Mattheüs 28

Uit Christipedia

Mattheüs 28, een hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken die zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:
Mattheüs: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

20

Mt 28:20  En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. (Telos)

Ik ben met u alle dagen tot aan. Zolang wij hier op aarde zijn en Hij nog niet uit de hemel is neergedaald om ons tot Zich te nemen (Joh. 14), is de Heer met ons.

Voleinding. Het Griekse woord is συντέλεια, sunteleia. Het wordt 6x gebruikt in het Nieuwe Testament. De overige 5x in de volgende verzen:

Mt 13:39  de dolik zijn de zonen van de boze, de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel, de oogst is de voleinding van de eeuw, en de maaiers zijn engelen. Mt 13:40  Zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. (Telos)

De Statenvertaling heeft hier 'voleinding der wereld' en 'voleinding dezer wereld'.

Mt 13:49  Zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw: de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden (Telos)

De Statenvertaling heeft te dezer plaats 'voleinding der eeuwen'. Het meervoud is vreemd, omdat aioon in het enkelvoud staat. De Herziene Statenvertaling heeft 'voleinding van de wereld', waarmee aan het enkelvoud wordt rechtgedaan.

Mt 13:49  Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, (HSV)

Mt 24:3  Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? (Telos)

Statenvertaling: 'voleinding der wereld'.

Heb 9:26  anders had Hij van de grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van Zichzelf. (Telos)

Statenvertaling: 'Voleinding der eeuwen'. Ook de Herziene Statenvertaling heeft dit.

Eeuw. Gr. aioon. Over de betekenissen van dit woord, zie Aioon. De meeste vertalingen, waaronder de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling, hebben in vs. 28 'wereld'. Verscheidene vertalingen echter hebben een tijdsperiode:

  • 'eeuw': Telos, N. de Jonge
  • 'tijd': Het Boek
  • 'tijd van de wereld': Basisbijbel
  • 'age' (Engels): Darby, Diaglot, NET Bible, Weymouth New Testament, Young's Literal Translation, NIV, ESV, NLT, NKJV
  • 'Zeitalter' (Duits): Elberfelder Bibel
  • 'Weltzeit' (Duits): Albrecht, Bengel, Revidierte Schlachter Bibel (1951).
  • 'Zeit' (Duits): Neue Evangelistische Übersetzung
  • 'temps' (Frans): Bible Annotée

Het woord 'eeuw' in de Telos-vertaling van vs. 20 betekent niet een periode van 100 jaar, maar, volgens de vertalers, "een tijdvak met bepaalde geestelijke, morele kenmerken"[1]. Ook in de Telos-vertaling wordt aioon soms door 'wereld' vertaald (Hebr. 1:2; 11:3).

Het woord 'voleinding' of 'voltooiing' (dit woord in de vertaling NBV2004) doet, gezien de verzen waarin het gebruikt wordt, meer denken aan een periode die door God beëindigd wordt, dan aan een wereld die door God voltooid worden. Op welke gronden?

1. Ten eerste, de uitdrukking van 'voleinding van de aioon (eeuw/wereld)' komt vaker voor in het Nieuwe Testament, te weten 6x, waarvan liefst 5x in het evangelie naar Mattheüs. De Telos-vertaling heeft in Mattheüs 5x 'voleinding van de eeuw'. De Statenvertaling heeft 4x 'voleinding der wereld' en 1x 'voleinding der eeuwen' (Matth. 13:49). Zie hierboven bij 'voleinding'.

Drie keer komt 'voleinding van de aioon' bij Mattheüs voor in gelijkenissen die spreken van een graanoogst en het binnenhalen van een gehele visvangst. Die oogst of dat binnenhalen vindt plaats na het zaaien resp. vissen, dus na een zekere tijd. Die tijd eindigt met de oogst of vangst. Die tijd is niet de zee, waaruit het sleepnet met vis getrokken wordt. De zee wordt niet voltooid of voleindigd. Die tijd is niet het korenveld. Het korenveld wordt niet voltooid of voleindigd. Die tijd is niet de wereld, maar een voor ons mensen onbepaalde periode van de menselijke wereldgeschiedenis. Dus niet de wereld wordt voleindigd of voltooid, maar een tijd die deze wereld doormaakt. En gedurende deze tijd, tot aan het einde ervan, is de Heer naar Zijn belofte met de zijnen.

2. Ten tweede, de gedachte dat de wereld voleindigt of voltooid wordt bij de oogst is vreemd. De wereld werd voltooid bij de schepping. God zag toen alles aan en het was goed, het was af. Maar toen kwam de zonde. En sindsdien is de wereld in verval, is vergankelijk en zal tenslotte voorbijgaan. De huidige wereld zal tenslotte brandend vergaan om plaats te maken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan wordt de wereld niet voltooid, of voleindigd, of compleet gemaakt, maar afgebrand.

Ziedaar twee gronden om 'eeuw' te verkiezen als vertaling van 'aioon' in ons vers 28. Taalkundig gezien zijn beide vertalingen 'eeuw' en 'wereld' mogelijk. Ook de Statenvertaling kiest, zij het slechts 2x, voor eeuw(en) als vertaling van aioon (enkelvoud of meervoud) in combinatie met 'voleinding', te weten in Matt. 13:49 en Hebr. 9:26.

Heeft de Engelse King James Bijbel nog 'world' (wereld), de New King James version heeft 'age' (eeuw). De Nederlandse theoloog Gijs van den Brink vertaalt in zijn Engelstalige commentaar op het Mattheüsevangelie 'aioonos' in ons vers door 'eeuw' (Eng. age) en verklaart: "Jezus bedoelt de periode vanaf Zijn opstanding tot het einde van de huidige wereld, met de komst van de Zoon des mensen in heerlijkheid. (vgl. Mt 13:39 24:3)"[2]

Voetnoot

  1. Woordenlijst van de Telos-vertaling, s.v. Eeuw, wereld.
  2. "Jesus means the period from His resurrection until the end of the present world, with the coming of the Son of man in glory. (cf. Mt 13:39 24:3 )"