Mattheüs 24

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Mattheüs 24:


Mattheüs 24 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

7

Mt 24:7 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. (TELOS)

Volk ... tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Vergelijk:

2Kr 15:5 En in die tijden was er geen vrede voor dengene, die uitging, en dengene, die inkwam; maar vele beroerten waren over al de inwoners van die landen; 2Kr 15:6 Dat volk tegen volk, en stad tegen stad in stukken gestoten werden; want God had hen met allen angst verschrikt. (SV)

In een andere vertaling:

2Kr 15:5 In die tijden was er geen vrede voor hem die uitging noch voor hem die inging, maar er was grote beroering onder al de inwoners der landen: 2Kr 15:6 volk botste tegen volk en stad tegen stad, want God bracht hen in beroering door allerlei benauwdheid. (NBG51)

De Heer lijkt te spreken van een wereldoorlog: een oorlog waarbij, gelijk de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, meerdere naties van de wereld bij betrokken zijn.

Hongersnoden en aardbevingen ... in verschillende plaatsen. Deze rampen lijken, gelijk de oorlogen, een wereldwijd karakter te hebben.

15

Mt 24:15  Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan in de heilige plaats, -laat hij die het leest, erop letten! -laten dan zij die in Judea zijn, (Telos)

Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting ... zult zien staan in de heilige plaats. Dat gebeurt op de helft van de 70e jaarweek van Daniël.

Waarvan gesproken is door de profeet Daniël. In Dan. 9:27.

Da 9:27  Hij zal voor velen het verbond versterken, één week [lang]. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. (HSV)

16

Mt 24:16  vluchten naar de bergen; (Telos)

Vluchten. Om te ontkomen aan de grote verdrukking (vs. 21).

De bergen. Sommige uitleggers houden het voor waarschijnlijk dat de discipelen zullen vluchten naar het gebied van Petra.

21

Mt 24:21  Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en er ook geenszins meer zal komen. (Telos)

Er zal dan een grote verdrukking zijn. Welke zijn aanvang neemt op de helft van de 70e jaarweek van Daniël, wanneer de gruwel is geplaatst in de heilige plaats.

22

Mt 24:22  En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. (Telos)

Die dagen. Van de grote verdrukking

29

Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. (Telos)

Terstond nu na de verdrukking van die dagen. Terstond na afloop van de tweede helft van de 70e jaarweek van Daniël. Deze tweede helft begint met de plaatsing van de gruwel op de heilige plaatse en de hieropvolgende grote verdrukking.

De zon ... de maan ... de sterren ... de krachten van de hemelen... Grote kosmische verstoringen.

30

Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Het teken van de Zoon des mensen. Het teken dat zijn komst aankondigt.

Met kracht en grote heerlijkheid. De opgewekte en omgevormde heiligen zullen deel uitmaken van zijn grote heerlijkheid: een heerlijk gevolg.

Col 3:4  Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Telos)

1Pe 5:1  De oudsten onder u vermaan ik dus, de medeoudste en getuige van het lijden van Christus en ook de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden; (Telos)

31

Mt 24:31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. (Telos)

Zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken. Over dat bijeenverzamelen onder luid bazuingeschal spreekt Jes. 27:12.

Jes 27:12  En het zal te dien dage geschieden, dat de HEERE uitkloppen zal, van de stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte; doch ulieden zult opgelezen worden, een bij een, o kinderen Israëls! (CP[1]) Jes 27:13  En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin geblazen zal worden; dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren zijn, en de heengedrevenen in het land van Egypte; en zij zullen den HEERE aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem. (SV)

Deze bijeenverzameling is niet de opname van de gemeente. Waarom niet? Om te beginnen, er staat niet dat ze ten hemel worden opgenomen. Voorts, als de Heer geopenbaard wordt (vs. 30), worden de gelovigen met Hem geopenbaard (Col. 3:4), dezen zijn derhalve tevoren opgenomen. Ook, de uitverkorenen worden bijeenverzameld als de Heer gekómen is (vs. 30). Tenslotte, in het Oude Testament wordt deze bijeenverzameling voorzegd, onder meer in Jes. 27:12-13. Voorzegd is in het Oude Testament dat God de gelovige Israëlieten zou hervergaderen van de vier hoeken van de aarde.

Waar worden zij heen gebracht? Waarschijnlijk naar het land van Israël.

Zijn uitverkorenen. Het volk Israël, misschien in het bijzonder het gelovige overblijfsel, de Joden die tijdens de 70e jaarweek tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen en nog in leven zijn als de Heer Jezus verschijnt[2]. In het Oude Testament heeft 'uitverkorenen' betrekking op het volk Israël of op het gelovig overblijfsel daarvan. Het Oude Testament spreekt er ook van dat God het ongehoorzame volk Israël zou verstrooien tot in de vier hoeken van de aarde. Deze verstrooiing geschiedde door de Assyrische en de Babylonische wegvoeringen.

Van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. Het is alsof van de aarde (de vier windstreken) en uit de hemel de gelovigen verzameld worden. Vergelijk:

Mr 13:27 En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken van het einde van de aarde tot het einde van de hemel. (TELOS)

Echter, 'de uitersten van de hemelen' duidt misschien op de verre horizon, daar waar de hemel de aarde raakt, en is misschien synoniem met 'einden van de aarde'.

De 30:4 Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemelen, van daar zal u Jhwh, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. (Christipedia)

Lu 11:31 De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal hen veroordelen, want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier!

Ro 10:18 Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: ‘Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk’.

De gedachte schijnt te zijn: van overal onder de hemel, en daarmee van overal op aarde.

Muziek video (29-31)

Het volgende Russische lied 'Het teken van de zoon' van de Russisch-Amerikaanse zanger Simon Khorolskiy gaat over de wederkomst van de Heer Jezus. De liedtekst is naar Matth. 24:29-31; Opb. 22:12-14, 16-17, 20-21. De Nederlandse ondertiteling kan ingeschakeld worden.


Simon Khorolskiy – The Sign of the Son – Знамение Сына. Youtube.com: Simon Khorolskiy, 14 jan. 2020. Duur: 4 min 8 sec.

33

Mt 24:33  Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. (Telos)

Al deze dingen. Dat al deze dingen tezamen gebeuren, zien sommigen als hèt teken van de eindtijd[3].

36

Mt 24:36 Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet, <ook de Zoon niet>, behalve de Vader alleen. (TELOS)

Die dag en dat uur. Namelijk van 'de komst van de Zoon des mensen' (vers. 36, 44)

Weet niemand.

Mt 24:42 Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. (...) Mt 24:44 Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (TELOS)

Ook de Zoon niet. Ontbreekt in sommige handschriften, wat er op kan duiden dat deze woorden door een overschrijver zijn ingevoegd.

39

Mt 24:39 en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Wegnam. Het gebezigde Griekse werkwoord is αἴρω, aíro. Het woord betekent eigenlijk 'opheffen'. De gedachte is: opheffen en wegdragen, wegnemen, weghalen.

49

Mt 24:49 Mijn heer blijft uit, en zijn medeslaven begint te slaan en eet en drinkt met de dronkaards, (TELOS)

Blijft uit. Vergelijk de gelijkenis van de tien maagden verderop: "Toen nu de bruidegon uitbleef" (25:5). En de gelijkenis van de talenten, waarin de Heer Jezus zegt:

Mt 25:19 Na lange tijd nu kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. (TELOS)

Meer informatie

Tommy Ice: Refuting the Rapture, Youtube.com: Prophecy Watchers, 20 okt. 2020. Gesprek van Gary Stearman met Thomas Ice over Matth. 24 en 25 in betrekking tot de opneming van de gemeente van Christus.

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Matthew 24 - Jesus Rapture or Second Coming? Youtube.com: John Ankerberg Show, 28 mei 2009. Duur: 8 min. 47 sec. Renald Showers over de vraag of de opneming van de gemeente in Matth. 24 te vinden is.
  3. Zo Brent Miller Jr. in: Brent Miller Jr. & Brent Miller Sr. - The Coming Convergence (Part 1). Youtube.com: Sky Watch TV, 1 juni 2017. Vanaf 24 min. 25 sec. En in: PART 2: Brent Miller Jr. & Brent Miller Sr. on The Coming Convergence, Youtube.com: Sky Watch TV, 8 juni 2017.