Mattheüs 14

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Mattheüs 14:


Mattheüs 14 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Mt 14:30  Toen hij echter de sterke wind zag, werd hij bang, en hij begon te zinken en riep de woorden: Heer, behoud mij! Mt 14:31  En terstond strekte Jezus zijn hand uit, greep hem en zei tot hem: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? (Telos)

Terstond strekt Jezus zijn hand uit, greep hem.

Jes 41:13  Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. (SV)