods toorn over de wereld wordt uitgegoten, worden zijn kinderen in een ogenblik weggerukt.  
1Th 1:10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. (TELOS)
1Th 5:8 Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop van de behoudenis; 1Th 5:9 want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, 1Th 5:10 die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem leven. (TELOS)
Het is Jezus de Heiland, de Zoon van God, die de gelovigen redt van de komende toorn. Zij wordt plotseling opgenomen van de aarde en dan ingevoerd in het Vaderhuis met de vele woningen.  Deze redding is te vergelijken met en wordt ook voorafgebeeld door de redding van Lot en zijn dochters. Voordat Sodom en Gomorra werden verwoest, werden Lot en zijn gezin als het ware weggerukt door engelen. 
Ge 19:16 [Lot] aarzelde echter; daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de HEERE hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. (HSV)
→ Zie Opname van de gemeente voor het hoofdartikel

Beoordeling van de heiligen

Mt 7:1  Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld;  Mt 7:2  want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u worden geoordeeld, en met de maat waarmee u meet, zal u worden gemeten. (Telos)
Lu 6:37  En oordeelt niet en u zult geenszins worden geoordeeld; veroordeelt niet en u zult geenszins worden veroordeeld; laat los en u zult worden losgelaten; (Telos)
Mt 25:14  Want het is als een mens die buitenslands ging en zijn eigen slaven riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. (...) Mt 25:19  Na lange tijd nu kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. (... ) Mt 25:21  Zijn heer zei tot hem: Voortreffelijk, goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen; ga de vreugde van je heer in. (...) Mt 25:23  Zijn heer zei tot hem: Voortreffelijk, goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen; ga de vreugde van je heer in. (Telos)
Lu 19:15  En het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het koninkrijk had ontvangen, dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven, bij hem geroepen moesten worden, om te weten wat zij aan de zaken hadden verdiend. (Telos)
Ro 14:10  Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden;  Ro 14:11  want er staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden’.  Ro 14:12  Dus zal dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.  Ro 14:13  Laten wij dan niet meer elkaar oordelen; maar komt liever tot dit oordeel, dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst, of een aanleiding tot vallen. (Telos)
1Co 4:3  Maar het betekent voor mij het minste, dat ik door u of door een menselijk gericht word beoordeeld; ja, ik beoordeel ook mijzelf niet.  1Co 4:4  Want ik ben van mij niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; maar Hij die mij beoordeelt, is de Heer. 1Co 4:5  Oordeelt daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken; en dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. (Telos)
2Co 5:9  Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn. 2Co 5:10  Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad. 2Co 5:11  Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, overreden wij de mensen; maar voor God zijn wij openbaar geworden, en ik hoop dat wij ook in uw gewetens openbaar zijn geworden. (Telos) 1Pe 5:4  En wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. (Telos)

Aanloopperiode?

Wellicht is er na de opneming van de Gemeente een aanloopperiode tot de 70e jaarweek van Daniël. Deze jaarweek vangt aan met de bevestiging van 'het verbond' (Dan. 9). Bill Salus spreekt van de 'post-rapture pre-tribulation' periode[9]. Ook Roger Liebi rekent met zo'n periode[10].

Duur. Hoe lang de aanloopperiode zal duren, weten wij niet. Bill Salus, een Amerikaanse schrijver die aan de aanloopperiode gelooft[11], meent dat de periode enkele jaren zal duren. De Amerikaan Gary Stearman sluit niet uit dat de periode wel 10, 12 jaren zal duren[12]. Volgens hem komt de periode overeen met de tijd van de eerste vijf oordeelszegels (Opb. 6). De martelaren van het vijfde zegel sterven vóór de laatste jaarweek van Daniël.

Gebeurtenissen. Mogelijk worden in deze periode al een of meer oordeelszegels (zie Openbaring van Johannes) geopend. Volgens de genoemde Bill Salus worden dan de eerste vijf zegels geopend[13]. Het eerste zegel brengt volgens Salus de openbaring van de mens der zonde, grote wetteloosheid en bedrieglijke tekenen en wonderen (vgl. 2 Thess. 2). Bij de opening van het tweede zegel breken oorlogen los. Misschien vindt dan plaats de afrekening met Elam, de vervulling van Psalm 83, de voorzegde verwoesting van Damascus, de invasie door Gog in het land van Israël.

Het vijfde zegel betreft martelaren die God vragen tot hoelang het duurt dat God hun bloed wreek aan de aardbewoners (Opb. 6:9-10). 'Hoelang?' is ook een vraag aangaande deze aanloopperiode. Daarentegen is de laatste jaarweek van Daniël in de tijd duidelijk verdeeld en afgebakend: 2 x 3,5 jaar, te beginnen met een verbondsbekrachtiging. De martelaren van het vijfde zegel sterven vóór de laatste jaarweek van Daniël.

'Geen aanloopperiode'. Sommigen verwerpen de gedachte van een aanloopperiode. Zij wijzen op de historische voorbeelden: op dezelfde dag, nadat Noach en zijn gezin in de ark waren gegaan, kwam de zondvloed, en op dezelfde dag, nadat Lot en zijn gezin waren weggevoerd uit Sodom, ging de stad ten onder.

Afrekening met Elam

Elam wordt niet genoemd als deelnemer aan de coalitie van Gog. Dat is een reden om aan te nemen dat de vervulling van de profetie aangaande Elam eerder inzet[14].

Wanneer Israël en/of[15] een anderen Iran aanvallen, zal Iran zijn proxy's (Hezbollah, Islamitische Jihad, Hamas, milities in Syrië, Houthi's, sjiitische milities in Irak) en bondgenoot Syrië oproepen om Israël aan te vallen.

Hierdoor zal Israël zwaar lijden, zwaar beschadigd worden, bijna leeggeschud als een olijfboom (Jes. 17:4-6). Als reactie zal Israël mogelijk Damascus verwoesten en zodoende de onheilsprofetie aangaande Damascus vervullen[5].

Verwoesting van Damascus

De voorzegde verwoesting van Damascus (Jes. 17), de hoofdstad van het Arabische land Syrië, zal allicht de toorn en vrees opwekken van de naburige Arabische volken, die vrezen voor het lot van hun hoofdsteden. De verwoesting van Damascus leidt mogelijk tot de vervulling van Psalm 83[14][5], die ervan spreekt dat naburige volken tegen Israël samenspannen om deze staat te vernietigen en zijn land in bezit te nemen.

Oorlog met buurvolken (Psalm 83)

De buurvolken genoemd in Psalm 83 delen grenzen met Israël. Zij zijn de Joodse staat vijandig gezind. Ze spannen samen om Israël van de kaart te vegen en het land in bezit nemen. Die kwalijke aandrift vinden wij bij de huidige Arabische buurlanden van Israël. Bij deze oorlog zal Edom uitgeroeid worden[16].

Misschien is het zwaar gehavende Israël nu, in de ogen van de buurlanden, rijp om weggeraapt te worden; is nu de tijd daar om de Joodse staat van de kaart te vegen. Echter, Israël wint deze oorlog, waarmee het profetische gebed van Asaf (Ps. 83) in vervulling gaat.[5]

Verband met Gogs invasie. Na deze oorlog met de buurlanden, een grote oorlog in het Midden-Oosten, kan er vrede en rust voor Israël komen, een vrede waarvan Ezechiël spreekt, een vrede welke echter door een invasiemacht onder leiding van Gog echter wordt verstoord[17]. Een andere gedachte is dat de oorlog van Psalm 83 en de invasie van Gog niet twee separate oorlogen zijn, maar twee aspecten van dezelfde massieve oorlog tegen Israël[18].

Gogs invasie en nederlaag

De invasie door Gog in het land van Israël is een belangrijke gebeurtenis in de eindtijd. Zij vereist een zekere toestand van Israël: zonder muren, veiligheid, Israël hervergaderd in het land. Deze toestand wordt misschien voorbereid door de vervulling van Psalm 83, de verwoesting van Damascus[14] en de afrekening met Elam (Jer. 25:25; 49:34-39).

Thans (sept. 2022) is Israël één van de meest door afrasteringen, muren, grenscontroles e.d. versterkte landen van de wereld; het land is een fort. De grenshekken zijn de reden waarom de vijanden Hamas en Hezbollah tunnels onder de hekken door hebben gegraven.

In de beschrijving van de invasie door Gog met een internationale coalitie worden Israëls buren (Hamas, Hezbollah, Syrië, Felicië, Egypte, Jordanië) niet genoemd, omdat die misschien bij de vervulling van Ps. 83 zijn uitgeschakeld[5].

Oordeel van het aardrijk

Nadat de gemeente van de aarde is weggenomen, komt de toorn van God over 'de zonen der ongehoorzaamheid'. 
Col 3:5 Doodt dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is,  Col 3:6 om welke dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid.  (TELOS)
Wat God tegen Israël zei, geldt ook de wereld.
Eze 33:11  Zeg tegen hen: [Zo waar] Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, ... ? (HSV)
Afbraak en wederopbouw. God zal het aardrijk rechtvaardig oordelen. Er zal een grote verwoesting plaatsvinden, de ellende zal groot zijn. De wereld ondergaat deze verwoesting niet slechts lijdelijk, zij heeft er een actief aandeel in, ja, zij heeft die aan zichzelf te wijten. Na de afbraak volgt echter een wederopbouw, na de sloop verrijst een nieuw gebouw. Daar komen 'de tijden van de herstelling van alle dingen'. 
Hnd 3:19 Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer Hnd 3:20 en Hij de voor u voorbestemde Christus, Jezus zendt, Hnd 3:21 die de hemel moet opnemen tot op de tijden van de herstelling van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. (TELOS)
Ps 96:9  Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde. Ps 96:10  Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Ps 96:11  Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise met haar volheid. Ps 96:12  Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des wouds juichen.  Ps 96:13  Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid. (SV)
Opperrechter. God zal het aardrijk oordelen door Jezus. 
Hnd 17:31 omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken. (TELOS)
In het laatste Bijbelboek zien wij dat het Lam de zegels van het boek opent. 
Opb 5:9 En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (TELOS)

In zijn rede over de toekomstige dingen (o.a. in Marcus 13) gebruikt de Heer Jezus tijdsordelijke aanduidingen:

 1. 'het begin van de weeën' (Marc. 13:9). Dit is 'nog niet het einde' (Marc. 13:7, vgl. 13:13 'volharden tot [het] einde'): misleiding, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden
 2. 'Dan' (Matth. 24:9), mogelijk in de betekenis van 'daarna, vervolgens', dus na het begin van de weeën: haat jegens en vervolging en doding van de uitverkorenen, velen komen ten val, geestelijke misleiding, conflicten binnen families, wetteloosheid, liefdeloosheid, wereldwijde evangelieprediking. Het is echter mogelijk dat dit alles nog deel uitmaakt van het 'begin van de weeën'.
 3. 'dan zal het einde komen' (Matth. 24:14), de dagen van de grootste verdrukking aller tijden (Marc. 13:14-23; 'die dagen', vs. 17, 19, 20): ingeluid door de gruwel der verwoesting op de heilige plaats, vluchten, gevaar voor alle leven, valse christussen en profeten,
 4. 'die dagen, na die verdrukking' (Marc. 13:24v): verduistering van zon en maan en andere kosmische verschijnselen, wederkomst van de Heer Jezus, bijeenverzameling van Zijn uitverkorenen
Begin van de weeën. In de fase van 'het begin van de weeën' is een ernstig verschijnsel: misleiding. Deze misleiding is op zichzelf geen wee, geen smartelijk iets, maar een begeleidend fenomeen. Zij is het eerste waar de Heer Jezus zijn discipelen op wijst, als ze gevraagd hebben naar de tijd dat de tempel verwoest wordt, en naar het teken van zijn komst en van de voleinding van de eeuw (Matth. 24:3).
Mt 24:4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Mt 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. (TELOS)
Mr 13:6 Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en zij zullen velen misleiden. (TELOS)
De misleiding komt door valse christussen en valse profeten. Deze misleiding vormt een groot geestelijk gevaar, omdat er vele valse christenen en valse profeten zullen opstaan en zij grote tekenen en wonderen zullen doen. Het gevolg is dat helaas velen misleid worden. De misleiding schijnt ook plaats te vinden in de tijd van de grootste verdrukking ooit. 
Mr 13:20 En als de Heer die dagen niet had verkort, zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen verkort. Mr 13:21 En als dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet. Mr 13:22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en tekenen en wonderen geven om zo mogelijk de uitverkorenen te misleiden. Mr 13:23 Kijkt u echter uit! Van tevoren heb Ik u alles gezegd. (TELOS)
Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. (TELOS)
De misleiding bestaat dus in de valse woorden, tekenen en wonderen die velen zouden kunnen doen geloven dat deze of gene de Messias, de Verlosser of een woordvoerder (profeet) van God is. Oorlogen. Het 'begin van de weeën' behelst ook oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. 
Mr 13:7 Wanneer u nu zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt niet verschrikt, want het moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeen. (TELOS)
Aardbevingen. Daarnaast zullen er in het begin der weeën aardbevingen gebeuren. 
Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeen. (TELOS)
Tot de eerste rampen in het boek Openbaring behoort een 'grote aardbeving'.
Opb 6:12 En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed, (TELOS)
Hongersnoden. Daarenboven zullen in het begin der weeën hongersnoden voorkomen.
Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeën. (TELOS)
God zal de hemelen en de aarde doen beven. De macht van de koninkrijken der wereld zal gebroken worden. 
Hag 2:20 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Haggaï, op de vierentwintigste van de maand: Hag 2:21 (2:22) Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda: Ik zal doen beven de hemel en de aarde. Hag 2:22 (2:23) Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen; de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Hag 2:23 (2:24) Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealthiël, Mijn dienaar, nemen, spreekt de HEERE. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb Ik verkozen, spreekt de HEERE van de legermachten. (HSV)
Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeen. (...) Mr 13:24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, Mr 13:25 en de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten die in de hemelen zijn, zullen wankelen. Mr 13:26 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. (TELOS)
Opb 6:12 En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed,  Opb 16:18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er kwam een grote aardbeving, zoals er niet geweest is sinds er een mens op de aarde is geweest: zo’n aardbeving, zo groot!  (TELOS)
Vervolging van de discipelen en evangelisatie. Na het begin van de weeën zullen de leerlingen van de Heer verdrukt en gedood worden. Ze zullen overal gehaat worden, 'door alle volken' (Matth. 24:9). Tegelijkertijd zal overal, 'over het hele aardrijk' (Matth. 24:14), het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden.
Mt 24:9 Dan zullen zij u overleveren om verdrukt te worden en u doden, en u zult gehaat zijn door alle volken ter wille van mijn naam. Mt 24:10 En dan zullen velen ten val komen en elkaar overleveren en elkaar haten. Mt 24:11 En vele valse profeten zullen opstaan en zij zullen velen misleiden. Mt 24:12 En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkoelen. Mt 24:13 Wie echter zal volharden tot het einde, die zal behouden worden. Mt 24:14 En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. (TELOS)
144.000 Israëlieten. Uit twaalf stammen van Israël zullen 144.000 'slaven van God' (Opb. 7:3) verzegeld worden. Daarna wordt een grote menigte gezien van mensen die uit de grote verdrukking komen. Mogelijk zijn dezen geworven door de dienst van de slaven van God.

Israël 

In Israël zal de tempel herbouwd worden, zie Tempel van de Antichrist. Israël zal gelouterd worden in een tijd van grote verdrukking. Jezus Christus zal het oude verbondsvolk verlossen, het zal Hem erkennen als hun Messias. Heel Israël zal behouden worden en een zegen in het midden van de aarde worden.

Zie Toekomst van Israël. voor het hoofdartikel.

Ontwijding van de tempel

De derde tempel zal ontwijd worden door de plaatsing van een afgodsbeeld, waarschijnlijk het beeld van het Beest, in de voorhof van de tempel. Bovendien zal de antigodsdienstige en wetteloze 'mens der zonde' in het tempelhuis gaan zitten en zichzelf tot God verheffen.
2Th 2:4  die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. (Telos)

Vlucht naar de bergen

Wanneer 'de gruwel van de verwoesting', een afgodsbeeld, waarschijnlijk het beeld van het Beest, geplaatst is in de voorhof van de tempel te Jeruzalem, zullen gelovigen in Judea op de geschreven aanwijzing van Jezus vluchten naar de bergen.
Mt 24:15  Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan in de heilige plaats, -laat hij die het leest, erop letten! -laten dan zij die in Judea zijn, Mt 24:16  vluchten naar de bergen; (Telos)
Volgens Roger Liebi vluchten zij naar de bergen van Efraïm en naar Moab[19].

De grote verdrukking

In het Midden-Oosten zullen verschillende machtsblokken met elkaar in botsing komen. Volgens een uitlegger[19] ontbrandt er een wereldoorlog van 120 dagen (3,5 jaar). Dit brengt voor Israël en de wereld de grote verdrukking.

De koning van het zuiden (Egypte) zal Israël aanvallen. Vervolgens zal de koning van het noorden Israël, dat geregeerd wordt door de antichrist, binnenvallen en het hele land, dat als een lusthof is, verwoesten (Joël 2:3)[19]
Da 11:40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem [met de horens] stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, [ze] overspoelen en erdoorheen trekken. Da 11:41 Hij zal het sieraadland binnentrekken, en vele [landen] zullen struikelen. Maar deze [zijn het die] aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon. Da 11:42 Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Da 11:43 Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen [treden]. Da 11:44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. Da 11:45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben. (HSV)
Joe 2:3  Ervóór verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam; ervóór is het land als de hof van Eden, en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. (HSV)

Komst van Christus

Na de 3,5 jaren (1260 dagen) van de grote verdrukking zal de Heer Jezus met zijn gemeente overwinnend verschijnen in deze wereld en met Hem over de aarde regeren in het duizendjarig vrederijk. 
Opb 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. (...) Opb 19:14 En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. Opb 19:15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige. Opb 19:16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam: Koning van de koningen en Heer van de heren. (...) Opb 19:19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. (TELOS)
Vergelijk
Ps 68:4 (68:5) Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. (...) Ps 68:17 (68:18) De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. (...) Ps 68:33 (68:34) Die rijdt door de aloude hemel der hemelen; zie, Hij laat Zijn stem klinken, een stem met macht. (HSV)
In meerdere slagen zal de Heer de vijanden overwinnen[20]: in Edom, in Harmagedon en bij Jeruzalem. In Edom, in het huidige Zuid-Jordanië, zal een volkerenslag plaatsvinden (Jes. 63; Hab. 3).
Jes 63:1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. Jes 63:2  Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt? Jes 63:3  Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. Jes 63:4  Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen. Jes 63:4  Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen. (SV)
Hab 3:3  God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof. Hab 3:4  En er was een glans als des lichts, Hij had hoornen aan Zijn hand, en aldaar was Zijn sterkte verborgen.  Hab 3:5  Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en de vurige kool ging voor Zijn voeten henen. (SV)
Ook is er een slag in Harmagedon, in Noord-Israël. De Heer zal ook daar verschijnen en de legers van het Westen vernietigen. Het Beest en de valse profeet, die daar zijn, zullen worden opgepakt en in de hel worden geworpen.

Tenslotte is er een slag bij Jeruzalem, waar de Heer Jezus verschijnt en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Daarbij zal het leger van de koning van het Noorden worden vernietigd.

Inwijding van de 3e tempel

Na 1290 dagen zal de wedergekomen Heer Jezus volgens een uitlegger de derde tempel, die ontwijd was door het afgodsbeeld en het optreden van de Mens der zonde in het tempelhuis, opnieuw inwijden, waarna de offerdienst hervat zal worden[21].
Da 12:11  En van dien tijd af, dat het gedurig [offer] zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen. Da 12:12  Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen. (SV)
1260 + 75 = 1335 dagen na het begin van de tweede helft van Daniëls laatste jaarweek breekt de rust voor Israël aan[21].

Invasie en nederlaag van Gog?

Volgens sommigen vindt nu pas, wanneer Israël hersteld is van de oorlog, de invasie en nederlaag van Gog plaats[21].

Oordeel der levenden

De oordelen zullen leiden tot vernedering van de hoogmoedigen.
Jes 2:10  Ga in den rotssteen, en verberg u in het stof, vanwege den schrik des HEEREN, en om de heerlijkheid Zijner majesteit. Jes 2:11  De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden; en de HEERE alleen zal in dien dag verheven zijn. (SV)
Wanneer de Zoon des mensen gekomen is en zit op Zijn troon, zullen alle volken voor Hem worden verzameld. Dan zal hij de rechtvaardigen scheiden van de onrechtvaardigen.
Mt 25:31 Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid; Mt 25:32 en voor Hem zullen alle volken worden verzameld, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt; Mt 25:33 en Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linker. (TELOS)
De rechtvaardigen, die goed aan Jezus' broeders hebben gedaan, zullen het Vrederijk ingaan, het koninkrijk beërven. (Matth. 25:34v). De onrechtvaardigen zullen naar de hel verwezen worden (Matth. 25:41v.). In de gelijkenis van de ponden staat:
Lu 19:14  Zijn burgers echter haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen: Wij willen niet dat deze over ons regeert. (...) Lu 19:27  Die vijanden van mij evenwel, die niet wilden dat ik over hen regeerde, brengt ze hier en slacht ze in mijn bijzijn af. (Telos)

Bekering der volken

De volkeren zullen, na de oordelen van God over deze aarde en de verschijning van de Heer Jezus in heerlijkheid, zich bekeren tot God. Zij zullen de Koning der koningen, de Heer Jezus, erkennen. Ze zullen Gods weg en heil kennen en Hem loven. Ze zullen zich verblijden en juichen. De Heer Jezus zal hen leiden. Alle einden der aarde zullen God vrezen. Hiervan spreekt onder andere Psalm. 67. 

Psalm 67

1.
lamənaṣṣēḥ binəḡînōṯ mizəmwōr šîr: 
Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.

2.
’ĕlōhîm yəḥānnēnû wîḇārəḵēnû yā’ēr pānāyw ’itānû selâ: 
God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela

3.
lāḏa‘aṯ bā’āreṣ darəkeḵā bəḵāl-gwōyim yəšû‘āṯeḵā:
Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
onder alle heidenvolken Uw heil.

4.
ywōḏûḵā ‘ammîm ’ĕlōhîm ywōḏûḵā ‘ammîm kullām: 
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

5.
yiśəməḥû wîrannənû lə’ummîm kî-ṯišəpōṭ ‘ammîm mîšwōr ûlə’ummîm bā’āreṣ tanəḥēm selâ: 
De natiën zullen zich verblijden en juichen,
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
de natiën op de aarde zult U leiden. Sela

6.
ywōḏûḵā ‘ammîm ’ĕlōhîm ywōḏûḵā ‘ammîm kullām: 
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

7.
’ereṣ nāṯənâ yəḇûlāh yəḇārəḵēnû ’ĕlōhîm ’ĕlōhênû:
De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
God, onze God, zegent ons.

8.
yəḇārəḵēnû ’ĕlōhîm wəyîrə’û ’ōṯwō kāl-’afəsê-’āreṣ: 
God zegent ons
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

De Israëlische zangeres Etti Ankri (geb. 1963) zingt Psalm 67
in het Hebreeuws. Nederlandse overschrijving en vertaling
(in Herziene Statenvertaling)is hiernaast gegeven[22].


Bron: Youtube.com, duur ca. 4 minuten.

Mederegeerders van Christus

De Heer Jezus verheft de verlosten in de hemel tot zijn heerlijkheid (Rom. 8: 17). Daarom heet het ook van de overwinnaars, dat zij met Hem heersen zullen (Matth. 19: 28. Luk. 22: 29. 2 Tim. 2: 12. Openb. 2: 26 v.; 3: 21; 22: 5, vgl. Dan. 7: 18). In Openb. 20: 4, wordt in het bijzonder van hen, die deel hebben aan de eerste opstanding, gezegd, dat zij met Christus regeren zullen 1000 jaren. In de gelijkenis van de slaven en de hun toevertrouwde ponden geeft de Heer aan de goede slaven regeermacht over steden:
Lu 19:17  En hij zei tot hem: Goed zo, goede slaaf; omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over tien steden. (...) Lu 19:19  Hij nu zei ook tot deze: En jij, wees heer over vijf steden. (Telos)

Dierenrijk

Nadat de wilde dieren een aandeel hebben gehad in het vermeerderen van de ellende op aarde (Opb. 6:8), komt het dierenrijk bij Christus' verschijning tot rust. Dat zal globaal dan wel regionaal (in het Beloofde Land) waar te nemen zijn.
Jes 11:6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest [vee] zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. (HSV)
Jes 65:25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang - zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.  (HSV)

Tempel van het vrederijk

Een nieuwe tempel zal worden gebouwd. Zij zal worden vervuld met Gods heerlijkheid (zie Tempel van Ezechiël). In Jeruzalem zal naar de betekenis van haar naam (eindelijk) vrede zijn.
Hag 2:6 (2-7) Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig [tijds] zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. Hag 2:7 (2-8) Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen [tot] den Wens aller heidenen, en Ik zal, dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen. Hag 2:8 (2-9) Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen. Hag 2:9 (2-10) De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen. (SV)

Eeuwige toestand

Na het duizendjarig vrederijk en het laatste oordeel (voor de grote witte troon) schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan breekt de eeuwige toestand aan. 
Opb 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. Opb 21:2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. Opb 21:3 En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God. Opb 21:4 En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Opb 21:5 En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Opb 21:6 En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven uit de bron van het water van het leven om niet. Opb 21:7 Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal Hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. (TELOS)
De meeste uitleggers denken dat de eerste hemel en de eerste aarde zullen ophouden te bestaan, geheel verdwijnen en de nieuwe hemel en aarde een nieuwe schepping zullen wezen, 100% nieuw, een creatie uit het niets. Een andere uitlegging[23] zegt dat de bestaande hemel en aarde veranderd, vernieuwd, gerenoveerd zullen worden; ze zullen overgaan in een andere toestand, gelijk wij gelovigen overgaan in een nieuwe staat. Gelovigen zijn een nieuwe schepping, maar ze zijn niet eerst vernietigd en hebben niet opgehouden te bestaan. Vgl. Opb. 21:5: "Zie, Ik maak alles nieuw", lett. "Zie, nieuw maak ik alles". De schepping hoopt vrijgemaakt te worden van de huidige staat, niet om vernietigd te worden.
Ro 8:19  Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. Ro 8:20  Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft), Ro 8:21  in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Ro 8:22  Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Ro 8:23  En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. (Telos)
De recreatie-opvatting, de meerderheidsopvatting, staat tegenover de renovatie-opvatting.

Hieronder zingt Anja Schraal Opb. 21:1-7.

Offenbarung 21, 1-7[24]

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde;
  En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen,
  want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan,
und das Meer ist nicht mehr.
  en de zee is niet meer.

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem,
  en ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
von Gott aus dem Himmel herabkommen,
  van God uit de hemel neerkomen,
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.
  bereid als een versierde bruid voor haar man.

Und ich hörte eine grosse Stimme von dem Thron her, die sprach:
  en ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die sprak:

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen!
  Zie daar, de tent van God bij de mensen!
Und Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein,
  En Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn,
und Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.
  en Hijzelf, God met hen, zal hun God zijn.

Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,
  En God zal afwissen alle tranen van hun ogen,
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid
  En de dood zal niet meer zijn, noch leed
noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein;
  nog geschrei noch pijn zal er meer zijn;
denn das Erste ist vergangen.
  want het eerste is voorbijgegaan.

Siehe, Ich mache alles neu! (2x)
  Zie, Ik maak alles nieuw! (2x)

(Herhaling vanaf 'Siehe da'...')

Und Er sprach zu mir: Es ist geschehen!
  En Hij sprak tot mij: het is gebeurd!
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.
  Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde.
Ich will dem Durstigen geben
  Ik zal de dorstigen geven
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst!
  uit de bron van het levende water om niet!

Wer überwindet, wird das alles ererben,
  Wie overwint, zal dat alles beërven,
und Ich werde sein Gott sein,
  en Ik zal zijn God zijn,
und er wird mein Sohn sein, er wird mein Sohn sein.
  en hij zal mijn zoon zijn, hij zal mijn zoon zijn.


Offenbarung 21, 1-7. Gezongen door Anja Schraal, een Nederlandse zangeres die in Duitsland woont en Duitse liederen maakt en zingt. Gepubliceerd op 21 feb. 2011 door bibelstream :: Deutsch op Youtube.com.

In de eeuwige toestand is God 'alles in allen' (1 Cor. 15:28). Hij 'vervult alles in allen' (Ef. 1:23).
1Co 15:28 Maar wanneer Hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Hem die Hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. (TELOS)
1Co 12:6 en er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. (TELOS)
Efe 1:22 En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, Efe 1:23 die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult. (TELOS)
Dat God reeds nu al in ons werkt en alles is, daarnaar verlangt de Nederlandse zanger Kees Kraayenoord in zijn lied 'God be everything'.

Kees Kraayenoord - God be in everything. Youtube.com: Eric, 29 dec. 20212. Duur: 3 min. 11 sec.

Dwalingen

Aangaande de wederkomst van de Heer Jezus zijn er enkele onjuiste denkbeelden die gemakkelijk post kunnen vatten onder gelovigen.

 1. Het denkbeeld dat de Heer Jezus dan en dan voor ons terugkomt: een bepaald jaar, een bepaalde maand of zelfs bepaalde dag.
 2. Het denkbeeld dat de Heer Jezus voorlopig niet of nog lang niet terugkomt. 
 3. Het denkbeeld dat we kunnen stoppen met werken en goeddoen omdat de komst van de Heer zeer nabij is 

Deze denkbeelden houden geen stand in het licht van de Schrift.

'Dan en dan zal het gebeuren'

Sommige gelovigen wagen zich aan een berekening of voorspelling met betrekking tot de tijd (jaar of maand of zelfs dag). Zo luidde een voorspelling dat op 21 december 2008 de laatste 7 jaren van het huidige menselijke bestel zouden beginnen, de rampzalige periode die in het bijbelboek Openbaring wordt geschilderd. We kunnen niet uitsluiten dat zoiets gebeurd, maar het is onwaarschijnlijk dat het volgens menselijke berekening zal gebeuren.

Er zijn dingen die we, met het oog op de toekomst, eerst moeten weten. Ten eerste, dat de profetie van de Schrift een woord van God is en geen eigenmachtige uitlegging toelaat. In dat verband spreekt de apostel Petrus ook over valse profeten. We moeten derhalve vooral naar de Schrift luisteren en dat op een voorzichtige wijze, zonder onze eigen gedachten erin te leggen.
2 Pe 1:20 Weet dit eerst, dat geen profetie van de Schrift een eigen uitlegging heeft. (TEL)S
Ten tweede moeten we 'eerst' weten, dat er ongelovige spotters zullen komen die de wederkomst van Christus zullen ontkennen.
2Pe 3:3-4  Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping. (TELOS)
Wanneer er telkens vernuftige voorspellingen worden gedaan die niet uitkomen zullen er steeds meer mensen komen die zullen spotten met de belofte van de wederkomst van de Heer.

'Niet vandaag of morgen'

Een andere dwaling is het denkbeeld dat de Heer Jezus nog niet voor de zijnen zal terugkomen, omdat er nog dit of dat moet gebeuren. Daarom zouden we niet vandaag (of morgen, of deze week of dit jaar ...) hoeven te verwachten.

'Laat ik maar stoppen met werken'

De apostel Paulus maakt duidelijk dat stoppen met werken niet goed is met het oog op de komst van de Heer Jezus.

Vrees voor de toekomst

In door mensen opgestelde fictieve toekomstscenario's (futuristische romans) spelen vergevorderde techniek en/of een collectivistisch dwangsysteem vaak een grote rol[25]. Voorbeelden zijn Aldous Huxley's Brave New World (1932), voorgekomen uit Huxley's zorg om de toekomst gezien de ontwikkeling van de wetenschap, en George Orwells 1984 (gepubliceerd in 1949), een schrikbeeld aangaande de wereld in 1984, geinspireerd door de totalitaire regimes van Hitler en Stalin. Deze toekomstbeelden, door de schrijvers bedoeld als waarschuwing, zijn gebaseerd op elementen uit het heden (technologische en politieke ontwikkelingen) die worden uitvergroot en doorgetrokken.

Of zulke schrikbeelden zullen uitkomen, is uiteindelijk in Gods hand. Het boek 1984 is in 1984 niet uitgekomen. Een dwangsysteem dat de mensheid in de toekomst te wachten staat, is dat rond het beeld van het Beest. Hoe dat dwangsysteem precies wordt uitgewerkt (door implantatie van chips bijvoorbeeld), daarover kan men slechts fantaseren. 

De Heer Jezus heeft ons geleerd bang te zijn voor God, niet voor mensen en wat zij kunnen aanrichten.
Mt 10:28 En weest niet bang voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden, maar weest veeleer bang voor Hem die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel. (TELOS)
Wij mensen houden te weinig rekening met de macht van God, die zó groot is, dat de aarde voor Hem een voetbank is (Mt. 5:35). 

"History is His Story", d.w.z. de geschiedenis is Zijn Verhaal. Hij bestuurt, laat toe of houdt tegen. Hij houdt de toekomst in Zijn hand. "Gisteren is een herinnering, vandaag is een geschenk en morgen is in Gods Hand."

Divers

Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.” - Corrie ten Boom[26]

Zie ook

Toekomst van Israël | Vrederijk

Meer weten

Boeken

Hugo Bouter, De toekomst is dichtbij. Gouda: Boeken om de Bijbel, 2006. Pagina’s: 57. 

Hugo Bouter, De dingen die spoedig moeten gebeuren. Over de Bijbelse toekomstverwachting. Pagina's: 32. ISBN/EAN: 9789070926861. 

Henk P. Medema, De toekomst van onze Here Jezus Christus. Vaassen: Uitgeverij Medema, 1996. Pagina's: 144. Over de wederkomst van Christus, de opname van Gemeente, het Koninkrijk van God, de toekomst van Israël, de Antichrist, het duizendjarig Vrederijk. 

Lucas Suringar en Gerardus Benthem Reddingius (vanaf blz 253) schreven elk een verhandeling over het wereldgericht door Jezus Christus, in Verhandelingen van het Genootschap tot Verdediging van de Christelijke godsdienst. Amsterdam, 1807.

Video

Volg Mij avond 26-11-2015 Theo Niemeijer "Geestelijke verwarring in de eindtijd. Youtube.com: Volgmijavonden.nl, 28 nov. 2015. Schets van de Bijbelse toekomstverwachting door predikant Theo Niemeijer.

Engelstalig

Boeken

Bill Salus, Revelation Road: Hope Beyond the Horizon. Uitgever: ICON, 2012. Pagina's: 431. Over gebeurtenissen die aan de opneming van de gemeente vooraf kunnen gaan. Het boek bestaat uit drie delen: (1) fictief verhaal, een kwart van het boek, (2) commentaar bij relevante Bijbelse profetieën, (3) aanhangsels. De voornaamste gebeurtenis in het boek is de oorlog van Psalm 83, tussen Israël en de vijandige moslimburen. Dit boek is het eerste deel van een serie, waarvan het tweede deel onder de titel Apocalypse road verscheen in 2017.

Bill Salus, Apocalypse Road: Revelation for the Final Generation. Prophecy Depot Publishing, 2017. Pagina's: 411. Fictieve roman over gebeurtenissen die aan de opneming van de gemeente vooraf kunnen gaan. Het tweede deel van het boek is een commentaar bij relevante Bijbelse profetieën. Gesprek van Gary Stearman met de schrijver in: Bill Salus: Apocalypse Road. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 feb. 2017. Duur: 28 min. 30 sec.

Bill Salus, The Last Prophecies: The Prophecies in the First 3.5 Years of the Tribulation. Prophecy Depot Publishing, 2019. Op de Bijbel gebaseerd gedetailleerde beschrijving van de toekomstige gebeurtenissen in de 1e helft van de zevenjarige verdrukking (Daniëls jaarweek).

Video's

Philip Nunn, De terugkomst van de Heer Jezus. Youtube.com: Delta 123ideas, 'Terugkomst Jezus - DeBron - Philip Nunn', 20 okt. 2020. Duur: 34 min. 8 sec. Geeft ook sleutels tot het verstaan van Bijbelse voorzeggingen.

Billy Crone: The Prophetic Roadmap. Youtube.com: Prophecy Watchers, 15 juli 2019. Duur: 29 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Billy Crone over het nut van bijbels onderwijs over de toekomst.

Doug Stauffer: God's Wrath vs. The Pre-Tribulation Rapture. Youtube.com: Prophecy in the News, 28 jan. 2015. Duur:28 min. 15 sec. Gesprek tussen Kevin Clarkson en Doug Stauffer over de studie van de profetische voorzeggingen in de Bijbel. Argumenten voor het pretribulationisme.

Bill Salus: The Prophetic Timeline, Part 1. Youtube.com: Prophecy Watchers, 18 aug. 2015. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van gastheer Gary Stearman met Bill Salus over waar wij ons bevinden op de tijdlijn van Bijbelse voorzeggingen en over enkele Bijbelse voorzeggingen die nu al kunnen gebeuren, waaronder die over Elam en over de invasie van Gog.

Bill Salus: The Prophetic Timeline, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 25 aug. 2015. Gesprek van gastheer Gary Stearman met Bill Salus over wij ons bevinden op de tijdlijn van Bijbelse voorzeggingen en over enkele Bijbelse voorzeggingen die nu al kunnen gebeuren, waaronder die over de invasie van Gog (Ezech. 38), Psalm 83, de verwoesting van Damascus (Jes. 17). Ook komt de neergang van de VS aan de orde.

Bill Salus' Now Prophecies

Bill Salus: The NOW Prophecies. Youtube.com: Prophecy Watchers, 22 feb. 2016. Duur: 28 min. 29 sec. Gesprek van Gary Stearman met Bill Salus over Bijbelse voorzeggingen die nu al kunnen gebeuren.

Special Guest Bill Salus with Pastor Tom Hughes Part 1. Youtube.com: Hope For Our Times, 22 feb. 2016. Duur: 49 min. 2 sec. Gesprek van Tom Hughes met Bill Salus over Bijbelse voorzeggingen die nu al kunnen gebeuren.

Brend Miller, Sr.: Decoding the Future - Part 2. Youtube.com: Prophecy in the News, 4 maart 2016. Over mogelijke toekomstige rampzalige natuurfenomenen (zonnevlam, vulkaanuitbarsting, aardbevingen, meteorieteninslag, verminderd aardmagnetisme) in het licht van Bijbelse voorzeggingen.

Bill Salus: The NOW Prophecies, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 16 maart 2016. Gesprek van Gary Stearman met Bill Salus over Bijbelse voorzeggingen die nu al kunnen gebeuren.

Bill Salus: The NOW Prophecies. Youtube.com: Prophecy in the News, 21 maart 2016. Speelduur: 28 min 30 sec. Gesprek met Bill Salus over voorzeggingen in de Bijbel die hij aanmerkt als 'nu'-profetieën, die betrekking hebben op gebeurtenissen die nu of binnenkort kunnen gebeuren, vóór of na de opname van de gemeente, in elk geval vóór de jaarweek van Daniël.

Bill Salus: The NOW Prophecies - Part 2. Youtube.com: Prophecy in the News, 28 maart 2016. Speelduur: 28 min 10 sec. Onderwerp: zie hierboven.

Bill Salus: The NOW Prophecies - Part 3. Youtube.com: Prophecy in the News, 28 maart 2016. Speelduur: 28 min 31 sec. Onderwerp: zie hierboven.

Bill Salus: The Now Prophecies. Youtube.com: Prophecy Watchers, 12 april 2016. Speelduur: 50 min 49 sec. Onderwerp: zie hierboven.

Bill Salus' Next Prophecies

Bill Salus: The Next Prophecies. Youtube.com: Prophecy Watchers, 21 april 2016. Speelduur: 13 min 49 sec. Over voorzegde gebeurtenissen die volgen op andere voorzegde gebeurtenissen (van wat Bill Salus de 'now prophecies' noemt) en die plaatsvinden vóór de jaarweek van Daniël.

Bill Salus: The Next Prophecies. Youtube.com: Prophecy Watchers, 30 aug. 2018. Speelduur: 28 min 30 sec.

Bill Salus: The Latter Days, Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 nov. 2018. Duur: 49 min. 43 sec. Gesprek van Gary Stearman met Bill Salus.

Bill Salus' Last Prophecies

Bill Salus: The Last Prophecies. Youtube.com: Prophecy Watchers, 18 okt. 2019. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Bill Salus over zijn boek The Last Prophecies en de gebeurtenissen van de 1e helft van de toekomstige zevenjarige verdrukking.

Duitstalig

Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. In een voordracht schetst Roger Liebi de toekomstige gebeurtenissen volgens de Bijbel.

Was kommt auf uns zu? | mit Roger Liebi. Youtube.com: Roger liebi LIVE, 13 mei 2022. Duur: 1 uur 13 min. In een voordracht schetst Roger Liebi de toekomstige gebeurtenissen volgens de Bijbel.

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 Sequencing the Next Series of Prophetic Mideast Events. Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 dec. 2021. Duur: 7 min. 17 sec.
 2. Zie zijn boeken The NOW Prophecies, The NEXT Prophecies en The LAST Prophecies. Voor een kennismaking met zijn ordening, zie Bill Salus: The Future of Prophecy. Youtube.com: Prophecy Watchers, 7 dec. 2018. Duur: 12 min. 11 sec. Ook The Pretrib Wars | Bill Salus, Youtube.com: Prophecy Watchers, 1 sept. 2022. Duur: 28 min. 30 sec.
 3. Over deze gebeurtenissen - naar de tijdrekenkundige indeling van Bill Salus - zie Bill Salus: The Latter Days, Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 nov. 2018. Duur: 49 min. 43 sec. Gesprek van Gary Stearman met Bill Salus.
 4. Bill Salus: The Last Prophecies. Youtube.com: Prophecy Watchers, 18 okt. 2019. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Bill Salus naar aanleiding van zijn boek The Last Prophecies. Bill Salus: The Final Prophecies. Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 okt. 2020. Duur: 28 min. 29 sec. Gesprek met Bill Salus naar aanleiding van zijn laatste boek The Final Prophecies.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Destruction of Damascus in Isaiah 17. Youtube.com: Prophecy Depot Ministries Bill Salus, 11 juni 2022. Duur: 14 min. 37 sec. Gesprek met Bill Salus over de voorzegde verwoesting van Damascus en een enkele andere profetie van een gebeurtenis die z.i. vóór de 7-jarige verdrukking zal plaatsvinden.
 6. Zoals Terry James, in: The Things to Come | Terry James. Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 juli 2023. Vanaf 20 min.
 7. Als Lee Brainard, in: https://www.youtube.com/watch?v=nbaafadTewk dd. 24 jan. 2023.
 8. Als Bill Salus.
 9. Bill Salus: Apocalypse Road, Youtube:com: Prophecy Watchers, 14 juli 2017.
 10. Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022.
 11. Bill Salus: Apocalypse Road, Youtube:com: Prophecy Watchers, 14 juli 2017. Bill Salus:The False Convenant. Youtube.com: Prophecy Watchers, 6 juni 2017.
 12. Bill Salus: Trump's Mideast Peace Plan. Youtube.com: Prophecy Watchers, 8 april 2019. Duur: 28 min. 30 sec.
 13. Zo Bill Salus, in Bill Salus: Apocalypse Road, Youtube:com: Prophecy Watchers, 14 juli 2017. En: Bill Salus: Apocalypse Road, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 feb. 2017. Duur: 20 min. 30 sec. Bill Salus: The Mysterious Seals of Revelation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 apr. 2017. Op 12 min 46 sec.
 14. 14,0 14,1 14,2 Bill Salus: Setting the Stage for Ezekiel 38. Youtube.com: Prophecy Watchers, 6 aug. 2020.
 15. De profetie aangaande Elam in Jer. 40 maakt niet duidelijk wie de ramp in Elam veroorzaakt.
 16. The Pretrib Wars | Bill Salus, Youtube.com: Prophecy Watchers, 1 sept. 2022. Vanaf 25 min. 40 sec. Gesprek met Bill Salus over de oorlogen die voorafgaan aan de eindtijdse verdrukking, onder meer de oorlog van Ps. 83.
 17. The Pretrib Wars | Bill Salus, Youtube.com: Prophecy Watchers, 1 sept. 2022. Vanaf 3 min. 52 sec.
 18. My Favorite Rapture Sign. Youtube.com: Soothkeep, 14 okt. 2022. Duur: 21 min. 42 sec. Lee Brainard spreekt zijn verwachting uit over tegenwoordige trends die verband houden met de komende verdrukking en indirect iets zeggen over de opname.   
 19. 19,0 19,1 19,2 Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. Vanaf 44 min.
 20. Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. Vanaf 53 min.
 21. 21,0 21,1 21,2 Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. Vanaf 56 min.
 22. Transcriptie onder toestemming ontleend aan: Jan Pieter van de Giessen, Psalm 67 - Etti Ankri, op BijbelAantekeningen.nl, 14 januari 2012.
 23. The New Heavens and New Earth | Lee Brainard Youtube.com: Prophecy Watchers, 15 sept. 2022. Duur: 28 min. 31 sec.
 24. Vertaald in het Nederlands door Kees Langeveld, 15 okt 2018.
 25. Maarten Dijkstra, Toekomstromans populair onder jongeren, artikel op RefDag.nl, 12 juli 2012.
 26. Aangehaald in: Hartslag, jaargang 36 (2020) nr. 1, blz. 16. Hartslag is een uitgave van Dorcas.