Profetie

Uit Christipedia

Profetie is de daad van het profeteren of de woorden die geprofeteerd zijn.

Openbaring of ingeving. Profetie berust op openbaring door God of ingeving door God.

1Co 14:29  En laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen.  1Co 14:30  En als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen.  1Co 14:31  Want u kunt allen, een voor een, profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. (Telos)

Profetie en voorzegging. Het Schriftuurlijke gebruik van de term 'profetie' is op geen enkele manier beperkt tot de voorzegging van gebeurtenissen, noch is dat de eerste betekenis ervan. Het omvatte elke mededeling die God geschikt acht om aan Zijn eigen volk of aan een van de naties te doen.

Het online woordenboek van Van Dale[1] geeft als enige betekenis van profetie: voorspelling. Dit is niet juist. Een profetie kan een voorzegging zijn, maar dat hoeft niet. Voorzeggende of (synoniem) predictieve profetie is één soort van profetie. Een voorbeeld van een profetische voorzegging (of voorzeggende profetie):

Mt 1:22  Dit alles nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, die zei: Mt 1:23  ‘Zie, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en men zal Hem de naam Emmanuel geven’, dat is vertaald: God met ons. (Telos)

Agabus voorzegde dat Paulus in Jeruzalem zou worden gebonden en aan de heidenen zou worden overgeleverd (Handelingen 21: 9-11).

Profetie is niet dus gelijk aan toekomstvoorspelling, maar kan een toekomstvoorzegging zijn.

Profetie in en buiten de Bijbel. Profetieën zijn er in de buiten de Bijbel. Over de Timotheüs zijn profetieën uitgesproken die niet in de Bijbel zijn opgenomen. Paulus verwijst naar ze:

1Ti 1:18  Dit bevel vertrouw ik je toe, [mijn] kind Timotheus, overeenkomstig de voorafgegane profetieën over jou, opdat je door deze de goede strijd strijdt, 1Ti 1:19  terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten, dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. (Telos)

Overlevering. Van sommige profeten zijn geen profetieën opgenomen, terwijl anderen ons alleen bekend zijn door wat zij schreven onder de inspiratie van de Heilige Geest.

Valse profetie. Zegt een profeet namens God te spreken, maar is dat niet waar of is wat hij zegt niet waar of in strijd met Gods geschreven woord, de Bijbel, dan is zijn profetie een valse profetie. De valsheid van een valse profetie kan soms worden aangetoond door feiten aan te wijzen waarmee de profetie in strijd is, of met een beroep op Gods geschreven woord, waarmee de profetie niet te verenigen valt.

Aantal Bijbelse profetieën. Er zijn schattingen dat er ongeveer 2500 tot 3000 profetieën vermeld staan in de Bijbel. Een andere schatting is dat er zo'n 500 profetieën nog onvervuld zijn of onvolledig vervuld zijn, zodat er 2000 tot 2500 zijn die al wel vervuld zijn.

Betrouwbaarheid van de Bijbelse profetieën. In de dagen van Ezechiël dachten velen dat de profetische voorzeggingen loos waren of voor de verre toekomst golden. Dat kwam mede door het voorkomen van "ijdel gezicht" en "vleiende waarzegging", dus door valse profetie. Daarop is Gods antwoord:

Eze 12:22  Mensenkind, wat is dit voor een spreekwoord, [dat] gijlieden hebt in het land Israëls, zeggende: de dagen zullen verlengd worden, en al het gezicht zal vergaan? 12:23  Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal dit spreekwoord doen ophouden, dat zij het niet meer ten spreekwoord gebruiken zullen in Israël. Maar spreek tot hen: De dagen zijn nabij gekomen, en het woord van ieder gezicht. Eze 12:24  Want geen ijdel gezicht zal er meer wezen, noch vleiende waarzegging, in het midden van het huis Israëls. Eze 12:25  Want Ik ben de HEERE, Ik zal spreken; het woord, dat Ik zal spreken, zal gedaan worden, [de] [tijd] zal niet meer uitgesteld worden; want in uw dagen, o wederspannig huis, zal Ik een woord spreken, en hetzelve doen, spreekt de Heere HEERE. Eze 12:26  Verder geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: Eze 12:27  Mensenkind, zie, die van het huis Israëls zeggen: Het gezicht dat hij ziet, is voor vele dagen, en hij profeteert van tijden, die verre zijn. Eze 12:28  Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Geen Mijner woorden zullen meer uitgesteld worden; het woord, hetwelk Ik gesproken heb, dat zal gedaan worden, spreekt de Heere HEERE. (SV)

Bewijskracht van de Bijbelse profetie. Vervulde profetieën zijn een belangrijk bewijsmiddel om de betrouwbaarheid en goddelijke ingeving van de Bijbel aan te tonen, omdat zij het best te verklaren zijn uit de ingeving door God, die de toekomst kent. De bewijskracht van de Bijbelse profetie kan ook dienen om niet-gelovigen te trekken tot het evangelie, doordat de waarheid van vervulde profetieën geloofwaardigheid aan het evangelie verleend.[2]

Communicatiemiddel. Profetie werd in Israël het middel van Gods communicatie met zijn volk toen het priesterschap met de Urim en de Tummim volledig was afgebroken. Het middel kwam binnen door Samuël.

Nieuwe Testament profetisch. De geschriften van het Nieuwe Testament zijn profetische geschriften (Rom. 16:26) die Gods heilsplan bekendmaken aan alle volken.

Ro 16:25  Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van de verborgenheid, die in de tijden van de eeuwen verzwegen is geweest, Ro 16:26  maar die nu is geopenbaard en door profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken is bekend gemaakt, (Telos)

De Gemeente is gebouwd op het fundament gelegd door de apostelen en nieuwtestamentische profeten (Ef. 2:20), dat wil zeggen de door hen onderwezen waarheid.

Begrijpen van Bijbelse profetieën. Niet alle profetieën zijn even makkelijk te bevatten. Sommigen bevatten symbolisme. Het is voor het verstaan van belang om inzicht te hebben in zowel symbolisme als geschiedkundige achtergrond. Er zijn echter ook heel veel profetieën die glashelder zijn.

Chronologie van Bijbelse profetieën. Sommige uitleggers[3] hebben zich toegelegd op de chronologische ordening van de voorzeggingen.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Prophecy, Prophet. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 13 dec. 2019

Zie ook

Voorzegging

Meer informatie

Boeken

Tim Lahay e.a., Prophecy Study Bible. Uitgever: Amg Pubs; Indexed edition, 2000. Pagina's: 1800. Studiebijbel met bijzondere aandacht voor Bijbelse voorzeggingen. The LJV Store, KJV Tim Lahay Study Bible (Youtube.com, 9 okt. 2011), hierin stellen de auteur en Ed Hindson het boek voor.

Tim Lahay, Thomas Ice, Charting the End Times: A Visual Guide to Understanding Bible Prophecy. Uitgever: Harvest House Publishers, 2001. Pagina's: 124. Grafische weergaven ter illustratie en tot studiehulp.

Tim Lahay, Ed Hindson, Exploring Bible Prophecy from Genesis to Revelation. Clarifying the Meaning of Every Prophetic Passage. Harvest House Publishers, herdruk 2011.

Video's

Iran & Israel & End Time Prophecy. Youtube.com: 100huntley, 2013. Een serie van 10 video's van gesprekken met Mark Hitchcock, deskundig op het gebied van Bijbelse profetie, over voorzeggende profetieën, naar aanleiding van zijn boek Iran & Israël.

The Final Prophecies. Youtube.com: Mario Debono, 21 apr. 2019. Documentaire van Ingenuity Films. Bekendmaking met voorzeggingen uit oude geschriften (lees: de Bijbel). De video is gericht op mensen die geen kennis van de Bijbel hebben of vooringenomen zijn tegen de Bijbel. Achtergrondinformatie over de documentaire: Brent Miller: End Time Prophecies, Youtube.com: Prophecy Watchers, 22 juli 2015.

Billy Crone: The Mark of the Beast. Yoututbe.com: Prophecy Watchers, 17 juni 2015. Duur: 28 min. 30 sec. De eerste helft van deze video gaat over het nut van de studie der Bijbelse profetie.

Voetnoten

  1. VanDale.nl, s.v. Profetie. Geraadpleegd 12 dec. 2019.
  2. Brent Miller Jr.: The Coming Convergence. Youtube.com: Prophecy Watchers, 17 maart 2017.
  3. Een voorbeeld is de Amerikaanse auteur Bill Salus, die de onvervulde profetieën in een tijdsorde plaatst.