Mattheüs 10

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Mattheüs 10:


Mattheüs 10 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Matth. 10:23

Mt 10:23  Wanneer zij u nu in deze stad vervolgen, vlucht in de andere; want voorwaar, Ik zeg u: u zult met de steden van Israel geenszins zijn klaargekomen voordat de Zoon des mensen komt. (Telos)

Klaargekomen. Van het Griekse werkwoord τελεω, teleo = o.a. voleindigen, ten einde brengen. De pregnante uitdrukking in ons vers is "ου μη τελεσητε τας πολεις" = u zult de steden niet ten einde zijn, dit is ze niet alle, of niet tot de laatste toe, doorgegaan zijn[1]. Tot aan de komst van de Heer Jezus zullen gelovigen in Israël moeten vluchten, maar ze zullen in hun vlucht niet in alle steden komen vóór de komst van de Heer. Deze voorzegging ziet, logisch, ook op de eindtijd. In de 19e eeuw schreef John Nelson Darby (1800-1882)[2] dat het getuigenis van de christenjoden zou worden hervat in Israël, wanneer ze weer in hun land zijn.

Matth. 10:29-31

Mt 10:29 Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet een van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader. Mt 10:30 Van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Mt 10:31 Weest dan niet bang; u gaat vele musjes te boven. (TELOS)

Muziekvideo


His Eye Is on the Sparrow (= Zijn oog is op de mus) . Gezongen door Lindsay Kirkland. Gepubliceerd op Youtube.com door gebruiker Sounds Like Reign.

Matth. 10:39

Mt 10:39 Wie zijn ziel vindt, zal hem verliezen; en wie zijn ziel verliest ter wille van Mij, zal hem vinden. 

Ziel. Grieks: psuchè. Sommige vertalen "leven". "Ziel" lijkt een betere keus, gezien het voorgaande:

Mt 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel (Gr. psuche) niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel (Gr. psuche) en lichaam, kan verderven in de hel. (NBG51)

Wel houdt "ziel" verband met leven: zijn ziel verliezen, is sterven; zijn ziel vinden, is tot ontplooiing en welvaart komen. Vergelijk:

Lu 12:19 en ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, je hebt vele goederen liggen voor vele jaren; rust, eet, drink, wees vrolijk. (TELOS)

Zijn ziel verliezen is zichzelf verloochenen, desnoods tot in de dood, ter wille van Christus.

Voetnoot

  1. D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Opgenomen als Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament in Online Bible (uitgeverij Importantia).   
  2. In zijn Synopsis.