Mattheüs 5

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Mattheüs 5:


Mattheüs 5 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

11

Mt 5:11  Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van Mij. (Telos)

En vervolgen. In de volgende Engels gesproken video toont christenarcheologe Jennifer Guetta iets van de vermoedelijke omgeving waarin de Heer zijn zaligsprekingen gaf. Daarna gaat ze in op de vervolging genoemd in dit vers.


Exploring the fields, the Mt. of Beatitudes. Youtube:com: AWESTRUCK with Jennifer Guetta, 20 nov. 2021. Duur: 3 min. 58 sec.

39

Mt 5:39 Maar Ik zeg u de boze niet te weerstaan; maar wie u op uw rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; (TELOS)

Op uw rechterwang slaat. De Heer Jezus liet later toe dat mensen hem in het gezicht sloegen.

Mr 14:65 En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaren sloegen Hem in het gezicht. (TELOS)

40

Mt 5:40 en wie met u een rechtsgeding wil voeren en uw onderkleed nemen, laat hem ook de mantel; (TELOS)

Rechtsgeding wil voeren. De Heer Jezus begaf zich later in een rechtsgeding dat men tegen hem wilde voeren, zowel bij de religieuze overheid (Sanhedrin) als bij de politieke overheid (Pilatus, Herodes).

Uw onderkleed nemen ... ook de mantel. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar. Onderkleed en mantel waren daarbij.

Joh 19:23 Toen dan de soldaten Jezus hadden gekruisigd, namen zij zijn kleren en maakten er vier delen van, voor elke soldaat een deel, en het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van boven af in zijn geheel geweven. Joh 19:24 Zij dan zeiden tot elkaar: Laten wij die niet scheuren, maar erom loten van wie die zal zijn; opdat de Schrift vervuld werd die zegt: ‘Zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen’. De soldaten dan hebben dit gedaan; (TELOS)

41

Mt 5:41 en wie u tot een mijl zal dwingen, ga met hem twee. (TELOS)

Een mijl ... twee. De Heer Jezus liep vanaf de Olijvenpershof gevankelijk naar de plaats in Jeruzalem waar hij verhoord en veroordeeld zou worden. Vervolgens ging hij vandaar naar Golgotha buiten de stad. Hij ging als het ware de tweede mijl.

42

Mt 5:42 Geef aan hem die van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u wil lenen. (TELOS)

Geef aan hem die van uw vraagt. De moordenaar/rover aan het kruis bad Jezus aan hem te denken. De Heer gaf meer dan hem gevraagd werd.

Lu 23:42 En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk komt. Lu 23:43 En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn. (TELOS)