Voorzegging

Uit Christipedia

Een voorzegging is de daad van het voorzeggen, (vooraf) zeggen dat iets zal gebeuren, of het voorzegde, datgene wat zal gebeuren en in de toekomst ligt.

Synoniem. Een synoniem van voorzegging is voorspelling, een synoniem van voorzeggen is voorspellen.

Voorzegger. Iemand die voorzegt is een voorzegger of voorzegster. In de Bijbel wordt iemand die Gods woorden over de toekomst meedeelt een profeet genoemd. In het occultisme worden voorzeggingen over (iemands) toekomst gedaan door iemand die genoemd wordt een waarzegger, helderziende, medium, paragnost of paragnostisch medium.

Bijbelse voorzeggingen

De Bijbel is het woord van God. Onze God is de Alwetende, Hij overziet verleden, heden en toekomst. Hij heeft ons toekomstige gebeurtenissen verkondigd.

Jes 46:10  Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher [de dingen] die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen; (HSV)

Vervulling. In tegenstelling tot zuiver menselijke voorzeggingen worden al Gods voorzeggingen bewaarheid. Hun vervulling is zeker. Een Bijbelse voorzegging is geheel onvervuld, ten dele vervuld, vóórvervuld of geheel vervuld. 'Ten dele vervuld' kan betekenen 1) dat de vervulling gaande is, of 2) dat, na een vóórvervulling in het verleden, een eindvervulling of definitieve vervulling nog wacht.

Zo heeft de profetie van Joël 2, aangaande de uitstorting van Heilige Geest, een tweevoudige vervulling: een vóórvervulling op de Pinksterdag, ten dage dat de gemeente van Christus ontstond, en een toekomstige eindvervulling, wanneer over geheel het overblijfsel Israël Heilige Geest zal over worden uitgegoten.

Aantal voorzeggingen. De Bijbel bevat tal van profetische voorzeggingen, naar schatting 2500[1]. Ze maken meer dan een kwart[1] van het Boek uit. 2000[1] voorzeggingen zijn al vervuld, tot in bijzonderheden, en 500[1] moeten nog bewaarheid worden. Tot de vervulde voorzeggingen behoren de meer dan 300 voorzeggingen[2] betreffende de eerste komst van de Messias, zie Profetieën over Jezus Christus.

Samenhang. De Bijbelse voorzeggingen zijn niet een verzameling losse uitspraken, hun vervulling hang met elkaar samen. De ene voorzegging vereist vaak eerst de vervulling van een andere. Bijvoorbeeld, de schepping van een nieuwe hemel en aarde gebeurt niet eerder dan het verstreken van het millennium van het Vrederijk. En het vrederijk komt pas na de zeventigste jaarweek van Daniël.

Bewijs van goddelijke ingeving. De vervulde Bijbelse profetische voorzeggingen bewijzen, doordat ze vaak gedetailleerd zijn en tot in hun details uitkomen, dat de Schriften door God zijn ingegeven.

2Ti 3:16  Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, (Telos)

Over de uiterste onwaarschijnlijkheid dat de vervulling van Bijbelse voorzeggingen op toeval berust, zie Peter W. Stoner, Science Speaks; Scientific proof of the accuracy of prophecy and the Bible (oorspr. 1958; herziene uitgaaf 1967). Hij nam 16 specifieke voorzeggingen van de 300 voorzeggingen aangaande de eerste komst van Christus en berekende de kans dat deze voorzeggingen door toeval zijn uitgekomen; de kans is 1 op 10 tot de macht 45 (het getal 1 met 45 nullen), dus astronomisch klein.[2] Brent Miller Sr. vergelijkt de kans met de kans dat een blinde een gemarkeerde Amerikaanse zilveren 1-dollarmunt pakt uit een gigantische bolvormige verzameling van 1-dollarmunten, die zo groot is als ons zonnestelsel[2], gegeven dat de blinde in staat is elke munt te pakken.

Onvervulde voorzeggingen

Eindtijd. Veel van de onvervulde profetieën betreffen de korte tijd die aan het vrederijk voorafgaat.

Globaal. Een deel van deze profetieën betreft gebeurtenissen die een globale reikwijdte hebben dan wel op verschillende plaatsen gebeuren. Ze spreken van hongersnoden, aardbevingen, hitte, onstuimige zeeën, onlusten en oorlogen, een wereldwijd financieel transactiesysteem, een wereldwijd religieus systeem, en politieke activiteit op wereldniveau.

Mr 13:8  want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeen. (Telos)

Lu 21:11  En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pest zullen er zijn, en er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel zijn. (Telos)

Voorbeelden uit het laatste Bijbelboek:

Opb 7:9  Daarna zag ik en zie, een grote menigte die niemand kon tellen, uit elke natie en alle geslachten en volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun handen. (Telos)

Opb 12:5  En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. (Telos)

Opb 18:3  Want van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij hebben alle naties gedronken en de koningen van de aarde hebben met haar gehoereerd en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de macht van haar weelde. (Telos)

Opb 13:8  En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van de grondlegging van de wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat geslacht is. (Telos)

Opb 14:8  En een andere, een tweede engel volgde en zei: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij alle naties heeft laten drinken. (Telos)

Opb 15:4  Wie toch zou U niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want U alleen bent heilig, want alle naties zullen komen en zich voor U neerbuigen, omdat uw gerechtigheden openbaar zijn geworden. (Telos)

Opb 16:8  En de vierde goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen met vuur te verbranden; Opb 16:9  en de mensen werden verbrand door grote hitte en lasterden de naam van God, die de macht over deze plagen had, en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven. (Telos)

Opb 17:8  Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan; en zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en zal zijn. (Telos)

Zie ook

Profetie | Toekomst | Toekomst van Israël | Eindtijd | Eindtijdvoorspelling

Meer informatie

Philip Nunn, De terugkomst van de Heer Jezus. Youtube.com: Delta 123ideas, 'Terugkomst Jezus - DeBron - Philip Nunn', 20 okt. 2020. Duur: 34 min. 8 sec. Geeft ook sleutels tot het verstaan van Bijbelse voorzeggingen.

Vragenbespreking - Aflevering 103: Bijbels perspectief op vandaag de dag. Youtube.com: Groeien in Geloof. Duur: 11 min. 54 sec. Willem Ouweneel waarschuwt tegen het inlezen, zonder voldoende gronden, van actuele gebeurtenissen in Bijbelse voorzeggingen.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Brent Miller Sr.: The Coming Convergence, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 april 2017. Vanaf 2 min. 12 sec.
  2. 2,0 2,1 2,2 Brent Miller Sr.: The Coming Convergence, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 april 2017. Vanaf 21 min. 43 sec.