Onlusten

Uit Christipedia

Onlusten zijn oproeren, rellen, woelingen, troebelen, ongeregeldheden. Ze zijn een deel van het begin van de toekomstige weeën, de rampspoeden die als geboorteweeën voorafgaan aan de nieuwe wereldorde van de Heer Jezus Christus.

Griekse woorden

In het Griekse brontekst van het Nieuwe Testamenten komen twee woorden voor die door 'onlusten' of een zinverwant woord zijn overgezet.

Gr. akatastasia

Lu 21:7  Zij nu vroegen Hem aldus: Meester, wanneer zullen deze dingen dan zijn, en wat is het teken wanneer deze dingen zullen gebeuren? Lu 21:8  Hij nu zei: Kijkt u uit dat u niet wordt misleid. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het; en: De tijd is nabij gekomen. Gaat hen niet achterna. Lu 21:9  Wanneer u nu zult horen van oorlogen en onlusten, wordt niet angstig; want deze dingen moeten eerst gebeuren, maar niet terstond is het einde. Lu 21:10  Toen zei Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Lu 21:11  En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pest zullen er zijn, en er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel zijn. (Telos)

Het Griekse woord is ακαταστασιας, akatastasias, een meervoudsvorm, van het zelfstandig naamwoord ακαταστασια, akatastasia, dit van het bijvoeglijk naamwoord ακαταστατος, akatastatos = onbestendig, rusteloos. Het zelfstandig naamwoord betekent: onbestendigheid, wanorde, verwarring, rustverstoring[1]. Dit woord komt 5x voor het in Nieuwe Testament. Het Strongnummer is G181.

Van akatastasias in Luk. 21:9 zijn verschillende vertalingen gegeven, zoals "onlusten" (Telos, NBG51, Willibrord, Groot Nieuws Bijbel), "beroerten" (SV), "beroeringen" (Voorhoeve 1877, Leidse vertaling, Lutherse vertaling, Vissering), "omwentelingen" (Canisius), "opstanden" (NaB), "allerlei oproer" (HSV), "oorlogsgeruchten" (Jonge). Sommige vertalingen vertalen met een woord in het enkelvoud. De NBV2004-vertaling bijvoorbeeld heeft "opstand". Het Griekse woord is echter een meervoud.

De Nederlandse vertaling van het Syrische Nieuwe Testament Peshitta heeft "rellen". De Evangelische Bijbelvertaling (EBV), die voor het Nieuwe Testament uitgaat van de Peshitta, heeft "opstanden"[2].

De vier overige plaatsen in het Nieuwe Testament waar het woord akatastasia (enkel- of meervoud) wordt gebruikt zijn: 1 Cor. 14:33, 2 Cor. 6:5, 2 Cor. 12:20 en Jak. 3:16.

1Co 14:33 Want God is niet een God van verwarring maar van vrede, (Telos)

2Co 6:5 in slagen, in gevangenissen, in oproeren, in arbeid, in waken, in vasten; (Telos)

2Co 12:20 Want ik vrees dat, als ik kom, ik u niet zo vind als ik wens en ik door u zo gevonden word als u niet wenst; dat er twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, kwaadsprekerijen, lasteringen, verwaandheden, verwarringen zijn; (Telos)

Jak 3:16 Want waar jaloersheid en twistzucht is, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. (Telos)

Gr. tarache

Een andere Schriftplaats die spreekt van onlusten vóór het einde van het huidige wereldbestel is Mark. 13:8.

Mr 13:7 Wanneer u nu zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt niet verschrikt, want het moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; <en> er zullen hongersnoden <en onlusten> zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeën. (TELOS)

'SIN, not SKIN, is the problem'

Onlusten zijn van alle tijden. In het najaar van 2014 braken in de Verenigde Staten in meerdere plaatsen onlusten en rellen uit, nadat een blanke politieman was vrijgesproken die in de stad Ferguson een zwarte jongen van 18 jaar had doodgeschoten. De onderzoeksjury oordeelde dat de agent geen misdaad had gepleegd.  

De Amerikaanse zwarte voetballer Benjamin Watson wees op de kern van het probleem. De kern is niet SKIN (Engels voor huid), maar SIN (zonde). In zijn woorden:

"... uiteindelijk is het probleem niet een huidprobleem, het is een zondeprobleem. ZONDE is de reden dat we rebelleren tegen gezag. ZONDE is de reden dat we misbruik maken van ons gezag. ZONDE is de reden dat we racistisch zijn, bevooroordeeld en liegen om ons in te dekken. ZONDE is de reden dat we rellen schoppen, plunderen en branden. MAAR IK BEN BEMOEDIGD omdat God een oplossing voor de zonde heeft gegeven door zijn zoon Jezus en daarmee een veranderd hart en gemoed. Een dat in staat is voorbij het uiterlijk te kijken en te zien wat echt belangrijk is in ieder mens. De remedie voor de ... tragedies is geen onderwijs of blootstelling. Het is het Evangelie. Dus uiteindelijk ben ik bemoedigd omdat het Evangelie de mensheid hoop geeft."[3]

Het Griekse woord in Marc. 13:8 is ταραχη, tara’che. Het komt slechts 2x in het Nieuwe Testament voor. In de Latijnse Vulgaatvertaling, Ethiopische versies en sommige moderne Bijbelvertalingen zijn de woorden 'en onlusten' weggelaten.


De andere plaats waar tarache voorkomt is, is Joh. 5:4, waar het door ‘beweging’ is vertaald.

Joh 5:4 Want een engel van de Heer daalde op zekere tijden neer in de vijver en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin daalde na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. (TELOS)

De onlusten in Nijmegen in 1705.

De betekenissen van tarache zijn[4]: 1. verstoring van de gewone gang van zaken; 2. fig. verlegenheid, verontrusting; 3. oproer, opschudding, opruiing

Te denken valt dus aan onlusten, ongeregeldheden, ordeverstoringen, oproeren, verwarringen, burgeroorlog. Volgens de verklaring van Patrick, Polus en Wels gaat het om ‘allerhande van openbare opschuddingen, verraderyen, moorderyen’.

Historische onlusten

Enkele historische onlusten worden hieronder geschetst.

Studentenprotesten. Van 1968 tot 1970 vonden over de hele wereld studentenprotesten plaats tegen het verouderde schoolsysteem en tegen conservatieve en autoritaire gezagsdragers in het onderwijs en de politiek[5]. Bij de protesten deden zich ongeregeldheden voor.

Onlusten in Amsterdam, 1966.

Arabische Lente. Van december 2010 tot december 2012 was er een golf van opstanden, protesten en revoluties in de Arabische wereld. Alleen in Qatar en in de Verenigde Arabische Emiraten zijn geen incidenten gemeld.[6] De opstanden kreeg aanvankelijk de naam Arabische Lente, maar later, toen men de kwalijke gevolgen zag, sprak men ook wel cynisch van 'Arabische Winter'.

Protesten tegen Zwarte Piet. Sinds 2011 wordt er Nederland jaarlijks geprotesteerd tegen Zwarte Piet. Daarbij doen zich af en toe ongeregeldheden voor.[7]

Toename in 2019. In 2019 was bijna een kwart van de landen in de wereld getuige van een toename van burgerlijke protesten en onlusten[8].

Anti-lockdown. Vooral jonge mensen gingen in januari 2021 in Nederland in verscheidene steden de straat op uit groot misnoegen over de ingevoerde lockdown-maatregelen door de overheid (vanaf 21.00 uur binnen blijven). Er vonden geweldplegingen, vernielingen en plunderingen plaats.

'Begin van de weeën'

De geboorte van het koninkrijk van God, de openbare vestiging ervan in deze wereld, wordt voorafgegaan en aangekondigd door smartelijke 'weeën' in de vorm van onlusten, oorlogen, geruchten van oorlogen, conflicten, spanningen tussen staten en volken, aardbevingen, hongersnoden. Deze gebeurtenissen vormen het begin van de weeën. De weeën van een barende vrouw zijn eerst gering, maar allerzwaarst als de verlossing nabij is.

Mr 13:7 Wanneer u nu zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt niet verschrikt, want het moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; Mr 13:8  want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; <en> er zullen hongersnoden <en onlusten> zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeën. (Telos)

Lu 21:7  Zij nu vroegen Hem aldus: Meester, wanneer zullen deze dingen dan zijn, en wat is het teken wanneer deze dingen zullen gebeuren? Lu 21:8  Hij nu zei: Kijkt u uit dat u niet wordt misleid. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het; en: De tijd is nabij gekomen. Gaat hen niet achterna. Lu 21:9  Wanneer u nu zult horen van oorlogen en onlusten, wordt niet angstig; want deze dingen moeten eerst gebeuren, maar niet terstond is het einde. Lu 21:10  Toen zei Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Lu 21:11  En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pest zullen er zijn, en er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel zijn. (Telos)

Niet alleen de maatschappelijke orde, maar ook de natuur raakt in die toekomende dagen ontregeld, van slag, gezien de aardbevingen op diverse plaatsen (Mr. 13:8), terwijl voedseltekorten en hongersnoden (Mr. 13:8) allicht bijdragen aan de onlusten.

De woorden van de Heer Jezus doen denken aan een Schriftplaats in het boek van de profeet Jesaja. In een profetie over Egypte zegt God door de mond van Jesaja:

Jes 19:2 Want Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat zij zullen strijden een iegelijk tegen zijn broeder, en een iegelijk tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. (SV)

In de Herziene Statenvertaling:

Jes 19:2 Dan zal Ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren, zodat zij zullen strijden, eenieder tegen zijn broeder, en eenieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. (HSV)

God regeert. — Al loopt het de wereld uit de hand, God houdt alles in de hand.

Meer informatie

Civil Unrest Index (Burgerlijke Onrust Index) van Maplecroft. De index geeft aan waar ter wereld burgerlijke onrust toe- of afneemt of gelijk blijft en hoe groot de onrust is daar is. Maplecroft inventariseert risico's op allerlei gebieden en adviseert over de beste reactie op de geconstateerde risico's.

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Zie https://www.evangelischebijbelvertaling.nl/html/EBV-48-LUK-021.html
  3. De woorden van Benjamin Watson zijn te vinden op zijn Facebook-pagina en dateren van 26 november 2014.
  4. Aldus het Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  5. Mathieu Verstichel, Vijf historische studentenprotesten uit de afgelopen eeuw, op VRT.be, 24 mrt 2018.
  6. Arabische Lente, nl.wikipedia.org. Geraadpleegd 30 jan. 2021.
  7. Zwartepietendebat, nl.wikipedia.org. Geraadpleegd 30 jan. 2020.
  8. David Reid, Almost 40% of the world’s countries will witness civil unrest in 2020, research claims, op CNBC.com, 16 jan. 2020.