Eindtijd

Uit Christipedia

De eindtijd - ook wel de tijd van het einde of de laatste dagen genoemd - is de tijd van de geboorteweeën van de nieuwe wereldorde onder de heerschappij van Christus en "de voleinding van de eeuw" (Matth. 13:39), wanneer Jezus Christus terugkomt in de wereld en de engelen als maaiers de oogst van mensen binnenhalen.

Het begin van de 'eindtijd' of 'tijd van het einde' wordt verschillend geduid.

 1. Na de hemelvaart. Een eerste opvatting zegt de eindtijd in het Hebreeuws ook wel 'het einde van de bedeling der wet' wordt genoemd. In feite begon, volgens deze mening, de eindtijd direct na de hemelvaart van Christus, aan het einde van de bedeling der wet.
 2. Vanaf 1882. Een tweede opvatting[1] zegt dat de 'eindtijd' het einde is van de lange periode tussen de eerste en de tweede komst van Jezus Christus. Kenmerkende gebeurtenissen van de eindtijd in Bijbelse zin zijn de terugkeer van de Joden uit de wereldwijde verstrooiing naar het land van hun voorouders (van 1882 tot nu) en door de wederoprichting van de staat Israël (1948). Zo laat de Oostenrijkse theoloog Roger Liebi de eindtijd beginnen in 1882, toen de massale terugkeer van de Joden naar het land Israël begon[2]. Volgens hem doelt Jezus met ''het einde" (Matth. 24:6) op een stukje van die eindtijd, namelijk op de laatste helft van de 70ste jaarweek van Daniël, de periode van de grote verdrukking[3].
 3. Daniëls laatste jaarweek. Een derde opvatting[4] stelt dat de tijd van het einde in Bijbelse zin de laatste jaarweek van Daniël is, een periode van zeven jaar waarin Gods gerichten over deze aarde komen. In deze enge zin verstaan leven wij (anno 2014) nog niet in de eindtijd. 

Welke verklaring ook de juiste of beste is, ​in de eindtijd vindt niet de ondergang van de wereld plaats, wel de ondergang van het ontheocratische menselijke wereldsysteem. Of, in termen van Daniëls visioen van het statenbeeld: het hele beeld komt ten val en wordt verbrijzeld door een steen die zonder mensenhanden uit een berg is afgehouwen.
Da 2:34  [Hier] keek u naar, totdat er, niet door [mensen]handen, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Da 2:35  Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van [terug]gevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. (...)  Da 2:45  Daarom hebt u gezien dat, niet door [mensen]handen, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. ... (HSV).
Van 'de tijd van het einde' is sprake onder andere in Dan. 11:
Da 11:40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem [met de horens] stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, [ze] overspoelen en erdoorheen trekken. 
Weeën. De Heer Jezus vergelijkt de smartelijke gebeurtenissen van of in aanloop naar de eindtijd met weeën. Hij onderscheidt "het begin van de weeën" en wat daarna komt.
Mt 24:3  Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw?  Mt 24:4  En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Mt 24:5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. Mt 24:6  En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; Mt 24:7  want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen.  Mt 24:7  want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen.  Mt 24:8  Dit alles is echter het begin van de weeën. (Telos)
In de eindtijd in de chronologisch meest beperkte zin, de laatste jaarweek van Daniël, volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Het is de donkerste tijd van de wereldgeschiedenis. De Schrift geeft over die tijd verhoudingsgewijs veel informatie, in het Oude Testament èn in het Nieuwe Testament (Openbaring, brieven van Paulus), als om de dan levende heiligen te versterken, voor te bereiden of toe te rusten, zoals de Heer Jezus deed in Matth. 24. Die tijd van het einde valt (deels of geheel) samen met de dag van Jahweh. Het volk Israël (het volk van God en Gods bruggenhoofd op aarde) speelt hierbij een belangrijke rol. De haat van de mens en de duivel zal zich vooral tegen dit volk keren. Het zal echter door God verlost worden. 

Spelers. Individuele menselijke spelers op het toneel van de eindtijd zijn:

 • de koning van Israël (Dan. 11), wellicht dezelfde als het Beest uit de aarde
 • de 144.000 uit alle stammen van Israël
 • het Beest uit de zee (Opb. 13:1)
 • de mens der zonde (2 Thess.), wellicht dezelfde als het Beest uit de zee
 • het Beest uit de aarde of de valse profeet
 • de antichrist (Opb. 13:11), wellicht dezelfde als het Beest uit de aarde
 • de koning van het Noorden (Dan. 11)
 • de Assyriër of Assur (onder andere in het boek Jesaja), wellicht dezelfde als de Assyriër
 • de koning van het Zuiden (Dan. 11)
 • Gog (Ex. 38-39).  

Het is niet gemakkelijk deze figuren te duiden. Men kan ze nader duiden door ze onderling te vereenzelvigen en/of door ze te betrekken op naties in het verleden of het heden. Zo is de mens van de zonde wellicht dezelfde als het Beest uit de zee, het Beest uit de aarde dezelfde als de koning van Israël. Een andere opvatting die veel gevonden wordt, vereenzelvigt het Beest uit de zee met de Antichrist. De koning van het noorden wordt meestal vereenzelvigd met de eindtijdse Assyriër. Gog wordt vaak als de heerser van Rusland geduid.  

Sinds de hemelvaart begon de lange donkere nacht voor deze wereld. Hoe dieper wij in deze eindtijd komen, des te groter wordt de tegenstand van de mensheid en de duivel tegen het plan van God. Dit uit zich in een steeds groter wordende verwarring, een algemeen verval van de moraal, wetsverachting, liefdeloosheid, geloofsafval, en haat tegen alles wat aan God doet denken. De belangrijkste tekenen dat we dichtbij de komst van de Heer Jezus en de opneming van de gemeente leven zijn wellicht[5]: 1. het nationale herstel van Israël, 2. het tegelijkertijd gebeuren (convergentie) van allerlei tekenen in de christenheid, de mensenwereld en de schepping.

Meer weten

Roger Liebi, Leven we werkelijk in de eindtijd? Meer dan 175 vervulde profetieën. Uitgeverij Middernachtsroep, 2013. Pagina's: 429. Een uitstekend boek over de eindtijd. De auteur behandelt de profetieën die vanaf 1882 vervuld zijn in een aantal thema's. Na de inleiding volgt het thema: Een volk keert terug, waarin de terugkeer van Israël naar het land Israël behandeld wordt. Daarna schrijft hij over de Westelijke Jordaanoever in het licht van de Bijbelse profetie, gevolgd door Israël en het lot van Irak, om te eindigen met de toespraak van Jezus over de eindtijd. Handig is de lijst met vervulde profetieën aan het eind van elk thema, met schematisch: profetie, tekstverwijzing, vervulling in deze tijd.

Jeep van der Schoot, De eindtijd in het kort; de Here Jezus komt spoedig terug (2011, 2013 en latere bewerking). Gratis e-boek (pdf-formaat), te downloaden van www.dekoningkomt.nl. Over Israël, de tekenen van de eindtijd, de opname van de gemeente, de grote verdrukking, de opneming van de gemeente, het vrederijk, de nieuwe hemel en aarde.

Amir Tsarfati, Het laatste uur. Een Israëlische insider kijkt naar de eindtijd. Uitgeverij Het Zoeklicht. Pagina's: 208.

Engels

In tijdsorde van oud naar nieuw:

Billy Crone, The Final Countdown. Publisher: Get A Life! International, 2011. Pagina's: 290. Over tien gebeurtenissen/ontwikkelingen die uitlopen op de eindtijd: Israël, moderne techniek, wereldwijde onrust, toename van dwaling, toename van slechtheid, toename van afvalligheid, één wereldreligie, één wereldeconomie en het teken (chip) van het Beest.

David Reagan, Living on Borrowed Time: The Imminent Return of Jesus. Lamb & Lion Ministries, 2013. Pagina's: 310

Jeff Kinley, As It Was in the Days of Noah; Warnings from Bible Prophecy About the Coming Global Storm. Uitgever: Harvest House Publishers, 2014. Pagina's: 176. De eindtijd wordt door de Heer Jezus vergeleken met de dagen van Noach.

L.A. Marzulli, Days of Chaos: An End Times Handbook. Spiral of Life, 2015. Pagina's: 291.

Bill Salus, The Apocalypse Revelations (2019). Pagina's 297. Een fictief verhaal waarin een Amerikaans en Israëlisch gezin de gebeurtenissen van de eindtijd ná de opname van de gemeente meemaakt. De schrijver is bekend om zijn poging om de in de Bijbel voorzegde gebeurtenissen in tijdsorde te plaatsen.     

Video's

Jeff Kinley: As It Was in the Days of Noah, Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 okt. 2015. Duur: 28 min. 29 sec. Gesprek met Gary Stearman met Jeff Kinley over de goddeloze en geweldsvolle dagen van Noach, naar aanleiding van zijn boek.

Bill Salus: The Timeline of Prophecy. Youtube.com, Prophecy Watchers, 5 aug. 2015. Duur: 13 min. 31 sec. Gesprek van Gary Stearman met Bill Salus over actuele ontwikkelingen in het licht van de Bijbelse voorzeggingen.

Billy Crone: The Prophetic Roadmap. Youtube.com: Prophecy Watchers, 15 juli 2019. Duur: 29 min. 30 sec. Gary Stearman in gesprek met Billy Crone over huidige gebeurtenissen die uitlopen op de eindtijd, onder andere de voorbereiding van de herbouw van de tempel en het herstel van de tempeldienst.

Zie ook

Toekomst

Voetnoten

 1. Zo Roger Liebi, Leven we werkelijk in de eindtijd? Meer dan 175 vervulde profetieën. Uitgeverij Middernachtsroep, 2013. 
 2. Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. In het begin van zijn lezing noemt hij het jaar 1882.
 3. Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. Vanaf 30 min.
 4. Zo Ton Stier van de Stichting Israël en de Bijbel, op de landdag van de Stichting op 14 mei 2015.
 5. Aldus David Reagan in The Reality of the Rapture, Youtube.com: Prophecy Watchers, 10 juni 2019. Vanaf 25 min. 35 sec.