Mattheüs 24

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Mattheüs 24:


Mattheüs 24 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

6

Mt 24:6  En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; (Telos)

Het einde. Volgens Roger Liebi verwijst dit naar de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniël[1].

7

Mt 24:7 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. (TELOS)
Volk ... tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Vergelijk:
2Kr 15:5 En in die tijden was er geen vrede voor dengene, die uitging, en dengene, die inkwam; maar vele beroerten waren over al de inwoners van die landen; 2Kr 15:6 Dat volk tegen volk, en stad tegen stad in stukken gestoten werden; want God had hen met allen angst verschrikt. (SV)
In een andere vertaling:
2Kr 15:5 In die tijden was er geen vrede voor hem die uitging noch voor hem die inging, maar er was grote beroering onder al de inwoners der landen: 2Kr 15:6 volk botste tegen volk en stad tegen stad, want God bracht hen in beroering door allerlei benauwdheid. (NBG51)
De Heer lijkt te spreken van een wereldoorlog: een oorlog waarbij, gelijk de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, meerdere naties van de wereld bij betrokken zijn.

Hongersnoden en aardbevingen ... in verschillende plaatsen. Deze rampen lijken, gelijk de oorlogen, een wereldwijd karakter te hebben.

Muziekvideo (4-13)


Beharre bis ans Ende. Youtube.com: bibelstream - Motivation für den Tag, 19 juli 2022. Duur: 4 min 9 sec. Duits ondertiteld. Muzikale vertolking door Anja Schraal van de verzen 4-13.

14

14  En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. (Telos)

Volken. Eigenlijk 'naties', want 'natie', Gr. etnos, betekent niet 'stam' of 'volk', maar de grootste maatschappelijke eenheid (de kleinste eenheid is het huwelijk)[2]. De naties Rusland en India bijvoorbeeld bestaan elk uit vele volken.

15

Mt 24:15  Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan in de heilige plaats, -laat hij die het leest, erop letten! -laten dan zij die in Judea zijn, (Telos)

Wanneer u dan... Dat gebeurt op de helft van de 70e jaarweek van Daniël.

De gruwel van de verwoesting. Een gruwelijk iets dat verwoesting teweegbrengt. In dit geval gaat het om een afgodsbeeld, te weten het beeld van het Beest.

De heilige plaats. De mensen zullen het zien staan, niet in het tempelhuis, maar in de voorhof van de tempel Gods te Jeruzalem. Over 'de heilige plaats' spreken:
Le 6:16  En het overblijvende daarvan zullen Aäron en zijn zonen eten; ongezuurd zal het gegeten worden in de heilige plaats; in den voorhof van de tent der samenkomst zullen zij dat eten. (SV)
Le 6:26  De priester, die het voor de zonde offert, zal het eten; in de heilige plaats zal het gegeten worden, in den voorhof van de tent der samenkomst. (SV)
Waarvan gesproken is door de profeet Daniël. In Dan. 9:27.
Da 9:27  Hij zal voor velen het verbond versterken, één week [lang]. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. (HSV)
Laten dan zij die in Judea zijn. Dat zijn de Joodse gelovigen die dit lezen. Volgens een uitlegger[3] zullen zij vluchten, terwijl de gelovige Joden die in Jeruzalem zijn hier blijven.

16

Mt 24:16  vluchten naar de bergen; (Telos)

Vluchten. Om te ontkomen aan de grote verdrukking (vs. 21).

De bergen. Sommige uitleggers houden het voor waarschijnlijk dat de discipelen zullen vluchten naar het gebied van Petra.

21

Mt 24:21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en er ook geenszins meer zal komen. (Telos)

Er zal dan een grote verdrukking zijn. Welke zijn aanvang neemt op de helft van de 70e jaarweek van Daniël, wanneer de gruwel is geplaatst in de heilige plaats.

22

Mt 24:22  En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. (Telos)

Die dagen. Van de grote verdrukking, ze blijven beperkt tot 3½ jaren.

29

Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. (Telos)

Terstond nu na de verdrukking van die dagen. Terstond na afloop van de tweede helft van de 70e jaarweek van Daniël. Deze tweede helft begint met de plaatsing van de gruwel op de heilige plaatse en de hieropvolgende grote verdrukking.

De zon ... de maan ... de sterren ... de krachten van de hemelen... Grote kosmische verstoringen.

De krachten van de hemel. Sommigen denken aan planeten[4].

30

Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Het teken van de Zoon des mensen. Het teken dat zijn komst aankondigt.

Met kracht en grote heerlijkheid. De opgewekte en omgevormde heiligen zullen deel uitmaken van zijn grote heerlijkheid: een heerlijk gevolg.
Col 3:4  Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Telos)
1Pe 5:1  De oudsten onder u vermaan ik dus, de medeoudste en getuige van het lijden van Christus en ook de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden; (Telos)

31

Mt 24:31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. (Telos)
Zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken. Over dat bijeenverzamelen onder luid bazuingeschal spreekt Jes. 27:12.
Jes 27:12  En het zal te dien dage geschieden, dat de HEERE uitkloppen zal, van de stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte; doch ulieden zult opgelezen worden, een bij een, o kinderen Israëls! (CP[5]) Jes 27:13  En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin geblazen zal worden; dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren zijn, en de heengedrevenen in het land van Egypte; en zij zullen den HEERE aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem. (SV)
'Uitverkorenen' kan in de Bijbel betrekking hebben op Israëlieten of op de gelovigen, jood of heiden, die in de Heer Jezus Christus geloven. Gaat het hier om de opname van de gemeente van Christus of om de bijeenverzameling van de Israëlieten? Deze bijeenverzameling is niet de opname van de gemeente. Waarom niet?
 1. In het Oude Testament wordt deze bijeenverzameling door de engelen voorzegd, onder meer in Jes. 27:12-13. Voorzegd is in het Oude Testament dat God de gelovige Israëlieten zou hervergaderen van de vier hoeken van de aarde.
 2. Er staat niet dat de uitverkorenen ten hemel worden opgenomen, zoals de twee getuigen of zoals de gemeente van Christus ten hemel worden opgenomen.
 3. Het zijn Jezus' engelen die bijeenverzamelen. Bij de opname van de gemeente is het de Heer Zelf die, uit de hemel neerdalend, de gelovigen opneemt (Joh. 14; 1 Thess. 4).
 4. De uitverkorenen worden bijeenverzameld nadat de Heer gekómen is (vs. 30); bij de opname worden gelovigen weggerukt terwijl Hij neerdaalt, om Hem tegemoet te gaan en te ontmoeten in de lucht (1 Thess. 4).
 5. Als de Heer uit de hemel komt en in de wereld geopenbaard wordt (vs. 30), komen de gelovigen met Hem uit de hemel en worden met Hem in heerlijkheid geopenbaard (Col. 3:4), dezen zijn derhalve tevoren opgenomen in de hemel.

Waar worden zij heen gebracht? Waarschijnlijk naar het land van Israël.

Zijn uitverkorenen. Het volk Israël, misschien in het bijzonder het gelovige overblijfsel, de Joden die tijdens de 70e jaarweek tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen en nog in leven zijn als de Heer Jezus verschijnt[6]. In het Oude Testament heeft 'uitverkorenen' betrekking op het volk Israël of op het gelovig overblijfsel daarvan. Het Oude Testament spreekt er ook van dat God het ongehoorzame volk Israël zou verstrooien tot in de vier hoeken van de aarde. Deze verstrooiing geschiedde door de Assyrische en de Babylonische wegvoeringen.

Van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. Het is alsof van de aarde (de vier windstreken) en uit de hemel de gelovigen verzameld worden. Vergelijk:
Mr 13:27 En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken van het einde van de aarde tot het einde van de hemel. (TELOS)
Echter, 'de uitersten van de hemelen' duidt misschien op de verre horizon, daar waar de hemel de aarde raakt, en is misschien synoniem met 'einden van de aarde'.
De 30:4 Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemelen, van daar zal u Jhwh, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. (Christipedia)
Lu 11:31 De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal hen veroordelen, want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier!
Ro 10:18 Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: ‘Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk’.
De gedachte schijnt te zijn: van overal onder de hemel, en daarmee van overal op aarde.

Muziek video (29-31)

Het volgende Russische lied 'Het teken van de zoon' van de Russisch-Amerikaanse zanger Simon Khorolskiy gaat over de wederkomst van de Heer Jezus. De liedtekst is naar Matth. 24:29-31; Opb. 22:12-14, 16-17, 20-21. De Nederlandse ondertiteling kan ingeschakeld worden.


Simon Khorolskiy – The Sign of the Son – Знамение Сына. Youtube.com: Simon Khorolskiy, 14 jan. 2020. Duur: 4 min 8 sec. Ondertiteling beschikbaar.

Les van de vijgenboom (32-35)

33

Mt 24:33  Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. (Telos)

Al deze dingen. Dat al deze dingen tezamen gebeuren, zien sommigen als hèt teken van de eindtijd[7].

34

34 Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat al deze dingen zijn gebeurd. (Telos)

Dit geslacht. Tweeërlei uitleg is er: deze generatie[8] dan wel dit soort Israëlieten. Hoe lang leeft een generatie? In onze tijd (2019) 70 tot 100 jaren[9].

36

Mt 24:36 Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet, <ook de Zoon niet>, behalve de Vader alleen. (TELOS)

Die dag en dat uur. Namelijk van 'de komst van de Zoon des mensen' (vers 30, 37, 42, 44)

Weet niemand.
Mt 24:42 Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. (...) Mt 24:44 Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (TELOS)
Ook de Zoon niet. Ontbreekt in sommige handschriften, wat er op kan duiden dat deze woorden door een overschrijver zijn ingevoegd.

39

Mt 24:39 en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Wegnam. Het gebezigde Griekse werkwoord is αἴρω, aíro. Het woord betekent eigenlijk 'opheffen'. De gedachte is: opheffen en wegdragen, wegnemen, weghalen.

40

Mt 24:40  Dan zullen er twee op het veld zijn, een wordt meegenomen en een achtergelaten; (Telos)

Parallelle Schriftplaats:

Lu 17:36  Twee op het veld, een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. Lu 17:37  En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heer? Hij nu zei tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen. (Telos)

Dan. Verwijst terug naar de komst van de Zoon des mensen na de grote verdrukking. Het gaat niet om de wegneming van de gemeente vóór de grote verdrukking. Ook in het vervolg, in Matth. 25, heeft de komst van de Zoon des mensen betrekking op zijn komst na de grote verdrukking, waarna hij de volken zal doen verzamelen en hij zal hen oordelen.

Een wordt meegenomen en een achtergelaten. Zie ook vs. 41. Het 'meenemen' is als het wegnemen van de goddeloze mensen door de zondvloed (vers 39). In de gelijkenis van de zaaier wordt in de oogst van de eindtijd eerst de dolik verzameld.
Mt 13:30  Laat beide samen opgroeien tot de oogst; en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamelt eerst de dolik en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. (Telos)
Sommigen betrekken het meegenomen worden op het "uitgaan in de gevangenis" van de helft van Jeruzalems inwoners (Zach. 14:2)[10].
Zac 14:1  Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, [o] [Jeruzalem]! Zac 14:2  Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Zac 14:3  En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. Zac 14:4  En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, [zodat] er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. (SV)
Velen betrekken dit "meegenomen worden" echter op de opneming van de gemeente. Het 'nemen' in "u tot Mij nemen" (Joh. 14:1-3) en dit "meegenomen worden" gebruiken hetzelfde Griekse werkwoord paralambano. Verder, zo luidt een argument, de onbekende dag en het onbekende uur (36) is niet in de tijd na de grote verdrukking, maar op de tijd dat de gemeente wordt opgenomen. Na de grote verdrukking kan tot de dag van de wederkomst van de Heer in de wereld worden afgeteld. Hierop kan worden geantwoord dat 'paralambano' zowel voor een gunstige of ongunstige handeling kan worden gebezigd. Verder, wat betreft het onbekende uur en dag, onze tijdrekening wordt mogelijk anders door veranderingen in ons zonnestelsel, immers "de krachten van de hemelen zullen wankelen" (29; vgl. Mr. 13:35, Luk. 21:26, Hebr. 12:26). Het gevolg is dat we de dag en het uur niet kunnen berekenen.[10] Bovendien, de vraag naar het 'waar' (Luk. 17:36) slaat op de plaats waarheen mensen worden meegenomen. Volgens sommigen worden de gevangenen (Zach. 14:2) meegevoerd naar Harmagedon, waar ze met de legers geoordeeld zullen worden. Daar zullen de gieren zich verzamelen (Luk. 17:37).
Opb 19:17  En ik zag een engel staan in de zon, en hij riep met luider stem en zei tot alle vogels die in het midden van de hemel vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd van God; Opb 19:18  opdat u vlees eet van koningen, vlees van oversten over duizend, vlees van sterken, vlees van paarden, en van hen die daarop zitten en vlees van allen, zowel van vrijen als van slaven, van kleinen als van groten. Opb 19:19  En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Opb 19:20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Opb 19:21  En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op het paard zat, en alle vogels werden verzadigd van hun vlees. (Telos)
Die achtergelatenen zijn wellicht zij waarnaar behalve Zach. 14:2 ook Jes. 4:3 verwijst.
Jes 4:3  En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem; Jes 4:4  Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door den Geest des oordeels, en door den Geest der uitbranding. (SV)

49

Mt 24:49 Mijn heer blijft uit, en zijn medeslaven begint te slaan en eet en drinkt met de dronkaards, (TELOS)
Blijft uit. Vergelijk de gelijkenis van de tien maagden verderop: "Toen nu de bruidegom uitbleef" (25:5). En de gelijkenis van de talenten, waarin de Heer Jezus zegt:
Mt 25:19 Na lange tijd nu kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. (TELOS)

Nabeschouwing

Sommige uitleggers menen dat 24:32-51 betrekking heeft op de Gemeente van Christus[11]. Anderen zien (een deel van) de gebeurtenissen plaatsvinden bij de zichtbare komst van Christus.

Meer informatie

Tommy Ice: Refuting the Rapture, Youtube.com: Prophecy Watchers, 20 okt. 2020. Gesprek van Gary Stearman met Thomas Ice over Matth. 24 en 25 in betrekking tot de opneming van de gemeente van Christus.

Voetnoten

 1. Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. Vanaf 30 min.
 2. Zo Roger Liebi in: Einführung in den 2. Petrusbrief Teil 2 Dr. Roger Liebi. Youtube.com: Thomas Fuchs, 26 okt. 2016. Vanaf 48 min. Geluidsopname van een voordracht door Roger Liebi over de tweede brief van Petrus.
 3. Roger Liebi in: Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. Vanaf 40 min.
 4. The Heavens Shall Roll Like A Scroll. Youtube.com: Soothkeep, 29 sept. 2022. Mening van Lee Brainard.
 5. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
 6. Matthew 24 - Jesus Rapture or Second Coming? Youtube.com: John Ankerberg Show, 28 mei 2009. Duur: 8 min. 47 sec. Renald Showers over de vraag of de opneming van de gemeente in Matth. 24 te vinden is.
 7. Zo Brent Miller Jr. in: Brent Miller Jr. & Brent Miller Sr. - The Coming Convergence (Part 1). Youtube.com: Sky Watch TV, 1 juni 2017. Vanaf 24 min. 25 sec. En in: PART 2: Brent Miller Jr. & Brent Miller Sr. on The Coming Convergence, Youtube.com: Sky Watch TV, 8 juni 2017.
 8. Amir Tsarfati, Elk moment (Het Zoeklicht, 2022), blz. 33.
 9. Amir Tsarfati, Elk moment (Het Zoeklicht, 2022), blz. 37.
 10. 10,0 10,1 "One Taken" is not the Rapture. Youtube.com: Soothkeep, Prophecy Watchers, 5 april 2021. Duur: 16 min. 24 sec. Betoog door Lee Brainard.
 11. Amir Tsarfati, Elk moment (Het Zoeklicht, 2022), blz. 30.